Konf 73/2010 - 9

27. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žižkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Kladně a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 120 C 50/2010, o zaplacení částky 10 773 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336, a žalovaného F. S.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby o 10 773 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 120 C 50/2010, je soud .

II. Usnesení Okresního soudu v Kladně ze dne 5. 5. 2010, čj. 120 C 50/2010 - 41, se zrušuje .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 16. listopadu 2010 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., mezi ním a Okresním soudem v Kladně (dále též „okresní soud“) ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 120 C 50/2010.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně Telefónica O2 Czech Republic, a. s., podala dne 21. dubna 2010 proti žalovanému F. S. žalobu o zaplacení částky 10 773 Kč s příslušenstvím. Žalobkyně v návrhu uvedla, že „žalovanému byla dle jeho požadavku na základě předávacího protokolu ze dne 18. 2. 2008 zřízena telefonní stanice č. 312 240 878“; že „v době poskytnutí služeb třetích stran, tj. v době od 17. 4. 2008 do 16. 5. 2008, v době od 17. 5. 2008 do 16. 6. 2008 a v době od 17. 6. 2008 do 16. 7. 2008 byl účastníkem uvedené telefonní stanice“; že „umožnila žalovanému, aby si od třetích subjektů objednal prostřednictvím sítě žalobkyně služby, které ve smyslu § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích, jsou službami obsahu“; že „žalovaný se okamžikem objednání těchto služeb zavázal uhradit jejich cenu a souhlasil, že k výběru této ceny je oprávněna pouze žalobkyně, přestože služby třetích stran neposkytuje“ a že „žalovaný cenu za služby neuhradil“.

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 5. května 2010, čj. 120 C 50/2010 - 41, řízení zastavil (výrok I) a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.), že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.) a soudní poplatek ve výši 600 Kč bude vrácen žalobkyni (výrok IV.). Okresní soud mimo jiné uvedl, že „službou elektronických komunikací je také volání na speciálně zpoplatněná čísla provozovaná osobou odlišnou od žalobkyně, je-li žalobkyně oprávněna k zaplacení tohoto volání“ a že „tyto služby nespadají pod výjimku uvedenou v § 2 písm. n) zák. č. 127/2005“ a že příslušný k projednání věci je Český telekomunikační úřad.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu, neboť má za to, že není příslušným orgánem k rozhodnutí, že „v případě služeb tzv. třetích stran se jedná o objednávku vůči třetí straně na poskytnutí služby nabízející obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací“ a že „poskytnutí této služby nelze považovat za službu elektronických komunikací tak, jak je vymezena v § 2 písm. n) zák. č. 127/2005“.

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o předmětné platební povinnosti žalovaného rozhodnout soud nebo navrhovatel. Podstatné pro řešení této otázky je pak zjištění, zda žalobkyně, která se po žalovaném domáhá tvrzené platební povinnosti na základě shora uvedených žalobních tvrzení a s odkazem na předávací protokol ze dne 18. 2. 2008, je poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací či nikoliv.

Komunikačními činnostmi ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“) jsou zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Podle § 129 odst. 1 cit. zák. telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Zvláštní senát sdílí názor navrhovatelky, že v posuzovaném případě žalobkyně žalovanému (žádné) komunikační služby neposkytuje, nýbrž mu – dle předávacího protokolu ze dne 18. 2. 2008 – specifikované služby (pouze) za úplatu zprostředkovává. Za daného skutkového stavu věci tudíž nelze dovodit, že by žalobkyně byla osobou vykonávající komunikační služby ve smyslu zákona o elektronických komunikacích a že by vzniklý spor mezi ní a žalovaným měl rozhodovat Český telekomunikační úřad.

Zvláštní senát z uvedených důvodů proto vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Kladně, a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Kladně pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. července 2011

JUDr. Pavel Vrcha předseda zvláštního senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. Konf 73/2010 - 9, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies