Konf 36/2011 - 12

27. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Zvláštní senát zřízený podle zákona č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů, složený z předsedy JUDr. Pavla Vrchy a soudců JUDr. Romana Fialy, JUDr. Michala Mazance, JUDr. Pavla Pavlíka, JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Marie Žižkové, rozhodl o návrhu Českého telekomunikačního úřadu, se sídlem v Praze 9, Sokolovská 219 (adresa pro  doručování: poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025), na rozhodnutí kompetenčního sporu mezi ním a Okresním soudem v Domažlicích a dalších účastníků sporu vedeného u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 12 C 117/2011, o zaplacení částky 5960 Kč s příslušenstvím: žalobkyně Telefónica O2 Czech Republic, a. s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČO 60193336, a žalované B. B.,

takto :

I. Příslušný vydat rozhodnutí ve věci žaloby o 5960 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Domažlicích pod sp. zn. 12 C 117/2011, je soud .

II. Usnesení Okresního soudu v Domažlicích ze dne 21. 2. 2011, čj. 12 C 117/2011 - 11, se zrušuje .

Odůvodnění :

Návrhem doručeným dne 26. 4. 2011 se Český telekomunikační úřad domáhal, aby zvláštní senát rozhodl spor o pravomoc vzniklý ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2002 Sb., mezi ním a Okresním soudem v Domažlicích (dále též „okresní soud“) ve věci žaloby vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 12 C 117/2011.

Z předloženého soudního spisu vyplynuly následující skutečnosti:

Žalobkyně Telefónica O2 Czech Republic, a. s., podala dne 18. 2. 2011 proti žalované žalobu o zaplacení částky 5960 Kč s příslušenstvím. Žalobkyně v návrhu uvedla, že „žalovaná byla na základě Předávacího protokolu ke zřízení hlavní telefonní stanice ze dne 10. 3. 2009 účastníkem telefonní stanice číslo 379482457“; že „žalovaná v průběhu smluvního vztahu využila služeb třetích stran“, když „souhlasila s tím, že k výběru ceny je oprávněna výlučně žalobkyně“; že „žalovaná nezaplatila vyúčtované služby za období od 10. 3. 2009 do 16. 4. 2009 a od 17. 5. 2009 do 16. 6. 2009“; že „poskytovatelé služeb třetích stran dali souhlas a oprávnění žalobkyni, aby platby od účastníků vybírala“; že „žalovaná jakožto poukázaná byla vůči poskytovatelům služeb třetích stran (tedy poukazatelům) povinna plnit ve prospěch žalobkyně jakožto poukazníka“ a že „žalovaná do dnešního  dne za tyto služby nezaplatila“.

Okresní soud v Domažlicích usnesením ze dne 21. 2. 2011, čj. 12 C 117/2011 - 11, řízení zastavil (výrok I.) a věc postoupil Českému telekomunikačnímu úřadu (výrok II.), rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.) a že soudní poplatek ve výši 600 Kč bude vrácen žalobkyni (výrok IV.). Okresní soud mimo jiné uvedl, že „podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem, popř. uživatelem na straně druhé, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě“; že „pro posouzení pravomoci je bezvýznamné, zda věřitel požaduje zaplacení žalované částky na základě uzavřené smlouvy“, když „z ustanovení § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích nelze dovodit, že mezi účastníky musela být uzavřena smlouva“ a že „rozhodnutí v této věci patří do pravomoci Českého telekomunikačního úřadu“.

Český telekomunikační úřad poté podal návrh zvláštnímu senátu k rozhodnutí negativního kompetenčního sporu. Uvedl, že není příslušným orgánem k rozhodnutí, neboť „v případě tzv. služeb třetích stran se jedná o objednávku vůči třetí straně na poskytnutí služby nabízející obsah prostřednictvím sítí a služeb elektronických komunikací poskytovatele služeb elektronických komunikací“; že „poskytnutí této služby nelze považovat za službu elektronických komunikací tak, jak je vymezena v § 2 písm. n) zákona o elektronických komunikacích“, když „žalobkyně není jejím poskytovatelem“ a že „služby obsahu nepředstavují služby elektronických komunikací“.

Podstatou kompetenčního sporu je otázka, zda má o předmětné platební povinnosti žalované rozhodnout soud nebo navrhovatel. Nezbytné pro řešení této otázky je pak zjištění, zda žalobkyně, která se po žalované domáhá tvrzené platební povinnosti na základě shora uvedených žalobních tvrzení a s odkazem na předávací protokol ze dne 10. 3. 2009, je poskytovatelem veřejně dostupné služby elektronických komunikací či nikoliv.

Komunikačními činnostmi ve smyslu § 7 odst. 1 písm. a) až c) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále také jen „zákon o elektronických komunikacích“) jsou zajišťování sítí elektronických komunikací, poskytování služeb elektronických komunikací a provozování přístrojů.

Podle § 129 odst. 1 zákona o elektronických komunikacích telekomunikační úřad rozhoduje spory mezi osobou vykonávající komunikační činnost (§ 7) na straně jedné, a účastníkem, popřípadě uživatelem, na straně druhé, na základě návrhu kterékoliv ze stran sporu, pokud se spor týká povinností uložených tímto zákonem nebo na jeho základě.

Zvláštní senát sdílí názor navrhovatelky, že v posuzovaném případě žalobkyně žalované (žádné) komunikační služby neposkytuje, nýbrž jí – dle předávacího protokolu ze dne 10. 3. 2009 - specifikované služby (pouze) za úplatu zprostředkovává. Za daného skutkového stavu věci tudíž nelze dovodit, že by žalobkyně byla osobou vykonávající komunikační služby ve smyslu zákona o elektronických komunikacích a že by vzniklý spor mezi ní a žalovanou měl rozhodovat Český telekomunikační úřad.

Zvláštní senát z uvedených důvodů proto vyslovil, že k rozhodnutí o věci je dána pravomoc soudu (§ 5 odst. 1 zákona č. 131/2002 Sb., výrok I.).

Zvláštní senát podle § 5 odst. 3 zákona č. 131/2002 Sb. zruší rozhodnutí, kterým strana kompetenčního sporu popřela svou pravomoc o věci rozhodovat, ačkoliv podle rozhodnutí zvláštního senátu je vydání rozhodnutí ve věci uvedené v návrhu na zahájení řízení v její pravomoci. Dalším výrokem proto zvláštní senát zrušil usnesení Okresního soudu v Domažlicích a odstranil tak překážku věci rozhodnuté.

Pravomocné rozhodnutí zvláštního senátu je podle § 5 odst. 5 zákona č. 131/2002 Sb. závazné pro strany kompetenčního sporu, účastníky řízení, v němž spor vznikl, pro správní orgány [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.] i soudy. Dále bude tedy Okresní soud v Domažlicích pokračovat v původním řízení o podané žalobě.

Poučení : Proti tomuto rozhodnutí nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. července 2011

JUDr. Pavel Vrcha předseda zvláštního senátu.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. Konf 36/2011 - 12, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies