33 Nd 96/2015

22. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Krbka a soudkyň JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Ivany Zlatohlávkové ve věci oprávněné PROFI CREDIT Czech, a. s. se sídlem v Praze 1 - Nové Město, Klimentská 1216/46 (identifikační číslo osoby 61860069), zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Pardubicích - Staré Město, Pernštýnské náměstí 80, proti povinnému A. S.,pro 158.749,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 821/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 55 EXE 821/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


O d ů v o d n ě n í :

Exekutor požádal dne 25. 6. 2014 Okresní soud v Břeclavi o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 12. 12. 2014, č.j. 55 EXE 821/2014-12, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po marném uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnou bude věc podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o.s.ř.“), předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Z provedeného šetření zjistil, že povinný, za jehož bydliště oprávněná označila obec K., „neprochází“ Centrální evidencí obyvatel ani registrem obyvatel, a tak nelze zjistit jeho státní příslušnost ani jeho trvalý pobyt. Nařízení exekuce na základě rozhodčího nálezu je v pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti zjistit nelze.

Podle § 11 odst. 1, věty první a druhé, o.s.ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, který je fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek (srov. § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů /exekuční řád/, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „zákon č. 120/2001 Sb.“).

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o.s.ř., které se použije i pro exekuční řízení (§ 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb.), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud – přihlížeje k zásadě hospodárnosti – určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno (srov. usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. dubna 2015

JUDr. Pavel Krbek
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 4. 2015, sp. zn. 33 Nd 96/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.ND.96.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies