25 Cdo 1042/2015

30. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobců a) J. P., a b) R. P., obou zastoupených JUDr. Rudolfem Postlem, advokátem se sídlem v Podbořanech, Masarykovo nám. 14, proti žalované SILNICE GROUP a.s.,se sídlem v Praze, Na Florenci 15, IČO 62242105, zastoupené JUDr. Karlem Davidem, advokátem se sídlem v Lounech, Beneše z Loun 50, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Lounech pod sp. zn. 9 C 531/2000, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 9. 2014, č. j. 12 Co 230/2013-439, takto:

Dovolání se odmítá.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 23. 9. 2014, č. j. 12 Co 230/2013-439, není přípustné podle § 237 o.s.ř., neboť uplatněné námitky nesměřují proti otázce hmotného nebo procesního práva, na jejímž vyřešení závisí napadené rozhodnutí.

Ve sporu o náhradu škody způsobené na nemovitostech žalobců provozní činností žalované založil odvolací soud své zrušovací rozhodnutí na závěru, že je třeba v rámci hodnocení důkazů zvážit, zda žalobci prokázali vztah příčinné souvislosti mezi stavební činností žalované (zejména práce s vibračním válcem) a trhlinami ve zdivu jejich domu a garáže. Tento závěr zcela odpovídá ustálené judikatuře (srov. zejména usnesení Nejvyššího soudu ze dne 17. 1. 2013, sp. zn. 25 Cdo 3636/2012, publikované pod C 12287 v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu, C. H. Beck). Odvolací soud se neztotožnil s tím, jaká skutková zjištění soud prvního stupně z provedených důkazů vyvodil, a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Dovolatelka proti takovému postupu brojí dovoláním a domáhá se prakticky toho, aby dovolací soud zasáhl do procesu dokazování.

Přípustnost dovolání neotvírá ani dovolatelkou vznášená otázka, zda se odvolací soud může odchýlit od svého závazného právního názoru, který vyslovil v předchozím zrušovacím rozhodnutí; dovolatelka tento názor nekonkretizuje a z obsahu rozhodnutí nevyplývá, že by tato situace nastala. Odvolací soud již v prvním rozhodnutí vyložil, že provádění stavebních prací s pomocí strojů s vibračními účinky je provozní činností, na němž setrval i v napadeném rozhodnutí. Nelze mu pak vytýkat, že tento správný závěr podložil navíc i odkazem na předmět činnosti žalované uvedený v obchodním rejstříku. Jestliže pak v obou zrušovacích usneseních požaduje, aby byly řádně zhodnoceny provedené důkazy k charakteru stavební činnosti a jejich vlivu na nemovitosti žalobců, nevykládá odvolací soud ustanovení § 118a odst. 3 o.s.ř. v rozporu se zákonem ani ustálenou judikaturou.

Je tedy zřejmé, že dovolací námitky nesměřují k právnímu posouzení věci (srov. § 241a odst. 1 o.s.ř.) a nemohou založit přípustnost dovolání podle § 237 o.s.ř. Nejvyšší soud proto dovolání žalované podle § 243c odst. 1 věty první o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů řízení nebylo rozhodováno, neboť řízení pokračuje před soudem prvního stupně a o všech nákladech řízení bude rozhodnuto v konečném rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. dubna 2015JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 4. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1042/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.1042.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies