30 Cdo 1572/2015

28. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 30

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Simona a JUDr. Pavla Vlacha, ve věci žalobce Ing. M. Š., proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 100,000.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 115/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 9. 2014, č. j. 20 Co 362/2014 – 102, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.


O d ů v o d n ě n í :


Městský soud v Praze v záhlaví uvedeným usnesením potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 14. 7. 2014, č. j. 15 C 115/2013 – 94, jímž byl zamítnut návrh žalobce na ustanovení zástupce pro dovolací řízení.Odvolací soud vyšel z následujících skutkových zjištění soudu prvního stupně. Žalobce v žádosti o přiznání zástupce pro dovolací řízení uvedl, že není zaměstnán a je veden na Úřadu práce v Jihlavě, nemá žádné příjmy ani úspory, je živ z toho, co mu lidé v jeho okolí nechají. Žalobce dále uvedl jako majetek větší ceny ½ rodinného domu v hodnotě 300.000,- Kč, parcelu st. 33 v k. ú. S., osobní automobil Citroen Xantia 2,0 HDi v hodnotě 35.000,- Kč a lesní pozemek parcela 1152 v k. ú. S. 0,37 ha v hodnotě 100.000,- Kč. Žádnou z uváděných skutečností žalobce nedoložil, zejména nedoložil, že je hlášen na úřadu práce, že aktivně práci hledá a že přes své vysokoškolské vzdělání práci nenalezl. Po právní stránce se odvolací soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že žalobce nedostál svým povinnostem žadatele o osvobození od soudních poplatků věrohodně a úplným způsobem tvrdit a řádně doložit skutečnosti, které by odůvodňovaly jeho osvobození od soudních poplatků, tudíž mu nelze ustanovit ani zástupce z řad advokátů.

Usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, v němž uvedl, že příslušné upřesnění dovolání nechť provede zástupce, který bude pro tento účel ustanoven a o jehož ustanovení dovolatel žádal podáním ze dne 13. 10. 2014. Soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 11. 2014, č. j. 15 C 115/2013, dovolatele vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Dalším usnesením ze dne 6. 1. 2015, č. j. 15 C 115/2013 – 114, soud prvního stupně dovolatele vyzval k odstranění vad dovolání. Na výzvu dovolatel reagoval stížností ze dne 26. 1. 2015, v níž uvedl, že splnění zmíněných požadavků není jeho povinností, neboť od toho je zástupce, o jehož ustanovení žádal podáním ze dne 13. 10. 2014.

Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 (viz čl. II., bod 7 zák. č. 404/2012 Sb.) – dále jen „o. s. ř.“.

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015:

„1/ Směřuje-li dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, pak je namístě, aby to, zda jsou splněny předpoklady pro ustanovení advokáta pro řízení o dovolání proti onomu usnesení odvolacího soudu, zhodnotil přímo Nejvyšší soud jako soud dovolací.

2/ Dospěje-li Nejvyšší soud jako soud dovolací k závěru, že v řízení o dovolání účastníka, jenž není zastoupen advokátem, ani nemá sám odpovídající právnické vzdělání, proti usnesení, jímž odvolací soud nevyhověl (ve spojení s usnesením soudu prvního stupně) žádosti účastníka o ustanovení zástupce pro řízení o dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu ve věci samé, jsou ve smyslu § 30 o. s. ř. splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů, pak tohoto zástupce dovolateli sám ustanoví.“

Podle ustanovení § 30 o. s. ř. účastníku, u něhož jsou předpoklady, aby byl soudem osvobozen od soudních poplatků (§ 138), předseda senátu ustanoví na jeho žádost zástupce, jestliže je to nezbytně třeba k ochraně jeho zájmů. O tom, že může tuto žádost podat, je předseda senátu povinen účastníka poučit (odstavec 1). Vyžaduje-li to ochrana zájmů účastníka nebo jde-li o ustanovení zástupce pro řízení, v němž je povinné zastoupení advokátem (notářem), ustanoví mu předseda senátu v případě uvedeném v odstavci 1 zástupce z řad advokátů (odstavec 2).

Dle ustanovení § 138 odst. 1 o. s. ř. na návrh může předseda senátu přiznat účastníkovi zčásti osvobození od soudních poplatků, odůvodňují-li to poměry účastníka a nejde-li o svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování nebo bránění práva; přiznat účastníkovi osvobození od soudních poplatků zcela lze pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody, a toto rozhodnutí musí být odůvodněno. Nerozhodne-li předseda senátu jinak, vztahuje se osvobození na celé řízení a má i zpětnou účinnost; poplatky zaplacené před rozhodnutím o osvobození se však nevracejí.

Dovolací soud dospěl k závěru, že nejsou splněny předpoklady pro to, aby dovolateli byl v tomto dovolacím řízení ustanoven zástupce z řad advokátů. Dovolací soud se ztotožnil se závěry soudů obou stupňů, že dovolatel řádně a věrohodně nedoložil své majetkové poměry, neboť tvrzení, že žije a udržuje své věci z toho, co mu nechají „lidé z jeho okolí“, za věrohodné doložení majetkových poměrů považovat nelze. Dovolatel dále tvrdil, že je vlastníkem nemovitostí, které neslouží k jeho bydlení. Již z této okolnosti plyne závěr, že majetkové poměry dovolatele osvobození od soudních poplatků neodůvodňují, neboť plné osvobození od soudních poplatků lze přiznat pouze výjimečně, jsou-li proto zvlášť závažné důvody. Jelikož v případě dovolatele nejsou předpoklady, aby byl osvobozen od soudních poplatků, nelze dovolateli ustanovit zástupce pro dovolací řízení.

V situaci, kdy Nejvyšší soud dospěl k závěru, že není důvod ustanovit dovolateli advokáta pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu z 26. 9. 2014 a kdy dovolatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení, Nejvyšší soud podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. řízení o jeho dovolání zastavil.

Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. dubna 2015JUDr. František Ištvánek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 4. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1572/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1572.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies