30 Nd 191/2015

10. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • EŘ - § 52 odst. 1
  • EŘ - § 45 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Vlacha, ve věci oprávněné obchodní společnosti Vodafone Czech Republic, a. s., IČ 25788001, se sídlem v Praze 5, náměstí Junkových 2808/2, zastoupené, Mgr. Miroslavem Faměrou, advokátem se sídlem v Praze 6, U stanice č. 11/4, proti povinnému T. K., o žádosti o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 454/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o.s.ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 454/2015 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.


O d ů v o d n ě n í :


Exekutor Mgr. Richard Bednář požádal Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 20. dubna 2015, č.j. 16 EXE 454/2015-19, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (§ 105 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů – dále již jen „o.s.ř.“, ve spojení s ustanovením § 11 odst. 3 téhož zákona), s odůvodněním, že povinný není občanem České republiky, jeho pobyt se soudu ani po provedeném šetření nepodařilo zjistit a nelze tak zjistit podmínky místní příslušnosti soudu. Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekuční řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „exekuční řád“), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek. S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se ustanovení občanského soudního řádu použijí i při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje. Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o.s.ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek. Na jiném místě odůvodnění tohoto rozhodnutí již bylo uvedeno, že podle § 45 odst. 2 věty druhé exekučního řádu, nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že povinný je cizinec, na adrese uvedené v záhlaví tohoto usnesení se nachází hotelový dům Duo a výše jmenovaný zde nebyl nikdy ubytován, na území České republiky nemá v současné době povolený pobyt. Dlouhodobý pobyt, který měl povolený na shora uvedené adrese mu zanikl ke dni 6. června 2010, kdy byl z území České republiky vyhoštěn. Skutečnost, zda má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, nebyl exekučním soudem před pověřením exekutora zjišťován.

S ohledem na uvedené skutečnosti Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o.s.ř. – s přihlédnutím k zásadě hospodárnosti řízení – určil místně příslušným soudem v dané věci soud, u něhož bylo řízení zahájeno, tj. Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou (srovnej též usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu České republiky ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 10. června 2015

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 10. 6. 2015, sp. zn. 30 Nd 191/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.ND.191.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies