26 Cdo 637/2015

04. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Jitkou Dýškovou v exekuční věci oprávněné M & M reality holding a. s., se sídlem v Praze 1, Krakovská 1675/2, IČO 27487768, zastoupené Mgr. Janem Kaplanem, advokátem se sídlem v Pardubicích, náměstí Republiky 2686, proti povinným 1) A. J., M. u J., zastoupena opatrovníkem obcí Mosty u Jablunkova, 2) Ing. R. J., M. u J. pro 100.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 2055/2010, o dovolání povinného 2) proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. března 2014, č. j. 10 Co 101/2014-85, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Povinný 2), nezastoupen advokátem, napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 31. 3. 2014, č. j. 10 Co 101/2014-85, jímž odvolací soud potvrdil usnesení soudního exekutora JUDr. Antonína Dohnala, Exekutorský úřad Jeseník, ze dne 20. 8. 2013, č. j. 014 EX 38/10-54, kterým odmítl podání povinného 2) s tím, že nebylo zřejmé, čeho se povinný 2) domáhá, ačkoliv byl usnesením ze dne 2. 8. 2013 vyzván k doplnění tohoto podání. Nejvyšší soud jako soud dovolací shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. neplatí mimo jiné tehdy, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání (§ 241 odst. 2 písm. a/ o. s. ř.). Dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., advokátem nebo notářem.

Povinné advokátní zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele (v daném případě fyzické osoby, která nemá podle obsahu spisu právnické vzdělání), jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno o dovolání věcně rozhodnout. Podle § 104 odst. 2 o. s. ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Protože povinný 2) nebyl zastoupen advokátem a z obsahu spisu nevyplývalo, že by sám měl právnické vzdělání, byl usnesením soudu prvního stupně ze dne 11. 12. 2014, č. j. 26 EXE 2055/2010-156, vyzván, aby si ve lhůtě deseti dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Dostalo se mu rovněž poučení, že dovolací řízení bude zastaveno, nebude-li výzvě řádně a včas vyhověno. Výzva mu byla doručena dne 16. 12. 2014, zástupce si však nezvolil.

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření provedené soudem prvního stupně do současné doby splněna. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2015
JUDr. Jitka Dýškovápředsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 637/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.637.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies