7 Td 21/2015

29. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 25

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl dne 29. dubna 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněného J. Š., vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 2 T 86/2014, o návrhu obviněného na delegaci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc Okresnímu soudu v Kolíně neodnímá.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Kolíně podal dne 25. 8. 2014 u Okresního soudu v Kolíně obžalobu na obviněného J. Š. pro pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku. Přečinu se měl dopustit tím, že ad 1) dne 30. 10. 2012, v obci P., okr. Kolín, v sídle společnosti Kenast, s. r. o., v podvodném úmyslu neoprávněně se obohatit, uvedl v omyl oprávněného zástupce spol. Kenast, s. r. o., od kterého, pod hlavičkou subjektu "Společný operační program OPPV Školící středisko Ústecko, Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 72037334", a pod smyšleným jménem objednavatele zakázky J. N., jenž měl být vedoucí oddělení správy majetku subjektu "Společný operační program OPPV Školící středisko Ústecko, Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 72037334", prostřednictvím elektronické objednávky z e-mailové adresy ......, vylákal dodávku 6 ks počítačů (notebooku) HP ProBook 6570b (uvedených výrobních čísel) a operačním systémem Microsoft Windows 8Pro 64 Bit a obalem EVOLVE v celkové hodnotě 123.970,-Kč, objednané zboží mu bylo doručeno a předáno dne 19. 11. 2012, na ulici před domem č. p. ... v ul. Ch. v Praze, vystavenou fakturu č. ..... ze dne 15. 11. 2012 se splatností do 29. 11. 2012, neuhradil, čímž společnosti Kenast, s. r. o., způsobil škodu ve výši 123.970,-Kč, ad 2) v blíže nezjištěné době, v měsíci říjnu 2012, v Praze, v sídle společnosti OldanyGroup, s.r.o., v podvodném úmyslu neoprávněně se obohatit, uvedl v omyl oprávněného zástupce společnosti OldanyGroup s. r. o., od kterého, pod hlavičkou subjektu "Společný operační program OPPV Školící středisko Ústecko, Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labem,IČ: 72037334", a pod smyšleným jménem objednavatele zakázky J. N., jenž měl být vedoucí oddělení správy majetku subjektu "Společný operační program OPPV Školící středisko Ústecko, Mírové nám. 34, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 72037334", prostřednictvím elektronické objednávky z adresy ........, vylákal 5 ks osobních počítačů zn. FujitsuESPRIMOP400E85+(uvedených výrobních čísel), 5 ks monitorem Fujitsu 20" E20T-6LED (uvedených výrobních čísel) a 5 ks notebooků zn. Fujitsu LIFEBOOKA532NG15,6"(uvedených výrobních čísel) s příslušenstvím v celkové ceně 161.443,20 Kč,objednané zboží mu bylo doručeno a předáno prostřednictvím zásilkové služby DPD Proof of Delivery ve dnech 22. 11. 2012 a 26. 11. 2012, na ulici před domem č.p. .... v ul. Ch. v Praze, vystavenou fakturu č. ........ ze dne 30. 11. 2012 se splatností do 14. 12. 2012, neuhradil, čímž poškozené společnosti OldanyGroup, s. r. o., způsobil škodu ve výši 161.443,20 Kč,výše uvedených činů se dopustil i přesto, že byl za trestný čin podvodu rozsudkem Městského soudu v Praze sp. zn. 47 T 9/2008 ze dne 29. 5. 2009 s nabytím právní moci dne 20. 10. 2010, odsouzen k trestu odnětí svobody nepodmíněně ve výměře 6 roků a 6 měsíců, se zařazením do věznice s ostrahou, ze kterého byl podmíněně propuštěn rozhodnutím Okresního soudu v Kladně ze dne 15. 6. 2012, č.j. 5Pp 4/2012, při stanovení zkušební doby 4 roků, tedy do 15. 6. 2016.

Podáním ze dne 25. 3. 2015 učinil obviněný návrh na odnětí věci Okresnímu soudu v Kolíně a její přikázání některému z okresních soudů v obvodu Krajského soudu v Ostravě, popřípadě Okresnímu soudu v Ostravě ke sp. zn. 9 T 132/2014, kde je projednávána závažnější, avšak typově stejná jeho trestní věc. Podle obviněného jsou paralelně projednávané věci tak identické, že i obhajoba a obžaloba navrhují totožné důkazy či návrhy na předvolání stejných osob jako svědků obhajoby či obžaloby. Dvě samostatná trestní řízení pro skutky popisované takřka totožnými obžalobami, jsou podle obviněného zcela proti smyslu trestního řízení, a to z důvodu ekonomičnosti a hospodárnosti řízení. Poukázal zejména na náklady trestního řízení, které by podle něj nebylo možné po něm vymáhat, neboť výsledkem obou samostatných řízení musí být buď zproštění viny, nebo v případě prokázání viny by byl s velkou pravděpodobností vynášen souhrnný trest, kdy jeden rozsudek by musel být zrušen a nahrazen druhým. Obviněný se proto domnívá, že spojení dvou uvedených řízení do jednoho by mohlo vést k rychlejšímu projednání věci, neboť by nebylo nutné provádět navrhované důkazy duplicitně. Protože trestní řízení vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 9 T 132/2014 pokračuje v nařízeném hlavním líčení dne 13. 5. 2015, s odkazem na § 25 tr. ř. a § 20 tr. ř. požádal o odnětí věci Okresnímu soudu v Kolíně a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě ke sp. zn. 9 T 132/2014, kde by probíhalo společné řízení. Důležitým důvodem je podle obviněného zejména duplicitní vedení dvou identických řízení, kde je podle něj 90 % předkládaných návrhů totožných, což má podle něj negativní vliv na hospodárnost řízení.

Dne 31. 3. 2015 předložil Okresní soud v Kolíně trestní spis sp. zn. 2 T 86/2014 s návrhem obviněného na delegaci Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu obviněné a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody neshledal.

Z obsahu spisového materiálu je zřejmé, že proti obviněnému J. Š. je na základě dvou podaných obžalob vedeno trestní řízení u dvou různých soudů. Dne 7. 7. 2014 podal státní zástupce na obviněného obžalobu u Okresního soudu v Ostravě pro zločin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 4 písm. d) tr. zákoníku, dílem dokonaný dílem nedokonaný, jehož se měl dopustit v podstatě tím, že ačkoli již byl v posledních třech letech za takový čin potrestán, celkem v 6 případech v období od června do října 2013, v úmyslu se neoprávněně obohatit, zasílal prostřednictvím e-mailů podklady pro fiktivní poptávková řízení na nákup notebooků pro KRC-Školící středisko Jižní Čechy, IČ 72032464, případně Centrum ekonomických studií-ústředí, IČ 72037598, dále KRC-Ústav odborného vzdělávání Praha, IČ 72037598, nebo KRC-Centrum ekonomických studií České Budějovice, IČ 72042877, kdy vystupoval pod fiktivními jmény jako zástupce kupujících společností, přičemž ve dvou případech objednané zboží převzal, ponechal si je a vystavenou fakturu neuhradil, v dalších případech k uzavření kupní smlouvy a doručení zboží nedošlo. Trestní věc obviněného je tímto soudem vedena pod sp. zn. 9 T 132/2014, přičemž není pochyb o místní příslušnosti Okresního soudu v Ostravě k projednání uvedené věci. Dále bylo zjištěno, že v této věci bylo dne 21. 8. 2014 nařízeno první hlavní líčení. Na den 13. 5. 2015 je nařízeno v pořadí již čtvrté hlavní líčení. Je tedy zřejmé, že v tomto řízení soud již delší dobu projednává věc obviněného a provádí dokazování, takže již lze očekávat rozhodnutí ve věci.

V trestní věci obviněného vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 2 T 86/2014, byla podána obžaloba dne 25. 8. 2014 pro pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 2, odst. 3 tr. zákoníku, spáchaný způsobem uvedeným výše. Také v této věci není pochyb o místní příslušnosti Okresního soudu v Kolíně k projednání věci.

Ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. stanoví požadavek společného řízení o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Citované ustanovení se tedy neuplatní bezvýhradně v každé situaci, ale je třeba v každé konkrétní věci zjišťovat, zda určité důležité důvody takovémuto postupu nebrání. Nejvyšší soud v uvedeném případě shledal, že jsou dány takové důležité důvody, které brání vyhovění návrhu obviněného, odůvodněného m. j. konáním společného řízení, resp. nejsou dány důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. V daném případě by odnětí věci Okresnímu soudu v Kolíně, a její přikázání Okresnímu soudu v Ostravě za účelem společného řízení, nebylo vhodné z hlediska rychlosti ani hospodárnosti trestního řízení. Zatímco se věc vedená Okresním soudem v Kolíně nachází dosud ve fázi po podání obžaloby, věc napadlá u Okresního soudu v Ostravě je již ve fázi nařízeného čtvrtého termínu hlavního líčení, byly provedeny některé důkazy, a lze vzhledem k tomu v této věci očekávat meritorní rozhodnutí. Nebylo možno rovněž přisvědčit námitkám obviněného, že budou v daných trestních řízeních předvolávány duplicitně tytéž osoby k podání výpovědi u hlavního líčení. Z podaných obžalob je totiž zřejmé, že z osob navržených obžalobou ke slyšení u hlavního líčení (u Okresního soudu v Kolíně 9 navržených svědků, u Okresního soudu v Ostravě 9 navržených svědků) je totožná pouze osoba svědka M. K. Nejvyšší soud tedy v uvedené věci neshledal důležité důvody k postupu podle § 25 tr. ř. V případě odsouzení pachatele za dílčí útok u pokračování v trestném činu, za jehož ostatní útoky byl již pravomocně odsouzen, pak lze použít ustanovení § 45 tr. zákoníku o ukládání společného trestu za pokračování v trestném činu, jak to v podstatě i obviněný ve svém návrhu uvádí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.


V Brně dne 29. dubna 2015 Předseda senátu:

JUDr. Michal Mikláš

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 4. 2015, sp. zn. 7 Td 21/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TD.21.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies