26 Nd 406/2014

22. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a soudců JUDr. Miroslava Feráka a JUDr. Pavlíny Brzobohaté ve věci žalobkyně L. G., zastoupené Alexandrem Petričkem, advokátem se sídlem Liberec, Chrastavská 188/27, proti žalovanému J. B., o 566.388,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 5 C 2/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou pod sp. zn. 5 C 2/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Jablonci nad Nisou.

O d ů v o d n ě n í:


Žalobkyně se žalobou podanou dne 19. 6. 2014 u Okresního soudu v Jablonci nad Nisou domáhala, aby jí žalovaný zaplatil částku 566.388,- Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Jablonci nad Nisou usnesením ze dne 15. 10. 2014, č. j. 5 C 2/2014-64, vyslovil svou místní nepříslušnost ve věci s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud ji projedná a rozhodne (§ 105 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „o. s. ř.“).

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné skutečnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Podle § 84 o. s. ř. k řízení je příslušný obecný soud účastníka, proti němuž návrh směřuje (žalovaného), není-li stanoveno jinak. Podle § 85 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není místně příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Z obsahu spisu vyplývá, že podle výpisu z Centrální evidence obyvatel má žalovaný od 2. 5. 2011 hlášen trvalý pobyt na adrese. Poté, co jej Okresní soud v Jablonci nad Nisou na uvedené adrese opakovaně neúspěšně obesílal, učinil dotaz ohledně jeho současného pobytu na Okresní správu sociálního zabezpečení Semily, Úřad práce – kontaktní pracoviště Turnov, Městský úřad Turnov a Policii ČR, Obvodní oddělení Turnov. Především zjistil, že žalovaný je v pátrání a jeho současný pobyt není znám, že další jeho evidovanou adresou (kterou byl označen rovněž v podané žalobě) a že není ve výkonu vazby, trestu a ani zabezpečovací detence. Vycházeje ze zjištění, že žalovaný nebydlí na adrese v T., provedl Okresní soud v Jablonci nad Nisou šetření, zda se nezdržuje na uvedené adrese ve F., která byla adresou jeho trvalého pobytu v době od 3. 3. 2003 do 13. 1. 2010. Za tímto účelem žalovaného (opět neúspěšně) obeslal a učinil rovněž dotaz na jeho matku, Obecní úřad Frýdštejn, Okresní správu sociálního zabezpečení Jablonec nad Nisou, Úřad práce – kontaktní pracoviště Jablonec nad Nisou a Policii ČR, Obvodní oddělení Rychnov u Jablonce nad Nisou. Výsledkem bylo zjištění, že žalovaný se nezdržuje ani na uvedené adrese a jeho pobyt není znám.

Nejvyšší soud proto shledal podmínky pro postup podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. a z důvodu rychlosti a hospodárnosti řízení věc přikázal k projednání a rozhodnutí soudu, u něhož bylo řízení zahájeno, tedy Okresnímu soudu v Jablonci nad Nisou.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

Doc. JUDr. Věra Korecká, CSc.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 26 Nd 406/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.ND.406.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies