7 Td 22/2015

29. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 24 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl dne 29. dubna 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného R. V. , vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 4 T 189/2014, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání věci příslušný Obvodní soud pro Prahu 2.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Českých Budějovicích podala dne 17. 12. 2014 u Okresního soudu v Českých Budějovicích obžalobu (č. l. 169 tr. spisu) na obviněného R. V. pro přečin pomluvy podle § 184 odst. 1, 2 tr. zákoníku.

Tohoto přečinu se měl dopustit tím, že dne 13. 7. 2013 ve 13:12 hodin na blíže neupřesněném místě veřejně přístupnou počítačovou sítí úmyslně uvedl nepravdu o J. F. , když na internetových stránkách http://r.-v. uveřejnil článek „Novinář F. s policisty bil v B. demonstranty“, který doplnil neúplným obrazovým záznamem zkreslujícím skutečnost, a tímto svým nepravdivým tvrzením ohrozil vážnost poškozeného J. F. u spoluobčanů a poškodil jej v zaměstnání, neboť na základě výše uvedeného článku a videozáznamu nebyl zaměstnán u TV Prima z důvodu špatné pověsti na mediálním trhu, dále svým zaměstnavatelem, serverem Novinky.cz, nebyl z jeho rozhodnutí vysílán na obdobné akce, čímž byl profesně omezen.

Nejvyššímu soudu byl dne 2. 4. 2015 předložen trestní spis Okresního soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. 4 T 189/2014, s návrhem obviněného na „odejmutí věci pro místní nepříslušnost“ tohoto soudu a „přikázání věci místně příslušnému Okresnímu soudu v Ostravě“. Podle něj totiž není Okresní soud v Českých Budějovicích místně příslušný k projednání věci, když je místně příslušný Okresní soud v Ostravě. Postupem okresního soudu došlo podle obviněného k porušení ustanovení § 18 odst. 1, 2 tr. ř. neboť je z obsahu spisu zřejmé, kde mělo dojít ke spáchání uvedeného trestného činu, jakož i je zřejmé, kde on jako obviněný bydlí, pracuje a zdržuje se. Obviněný uvedl, že nejsou tedy pochybnosti o tom, kde bydlí, pracuje a zdržuje se, ve smyslu § 18 odst. 2 tr. ř., což je zřejmé z jeho výpovědí, které jsou součástí trestního spisu. Podle sdělení UPC (č. l. 100 tr. spisu) jako poskytovatele internetu k IP adrese, ze které měl být spáchán údajný přečin, podle obviněného vyplývá, že internetová přípojka a modem jsou na katastrálním území Statutárního města Ostravy. Obviněný dále upozornil, že daný přečin nespáchal, ale ví, kdo jej spáchal, k autorovi však využívá práva ochrany zdroje a obsahu informací podle § 16 odst. 1 zák. č. 46/2000 Sb. Dále uvedl, že provozovatelem stránek je právnická osoba EDRA, o. s., která má sídlo v Ostravě. Na otázku odkud byl článek vložen, obviněný odpověděl, že „z planety Země“. Obviněný opakuje, že článek a video nezveřejnil on, ale ví kdo to byl a ví, že to bylo z katastrálního území města Ostrava. Podle obviněného se tedy skutek měl stát v obvodu Okresního soudu v Ostravě, který je tak podle něj příslušný k projednání věci.

Nejvyšší soud zhodnotil důkazy použitelné k rozhodnutí podle § 24 tr. ř. a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 18 odst. 1 tr. ř. koná řízení soud, v jehož obvodu byl trestný čin spáchán. Podle odstavce 2 tohoto ustanovení zákona, nelze-li místo činu zjistit nebo byl-li čin spáchán v cizině, koná řízení soud, v jehož obvodu obviněný bydlí, pracuje nebo se zdržuje; jestliže se nedají tato místa zjistit nebo jsou mimo území České republiky, koná řízení soud, v jehož obvodu čin vyšel najevo. Ustanovení § 18 tr. ř. v odst. 1 a 2 uvádí tři hlediska, podle nichž se místní příslušnost určuje. Tato tři hlediska jsou vzájemně v poměru subsidiarity, a to v pořadí, v jakém jsou obsažena v tomto ustanovení. Základní a prvotní je příslušnost určená podle místa spáchání činu, která má přednost před příslušností určenou podle ostatních hledisek. Zde lze totiž obvykle nejlépe a nejrychleji objasnit trestnou činnost a zpravidla tu bývá i nejpůsobivější výchovný účinek trestního řízení. Toto pravidlo se ovšem užije jen tehdy, nevznikají-li o něm žádné pochybnosti. Za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Aplikujeme-li tyto zásady na uvedený případ, je z dostupného spisového materiálu zřejmé, že příslušný k projednání věci není Okresní soud v Českých Budějovicích.

Přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1, 2 tr. zákoníku se dopustí ten, kdo o jiném sdělí nepravdivý údaj, který je způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu a spáchá-li takový čin tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem. Obviněný měl prostřednictvím veřejně přístupné počítačové sítě sdělit nepravdivý údaj o J. F. , když tento nepravdivý údaj byl způsobilý značnou měrou ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jinou vážnou újmu. Jak již bylo uvedeno výše, za místo spáchání trestného činu je třeba obecně považovat místo, kde došlo k jednání pachatele naplňujícímu objektivní stránku trestného činu, i místo, kde nastal nebo měl nastat následek trestného činu.

Z obsahu spisu vyplývá, že uvedený článek s připojeným obrazovým záznamem, který měl obsahovat nepravdivá tvrzení o J. F. , měl být obviněným na jeho internetových stránkách uveřejněn, a to z blíže neupřesněného místa. Obviněný ve svých výpovědích, které jsou součástí spisového materiálu, neuvedl, z jakého konkrétního místa vložil článek s videem obsahujícím nepravdivý údaj. Ze spisového materiálu tedy není zřejmé, že by se mělo jednat o území Statutárního města Ostrava, jak obviněný uvádí až nyní ve svém návrhu na určení místní příslušnosti s tím, že tak učinila jiná osoba. Nepochybné však je, že zveřejnění uvedeného článku mělo značnou měrou ohrozit vážnost poškozeného u spoluobčanů, zejména poškodit jej v zaměstnání a narušit jeho rodinné vztahy. Z výpovědí poškozeného nalézajících se v trestním spisu vyplývá, že nepravdivé informace o jeho osobě zveřejněné výše uvedeným způsobem ho poškodily nejen v osobním, ale také v profesním životě. V době uveřejnění článku byl redaktorem publikujícím na zpravodajském serveru Novinky.cz. Jeho zaměstnavatelem mu bylo sděleno (č. l. 30 tr. spisu), že již nemají, v souvislosti se zveřejněnými informacemi, zájem vysílat poškozeného jako redaktora na podobné akce, čímž byl poškozený profesně omezen. Dále z jeho výpovědí vyplývá, že měl nastoupit jako redaktor pro TV Prima, přičemž z důvodu jeho špatné mediální pověsti z této nabídky sešlo. Z výše uvedeného je tedy nepochybné, že k následku přečinu pomluvy, a to k poškození v zaměstnání, došlo u zaměstnavatele poškozeného. Tímto, jak vyplývá z obsahu trestního spisu, je společnost Borgis, a. s., jako provozovatel serveru Novinky.cz, jejíž sídlo je v Praze 2, tedy v územním obvodu Obvodního soudu pro Prahu 2.

Na základě všech uvedených okolností případu lze v této věci, s ohledem na místo vzniku následku uvedeného přečinu pomluvy podle § 184 odst. 1, 2 tr. ř., učinit spolehlivý závěr, že příslušným k projednání věci je Obvodní soud pro Prahu 2.

Závěrem Nejvyšší soud s odkazem na výše uvedené (k námitkám obviněného) připomíná, že projednávání činu soudem podle kritérií uvedených v § 18 odst. 2 tr. ř. by došlo teprve tehdy, pokud by nebylo možno použít předchozí kritéria podle § 18 odst. 1 tr. ř. O takový případ však v právě posuzované věci nejde.

Z uvedených důvodů bylo o příslušnosti soudu podle § 24 tr. ř. rozhodnuto tak, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 29. dubna 2015


Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 7 Td 22/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TD.22.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies