29 Cdo 2093/2013

23. 04. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • ObchZ - § 242

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci navrhovatelů a) J. K., a b) I. K., společně zastoupených JUDr. Vítězslavem Krabičkou, advokátem, se sídlem v Hodoníně, Národní třída 262/4, PSČ 695 01, za účasti Bytového družstva Labská 23, Brno, družstva – v likvidaci, se sídlem v Brně, Labská 254/23, PSČ 625 00, identifikační číslo osoby 29201543, zastoupeného JUDr. Janou Rožnovskou, advokátkou, se sídlem v Brně, Lidická 1005/23b, PSČ 602 00, o vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 19 Cm 194/2010, o dovolání navrhovatelů proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 28. srpna 2012, č. j. 5 Cmo 193/2012-186, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání navrhovatelů potvrdil „ve správném znění“ usnesení ze dne 13. září 2011, č. j. 19 Cm 194/2010-87, kterým Krajský soud v Brně zamítl návrh na vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze Bytového družstva Labská 23, Brno, družstva (nyní v likvidaci; dále jen „družstvo“), ze dne 6. května 2010 (první výrok), kterým bylo představenstvo družstva zmocněno k rozhodování o prodeji nebo jiných majetkových dispozicích s byty ve vlastnictví družstva, a rozhodl o nákladech odvolacího řízení (druhý výrok). Proti usnesení odvolacího soudu podali navrhovatelé dovolání, jež Nejvyšší soud odmítl podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jako nepřípustné.

Dovolání proti potvrzujícímu výroku usnesení odvolacího soudu ve věci samé může být přípustné pouze podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. [o situaci předvídanou v § 237 odst. 1 písm. b) o. s. ř. nejde], tedy tak, že dovolací soud – jsa přitom vázán uplatněnými dovolacími důvody včetně jejich obsahového vymezení (§ 242 odst. 3 o. s. ř.) – dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí má po právní stránce zásadní význam. Dovolatelé přitom Nejvyššímu soudu žádné otázky, z nichž by bylo možno usuzovat na zásadní právní význam napadeného rozhodnutí, k řešení nepředkládají.

Závěr odvolacího soudu, podle něhož dovolatelé, kteří již nejsou členy družstva (svá členská práva a povinnosti v družstvu převedli v průběhu odvolacího řízení na P. K.; družstvu byl převod oznámen přípisem ze dne 24. dubna 2012), nejsou ve věci aktivně věcně legitimováni, neboť nemají na vyslovení neplatnosti napadeného usnesení členské schůze právní zájem (protože nemůže mít dopad na poměry navrhovatelů založené jejich vztahem k družstvu; nedotýká se ani navrhovateli tvrzeného práva na převod družstevního bytu do jejich vlastnictví), je v souladu s § 242 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, jakož i s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 1. srpna 2002, sp. zn. 29 Odo 11/2002, uveřejněné pod číslem 55/2003 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2008, sp. zn. 29 Odo 1465/2006, jež je veřejnosti přístupné – stejně jako ostatní rozhodnutí Nejvyššího soudu přijatá po 1. lednu 2001 – na jeho webových stránkách).

Vytýkají-li dovolatelé odvolacímu soudu, že nepřezkoumal jimi tvrzené důvody neplatnosti napadeného usnesení členské schůze, a následně je podrobně rozvádějí, přehlíží, že tyto důvody nejsou - za situace, kdy odvolací soud dospěl k závěru o nedostatku právního zájmu dovolatelů na vyslovení neplatnosti předmětného usnesení (pročež se návrhem dále věcně nezabýval) - pro věc rozhodné.

Důvod připustit dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. proto Nejvyšší soud neměl a podle jiných ustanovení občanského soudního řádu nemůže být dovolání přípustné.

Výrok o nákladech řízení se opírá o § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání navrhovatelů bylo odmítnuto, družstvu však podle obsahu spisu v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., článku II., zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. dubna 2015


JUDr. Filip C i l e č e k
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 4. 2015, sp. zn. 29 Cdo 2093/2013, ECLI:CZ:NS:2015:29.CDO.2093.2013.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies