6 Tdo 625/2015

04. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265b odst. 1 písm. g)
  • TrŘ - § 265i odst. 1 písm. b)

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 4. června 2015 o dovolání, které podal obviněný L. V., proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 7. 5. 2014, č. j. 3 To 152/2014-274, jako soudu odvolacího v trestní věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 7 T 133/2013, t a k t o :

Podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. se dovolání obviněného o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

I.

Rozsudkem Městského soudu v Brně ze dne 22. 1. 2014, č. j. 7 T 133/2013-217, byl obviněný L. V. (dále jen „obviněný“, příp. „dovolatel“) uznán vinným přečinem krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), jehož se dopustil tím, že
v přesně nezjištěné době od 06:30 hodin dne 16. 5. 2012 do 20:00 hodin dne 20. 5. 2012, v bytovém domě na ulici B. v B., ve vnitřních prostorách bytu P. V., kde s ní a s jejím souhlasem bydlel, využil její nepřítomnosti a za pomocí klíčů od bytu, jichž se zmocnil blíže nezjištěným způsobem, vnikl do bytu, odkud odcizil sám nebo za pomoci další osoby televizor značky Sony v hodnotě 1.850 Kč, mikrovlnnou troubu v hodnotě 760 Kč, dětské patrové postele z dřevěného masivu v hodnotě 2.400 Kč, vybavené dvěma ortopedickými matracemi v hodnotě 1.440 Kč, hifi věž značky Thomson v hodnotě 750 Kč, lustr s bodovými světly v hodnotě 360 Kč, nástěnné hodiny v hodnotě 260 Kč, závěsný systém s kuchyňským vybavením dohromady v hodnotě 860 Kč, brýle značky Guess v hodnotě 5.000 Kč, koupelnovou kosmetiku v hodnotě 320 Kč, aby je k celkové škodě ve výši 14.000 Kč majitelky P. V. užil nezjištěným způsobem ke své potřebě.

Za uvedené jednání a za sbíhající se přečin ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 odst. 1 tr. zákoníku, kterým byl uznán vinným trestním příkazem Městského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2013, č. j. 90 T 13/2013-28, jenž nabyl právní moci dne 30. 1. 2013, byl odsouzen podle § 62 odst. 1, 2 tr. zákoníku ve spojení s § 63 odst. 1 tr. zákoníku za použití § 43 odst. 2 tr. zákoníku k souhrnnému trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. Podle § 68 odst. 1, 2 tr. zákoníku mu byl dále uložen peněžitý trest ve výši 50 denních sazeb, při denní sazbě 200 Kč, celkově tedy 10.000 Kč. Podle § 73 odst. 1, 2 tr. zákoníku mu byl uložen trest zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel na dobu tří roků. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. mu byla uložena povinnost zaplatit poškozené P. V., která byla podle § 229 odst. 2 r. ř. odkázána se zbytkem svého nároku na náhradu škody na řízení ve věcech občanskoprávních, na náhradě škody částku 14.000 Kč. Týmž rozsudkem byl podle § 43 odst. 2 tr. zákoníku zrušen výrok o trestu z trestního příkazu Městského soudu v Brně ze dne 30. 1. 2013, č. j. 90 T 13/2013-28, jakož i všechna další obsahově navazující rozhodnutí.

O odvolání, které proti tomuto rozsudku podal obviněný rozhodl ve druhém stupni Krajský soud v Brně usnesením ze dne 7. 5. 2014, č. j. 3 To 152/2014-274, kterýhopodle § 256 tr. ř. jako nedůvodné zamítl.

II.


Proti citovanému usnesení Krajského soudu v Brně podal obviněný prostřednictvím obhájkyně Mgr. Lenky Novotné dovolání, v němž uplatnil důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) a l) tr. ř., neboť má za to, že rozhodnutí soudu prvního stupně spočívá na nesprávném právním posouzení skutku a zároveň bylo rozhodnuto o zamítnutí řádného opravného prostředku, přestože v řízení předcházejícím byl dán důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. Dovolání podal jak do výroku o vině, tak do výroku o trestu.

Dovolatel odvolacímu soudu vytkl, že se vůbec nezabýval jeho odvolací námitkou, spočívající v tom, že nebylo nikterak prokázáno, že by se skutek, tak jak je popsán v tzv. skutkové větě, stal. Obviněný akcentuje, že v průběhu celého soudního řízení nebyl předložen žádný důkaz, který by prokázal odcizení předmětných věcí, ani žádný důkaz toho, že by se jejich odcizení měl dopustit on.

Namítl, že soud prvního stupně vycházel z výpovědi poškozené a v protikladu k její výpovědi podotkl, že s poškozenou nikdy nebydlel. Žádný důkaz podle něj neprokázal pravdivost tvrzení poškozené, že s ní nějakou dobu bydlel a měl od ní k dispozici klíče od bytu. Poukázal na výpověď svědkyně Š., podle které si u ní měl ve sklepě schovat věci, jejichž odcizení nahlásila poškozená. Výčet věcí, které si u ní měl uložit, se neshoduje s věcmi, jejichž odcizení nahlásila poškozená. Dovolatel akcentuje, že pokud soud vycházel v této souvislosti z fotografií, které poskytla svědkyně Š. policii, nijak z nich neplyne, kdy, kde a kým byly pořízeny. Soudu prvního stupně vytkl, že se nezabýval možností, kterou připustila poškozená, že se na odcizení věcí mohla podílet rovněž jiná osoba. Soud dále podle názoru dovolatele pochybil při údajném neodstranění rozporů ve svědeckých výpovědích a nesrovnalostí stran údajně odcizených předmětů.

Jelikož obviněný namítá, že byl uznán vinným, aniž by existoval jediný přímý důkaz, že se daného skutku dopustil, navrhl závěrem, aby Nejvyšší soud podle § 265k odst. 1 tr. ř. napadené usnesení Krajského soudu v Brně, jakož i jemu předcházející rozsudek Městského soudu v Brně zrušil, a aby jej podle § 265m odst. 1 tr. ř. zprostil obžaloby. Dodatečným sdělením vyjádřil svůj souhlas s projednáním podaného dovolání v neveřejném zasedání.

Státní zástupkyně Nejvyššího státního zastupitelství sdělila, že po seznámení se s dostupným spisovým materiálem Nejvyšší státní zastupitelství nevyužívá svého oprávnění podle § 265h odst. 2 tr. ř. a věcně se k němu nevyjádřila. Současně vyjádřila souhlas, aby Nejvyšší soud v této věci rozhodl za podmínek § 265r odst. 1 tr. ř. v neveřejném zasedání, a to i ve smyslu § 265r odst. 1 písm. c) tr. ř.

III.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 265c tr. ř.) nejprve zkoumal, zda v této trestní věci je dovolání přípustné, zda bylo podáno v zákonné lhůtě a na místě, kde lze takové podání učinit, a zda jej podala osoba oprávněná.Shledal přitom, že dovolání obviněného je přípustné podle § 265a odst. 1, 2 písm. h) tr. ř. Dále zjistil, že dovolání bylo podáno osobou oprávněnou [§ 265d odst. 1 písm. b), odst. 2 tr. ř.], v zákonné lhůtě a na místě, kde lze podání učinit (§ 265e odst. 1, 2 tr. ř.), přičemž splňuje i obsahové náležitosti dovolání (§ 265f tr. ř.).

Protože dovolání lze podat jen z důvodů taxativně vyjádřených v § 265b tr. ř., Nejvyšší soud dále posuzoval, zda obviněným vznesené námitky naplňují jím uplatněný dovolací důvod.

Důvod dovolání podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. je dán v případech, kdy rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení skutku nebo jiném nesprávném hmotně právním posouzení. Uvedenou formulací zákon vyjadřuje, že dovolání je určeno k nápravě právních vad rozhodnutí ve věci samé, pokud tyto vady spočívají v právním posouzení skutku nebo jiných skutečností podle norem hmotného práva, nikoliv z hlediska procesních předpisů. Tento dovolací důvod neumožňuje brojit proti porušení procesních předpisů, ale výlučně proti nesprávnému hmotně právnímu posouzení (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2004, sp. zn. II. ÚS 279/03). Skutkový stav je při rozhodování o dovolání hodnocen pouze z toho hlediska, zda skutek nebo jiná okolnost skutkové povahy byly správně právně posouzeny, tj. zda jsou právně kvalifikovány v souladu s příslušnými ustanoveními hmotného práva. S poukazem na tento dovolací důvod totiž nelze přezkoumávat a hodnotit správnost a úplnost zjištění skutkového stavu, či prověřovat úplnost provedeného dokazování a správnost hodnocení důkazů ve smyslu § 2 odst. 5, 6 tr. ř. (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 15. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 449/03). Nejvyšší soud není povolán k dalšímu, již třetímu justičnímu zkoumání skutkového stavu (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 27. 5. 2004, sp. zn. IV. ÚS 73/03). Případy, na které dopadá ustanovení § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., je tedy nutno odlišovat od případů, kdy je rozhodnutí založeno na nesprávném skutkovém zjištění. Dovolací soud musí vycházet ze skutkového stavu tak, jak byl zjištěn v průběhu trestního řízení a jak je vyjádřen především ve výroku odsuzujícího rozsudku, a je povinen zjistit, zda je právní posouzení skutku v souladu s vyjádřením způsobu jednání v příslušné skutkové podstatě trestného činu s ohledem na zjištěný skutkový stav.

Nejvyšší soud dále zdůrazňuje, že ve smyslu ustanovení § 265b odst. 1 tr. ř. je dovolání mimořádným opravným prostředkem určeným k nápravě výslovně uvedených procesních a hmotně právních vad, ale nikoli k revizi skutkových zjištění učiněných soudy prvního a druhého stupně ani k přezkoumávání jimi provedeného dokazování. Těžiště dokazování je totiž v řízení před soudem prvního stupně a jeho skutkové závěry může doplňovat, popřípadě korigovat jen soud druhého stupně v řízení o řádném opravném prostředku (§ 259 odst. 3, § 263 odst. 6, 7 tr. ř.). Tím je naplněno základní právo obviněného dosáhnout přezkoumání věci ve dvoustupňovém řízení ve smyslu čl. 13 Úmluvy a čl. 2 odst. 1 Protokolu č. 7 k Úmluvě.

Ze skutečností výše uvedených vyplývá, že východiskem pro existenci dovolacího důvodu podle § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř. jsou v pravomocně ukončeném řízení stabilizovaná skutková zjištění vyjádřená především v popisu skutku v příslušném výroku rozhodnutí ve věci samé, popř. i další soudem (soudy) zjištěné okolnosti relevantní z hlediska norem hmotného práva (trestního, ale i jiných právních odvětví).

Z hlediska rozhodování dovolacího soudu je vhodné připomenout, že Nejvyšší soud je vázán uplatněnými dovolacími důvody a jejich odůvodněním (§ 265f odst. 1 tr. ř.) a není povolán k revizi napadeného rozhodnutí z vlastní iniciativy. Fundovanou argumentaci tohoto mimořádného opravného prostředku má zajistit povinné zastoupení obviněného obhájcem – advokátem (§ 265d odst. 2 tr. ř.).

Se zřetelem k těmto východiskům přistoupil Nejvyšší soud k posouzení dovolání obviněného.

IV.


Jak je zřejmé z výše citované dovolací argumentace obviněného, tato se s obsahovým vymezením dovolacího důvodu upraveného ustanovením § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř., určeného k nápravě hmotně právních vad při posouzení soudy zjištěného skutku, zjevně míjí. Obviněný totiž ve svém mimořádném opravném prostředku nevznáší jedinou právně relevantní námitku, která by směřovala k právnímu zpochybnění soudem užité právní kvalifikace jeho činu jako přečinu krádeže podle § 205 odst. 1 písm. a) tr. zákoníku. Jeho dovolání je ve své podstatě pokračující polemikou se skutkovými zjištěními soudu prvního stupně, resp. se způsobem jeho hodnocení důkazů. Obviněný svým dovoláním obsahově navazuje na svůj řádný opravný prostředek (odvolání) podaný vůči rozsudku soudu prvního stupně, jehož námitky ve svém mimořádném opravném prostředku (dovolání) do značné míry opakuje. V daném směru lze odkázat na dovoláním napadené usnesení soudu druhého stupně, které (str. 2-3) jednak odvolací námitky obviněného shrnuje, aby na ně následně vcelku dostatečným způsobem reagovalo. Rozhodně nelze uzavřít, že by řízení vůči obviněnému bylo jednostranné. V důsledku jeho prvního odvolání (č. l. 155, 159-160) byl odsuzující rozsudek ze dne 30. 9. 2013, č. j. 7 T 133/2013-148, zrušen (usnesení č. l. 178-181) a ve věci bylo provedeno další dokazování (č. l. 198-213), které reagovalo i na důkazní návrhy obhajoby, byť ne veškeré. Nedůvodné je tvrzení obviněného, že se odvolací soud nedostatečně vypořádal s tím, co ve svém (druhém) odvolání uplatnil. Lze poukázat na to, že nejen soud nalézací (zejm. str. 7 rozsudku), nýbrž i soud odvolací v reakci na odvolací námitky obviněného (str. 4-6 usnesení) se otázce hodnocení důkazů dostatečně věnoval. Hodnocení důkazů soudy nižších stupňů nelze označit za nesplňující požadavky § 2 odst. 6 tr. ř., či dokonce za hodnocení, které by bylo projevem libovůle soudu. Nic takového ostatně netvrdí ani samotný odvolatel.

V popsané situaci proto nevyvstává možnost k tomu, aby dovolací soud do skutkových zjištění soudů nižších stupňů, resp. do jejich hodnocení důkazů zasáhl, a rozhodl tak, jak požaduje dovolatel, tj. kasací jím napadených rozhodnutí. Jak již bylo naznačeno, úkolem dovolacího soudu není „přehodnocovat“ důkazy, které v souladu se svým oprávněním, při splnění zákonných požadavků (§ 2 odst. 6 tr. ř.), odpovídajícím způsobem posoudil ten orgán, který je provedl, tj. v případě posuzovaném soud prvního stupně.

Zbývá zopakovat, že k obsahovému naplnění dovolacího důvodu nedostačuje jeho formální uplatnění poukazem na příslušné ustanovení tr. řádu [v daném případě § 265b odst. 1 písm. g) tr. ř.], případně konkrétní návrh na rozhodnutí dovolacího soudu [návrh na zproštění obviněného obžaloby podle § 226 písm. b) tr. ř., tedy proto, že skutek není trestným činem], rozchází-li se vlastní dovolací argumentace [„neexistuje žádný přímý důkaz, že by se daného skutku odsouzený dopustil“, která by při své odůvodněnosti musela vést k jiným závěrům, tj. o vadnosti skutkových zjištění a tím důvodu ke zproštění obviněného obžaloby podle § 226 písm. c) tr. ř., tzn. proto, že skutek nespáchal] s obsahovým vymezením uplatněného dovolacího důvodu.

Z důvodů výše uvedených dospěl dovolací soud k závěru, že dovolání obviněného je nezbytné odmítnout podle § 265i odst. 1 písm. b) tr. ř. Podle citovaného ustanovení Nejvyšší soud dovolání odmítne, „bylo-li podáno z jiného důvodu, než je uveden v § 265b“. Za podmínek § 265r odst. 1 písm. a) tr. ř. rozhodl dovolací soud o tomto mimořádném opravném prostředku obviněného v neveřejném zasedání. Pokud jde o rozsah odůvodnění tohoto usnesení, odkazuje se na ustanovení § 265i odst. 2 tr. ř., dle něhož „V odůvodnění usnesení o odmítnutí dovolání Nejvyšší soud jen stručně uvede důvod odmítnutí poukazem na okolnosti vztahující se k zákonnému důvodu odmítnutí“.

P o u č e n í : Proti rozhodnutí o dovolání není s výjimkou obnovy řízení opravný prostředek přípustný (§ 265n tr. ř.).


V Brně dne 4. června 2015


Předseda senátu:

JUDr. Ivo KouřilChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. 6. 2015, sp. zn. 6 Tdo 625/2015, ECLI:CZ:NS:2015:6.TDO.625.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies