25 Cdo 15/2015

06. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241
  • OSŘ - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Robertem Waltrem v právní věci žalobkyně A. B.,zastoupené zmocněncem Mgr. S. Š., proti žalované Krajské správě a údržbě silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizaci, IČO 70947023, se sídlem Sokolov, Chebská 282, zastoupenéJUDr. Richardem Šenderou, advokátem se sídlem Sokolov, K. H. Borovského 692/63, o náhradu škody, o žalobě pro zmatečnost, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 9 C 293/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 29. 5. 2014, č.j. 56 Co 116/2014-147, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.) :


Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 29. 5. 2014, č.j. 56 Co 116/2014-147, potvrdil usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 2. 2014, č.j. 9 C 293/2011-131, kterým byla zamítnuta žaloba pro zmatečnost. Žalobkyně zastoupená obecným zmocněncem napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.

Jelikož žalobkyně nebyla pro dovolací řízení zastoupena advokátem, jak vyžaduje ustanovení § 241 o. s. ř. pro případ, že sama nemá právnické vzdělání, byla vyzvána k odstranění uvedeného nedostatku ve stanovené lhůtě. Žalobkyně však ani následně vytčený nedostatek neodstranila a sdělila soudu, že výzvu k využití služeb advokáta pro vyhotovení „řádného“ dovolání nehodlá akceptovat.

Nejvyšší soud tedy dovolací řízení zastavil, jelikož dovolací řízení trpí nedostatkem podmínky řízení, který se nepodařilo odstranit (§ 243c odst. 3, § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.). Pro úplnost lze dodat, že Ústavní soud již v usnesení ve věci sp. zn Pl. ÚS 43/2000 ze dne 14. 9. 2000 a v celé řadě dalších rozhodnutí dospěl k závěru, že institut povinného zastoupení advokátem v některých typech soudního řízení (včetně řízení o dovolání) není v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 6. května 2015
JUDr. Robert Waltr

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 6. 5. 2015, sp. zn. 25 Cdo 15/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.15.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies