Konf 12/2011 - 11

27. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žižkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5, a dalších účastníků sporu vedeného u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 221/2010, o 17 525,51 Kč s příslušenstvím: žalobkyně CARD s.r.o., se sídlem v Praze 3, Husinecká 903/10, IČO 28492749, zastoupené Mgr. Janem Hynštem, advokátem se sídlem v Praze 5, Vrázova 7, a žalovaného: P. V.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 C 221/2010, o částku 17 525,51 Kč s příslušenstvím, je soud .

II. Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 11. 2010, čj. 5 C 221/2010 - 31, se zrušuje .

Odůvodnění :

Podáním ze dne 14. 2. 2011 se Český telekomunikační úřad jako navrhovatel domáhal u zvláštního senátu zřízeného podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, aby tento senát rozhodl spor o pravomoc, vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., který vznikl mezi ním a Obvodním soudem pro Prahu 5 ve věci žaloby o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 17 525,51 Kč.

Ze spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Dne 1. 12. 2009 podala žalobkyně u Okresního soudu v Ústí nad Orlicí žalobu, jíž se domáhala vydání bezdůvodného obohacení ve výši 17 525,51 Kč. Uvedla, že „žalovanému byla předána do jeho užívání SIM karta“; že „žalovaný protelefonoval na její účet částku 17 525,51 Kč“ a že se tak „žalovaný na její úkor obohatil“.

Obvodní soud pro Prahu 5, kterému byla věc postoupena jako místně příslušnému soudu, vydal usnesení dne 22. 11. 2010, čj. 5 C 221/2010 - 31, jímž řízení zastavil a rozhodl, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena Českému telekomunikačnímu úřadu. Své rozhodnutí zdůvodnil tím, že „ustanovení § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích svěřuje do věcné příslušnosti správního úřadu a podrobuje režimu správního řádu veškerá rozhodnutí podle tohoto zákona, včetně rozhodování o povinnosti platit úhradu za telekomunikační služby“; že „správní úřad rozhoduje o povinnosti uživatele platit úhradu telekomunikačních poplatků ve správním řízení“ a že „uživatel, jakož i právnická osoba poskytující telekomunikační služby, se může domáhat nápravy u soudu jen co do zákonnosti takového rozhodnutí v režimu správního soudnictví“; že „žalobkyní uplatněný nárok vychází ze zákona č. 127/2005 Sb.“ a že proto „tato věc má být projednána ve správním řízení“.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že „odmítá svou kompetenci k rozhodnutí tohoto sporu“; že „jeho pravomoc je dána pouze v případě sporů o otázkách souvisejících se samotným poskytováním služeb elektronických komunikací, eventuelně o ujednáních na ně úzce navazujících“; že „spor o povinnosti zaplatit dlužnou částku z titulu bezdůvodného obohacení přitom takovým sporem není“; že „vztah mezi spornými stranami je vztahem občanskoprávním a pravomoc k rozhodování v tomto sporu má Obvodní soud pro Prahu 5“ a navrhl, aby zvláštní senát rozhodl, že příslušný vydat rozhodnutí ve věci je soud.

Podle § 129 odst. 1 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“) Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o povinnosti vydat tvrzený neoprávněný majetkový prospěch rozhodnout soud nebo navrhovatel. Zvláštní senát přitom nesdílí názor Obvodního soudu pro Prahu 5, že by rozhodování o tomto nároku spadalo do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu. Předmětem řízení v této věci totiž není finanční plnění za poskytování telekomunikačních služeb, ale důvodem (právním titulem) pro který se žalobkyně domáhá po žalovaném vydání předmětné částky je bezdůvodné obohacení, neboť žalobkyně tvrdí, že se žalovaný na její účet obohatil tím, že protelefonoval na zapůjčenou SIM kartu uvedenou částku. Zvláštní senát ostatně již ve svém  usnesení ze dne 30. 6. 2006, čj. Konf 132/2005 - 7, publikovaném ve Sb. NSS pod č. 955/2006-I., rozhodl, že „je-li podání podle svého označení i obsahu žalobou na vydání bezdůvodného obohacení, přísluší rozhodovat o něm soudu v občanském soudním řízení. Soud nemůže popřít svou pravomoc jen proto, že podle jeho názoru by se měl žalobce domáhat sporné částky za použití prostředků správního (resp. daňového) řízení“. Podobně rozhodl zvláštní senát také ve svém  usnesení ze dne 20. 9. 2007, čj. Konf 18/2007 - 14. Zvláštní senát je toho názoru, že uvedený závěr je nutno vztáhnout i na právě projednávaný případ, neboť podání žalobkyně je – podle svého obsahu – nepochybně žalobou na vydání bezdůvodného obohacení. Pravomoc rozhodovat o žalobě o vydání bezdůvodného obohacení tedy náleží soudu.

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 22. 11. 2010, čj. 5 C 221/2010 - 31.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Obvodní soud pro Prahu 5 pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. července 2011

JUDr. Pavel Vrcha předseda zvláštního senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. Konf 12/2011 - 11, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies