26 Cdo 499/2014

04. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 242 odst. 3
  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • EŘ - § 36 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zbyňka Poledny a soudců JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněného Ing. K. J., zastoupeného Mgr. Michalem Čížkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Na Struze č. 1740/7, proti povinné OLEO CHEMICAL, a. s. se sídlem v Praze 4, Holušická č. 2221/3, identifikační číslo osoby 27167909, zastoupené Mgr. Ladou Kosánovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Karlovo náměstí č. 671/24, pro 60.000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 49 EXE 738/2012, o dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. září 2013, č. j. 28 Co 215/2013-379, takto:

Dovolání oprávněného se odmítá.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Dovolání oprávněného proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 4. 9. 2013, č. j. 28 Co 215/2013-379, není přípustné podle ustanovení § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. Čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) – dále jen „o. s. ř.“, neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v otázce posouzení splnění předpokladů pro vydání usnesení, jímž soud v exekučním řízení připouští, aby do řízení namísto dosavadního oprávněného (který nezanikl) vstoupil jeho právní nástupce z titulu universální nebo singulární sukcese, konkrétně, zda průkaz právní skutečnosti, s níž právní předpisy spojují přechod nebo převod práva oprávněného, byl podán způsobem předjímaným ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu (k tomu srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 3. května 2011, sp. zn. 20 Cdo 4350/2009, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. února 2007, sp. zn. 20 Cdo 2011/2006 nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. května 2012, sp. zn. 20 Cdo 2277/2011, mutatis mutandis výklad podaný k ustanovení § 107a o. s. ř. v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. června 2003, sp. zn. 21 Cdo 306/2003, uveřejněném pod číslem 31/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2003, sp. zn. 29 Odo 708/2002, uveřejněné pod číslem 37/2004 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a v otázce absence apostily mutatis mutandis odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. 3. 2006, sp. zn. 20 Cdo 2864/2005) a není důvod, aby rozhodná právní otázka byla posouzena jinak. K dalším námitkám oprávněného soud nemohl přihlédnout, neboť jimi dovolatel v dovolání namítá pouze nesprávný procesní postup soudu, který však sám o sobě nepředstavuje nesprávné právní posouzení věci (tj. jediný způsobilý dovolací důvod - § 241a odst. 1 o. s. ř.) a vady, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, nejsou samy o sobě přípustným dovolacím důvodem (§ 242 odst. 3 o. s. ř.). K návrhu oprávněného na odklad vykonatelnosti dovoláním napadeného rozhodnutí dovolací soud uvádí, že užití tohoto institutu je v exekučním řízení z povahy věci vyloučeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 8. 2011, sp. zn. 20 Cdo 2395/2011). O tom, že podanému návrhu nelze vyhovět, dovolací soud nevydává zvláštní rozhodnutí (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 11. 2005, sp. zn. 20 Cdo 873/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura č. 5/2006 pod poř. č. 73). S ohledem na výše uvedené v dovolacím řízení nelze pokračovat. Nejvyšší soud České republiky proto dovolání oprávněného podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 4. května 2015


JUDr. Zbyněk Poledna
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 4. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 499/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.499.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies