26 Cdo 1357/2015

23. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237
  • OSŘ - § 104 odst. 1
  • OSŘ - § 243b

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudců JUDr. Aleše Zezuly a JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., v exekuční věci oprávněné “PIKANT II HARLEY-DAVIDSON CUSTOM BLEND, s.r.o.” v likvidaci, se sídlem v Bělčicích, Sportovní 288, IČO 48244368, zastoupené JUDr. Eugenem Zálišem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Rudolfovská 34, proti povinnému Mgr. Ing. Z. H., Ph.D., zastoupenému JUDr. Petrem Andrisem, advokátem se sídlem v Praze 4, Zelinářská 10/530, pro 7.064.164,66 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 3 EXE 1506/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. listopadu 2014, č. j. 13 Co 167/2014-102, a proti usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 25. února 2014, č. j. 3 EXE 1506/2013-73, takto:

I. Dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 11. 2014, č. j. 13 Co 167/2014-102, se odmítá.II. Řízení o dovolání povinného proti usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 25. 2. 2014, č. j. 3 EXE 1506/2014-73, se zastavuje.


Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):


Nejvyšší soud České republiky dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni jako soudu odvolacího ze dne 27. 11. 2014, č. j. 13 Co 167/2014-102, jímž bylo usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 25. 2. 2014, č. j. 3 EXE 1506/2014-73, ve výroku o zamítnutí návrhu povinného na zastavení exekuce potvrzeno a ve výroku o náhradě nákladů řízení formou změny zrušeno, odmítl podle § 243c odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 – dále o. s. ř. (viz čl. II bod 2 přechodných ustanovení zákona č. 293/2013 Sb.), neboť dovolatel v rozporu se zákonným požadavkem ohledně nezbytných obsahových náležitostí dovolání (§ 241a odst. 2 o. s. ř) nevylíčil důvod dovolání (vymezením právního posouzení věci, které pokládá za nesprávné, a výkladem, v čem spočívá nesprávnost tohoto posouzení – § 241a odst. 1 a odst. 3 o. s. ř.), a rovněž neuvedl, v čem spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 241a odst. 2 ve spojení s § 237 o. s. ř.). K projednání dovolání nepostačuje pouhý odkaz na § 237 o. s. ř. či citace textu uvedené procesní normy, aniž by z dovolání bylo zřejmé, který z předpokladů přípustnosti dovolání uvedených alternativně v § 237 o. s. ř. je dle názoru dovolatele splněn (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod č. 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Dovolatelem namítané vady řízení před soudem prvního stupně (jednání soudu v nepřítomnosti povinného a zmínka o „osobní antipatii rozhodujícího soudce“ vůči povinnému) nemohou samy o sobě dovolací důvod či předpoklad přípustnosti dovolání založit. Za tohoto stavu dovolání povinného trpí vadou obsahu, kterou po uplynutí lhůty k dovolání (§ 240 o. s. ř.) nelze odstranit (srov. § 241b odst. 3 větu první o. s. ř.) a pro kterou nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Povinný napadl dovoláním výslovně také usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 25. 2. 2014, č. j. 3 EXE 1506/2014-73 (označené dovolatelem nesprávně jako usnesení ze dne 18. 9. 2014, č. j. 13 Co 167/2014). Dovolání je ve smyslu ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. mimořádným opravným prostředkem, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Z uvedeného vyplývá, že dovoláním rozhodnutí soudu prvního stupně úspěšně napadnout nelze. Opravným prostředkem pro přezkoumání rozhodnutí soudu prvního stupně je podle ustanovení § 201 o. s. ř. odvolání, pokud to zákon nevylučuje. Není-li tak k možnému přezkoumání takového rozhodnutí vyhrazeno dovolání, občanský soudní řád proto ani neupravuje funkční příslušnost určitého soudu k projednání dovolání, je-li přesto proti takovému rozhodnutí podáno. Jelikož nedostatek funkční příslušnosti představuje neodstranitelný nedostatek podmínky řízení, Nejvyšší soud řízení o „dovolání“ proti rozhodnutí soudu prvního stupně podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 9. 2003, sp. zn. 29 Odo 265/2003, uveřejněné pod č. 47/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2015


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu


Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1357/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1357.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies