33 Cdo 1877/2015

11. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241 odst. 1
  • OSŘ - § 241 odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Ivanou Zlatohlávkovou ve věci žalobkyně RWE Energie, s. r. o., se sídlem v Praze 10, Limuzská 3135/12, identifikační číslo osoby 499 03 209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8 (s adresou pro doručování v Ostravě - Moravské Ostravě, Plynární 2748/6), proti žalované L. J., o zaplacení 13.960,78 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Prostějově pod sp. zn. 9 EC 312/2012, o dovolání žalované proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21. srpna 2014, č. j. 47 Co 375/2013-80, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádná z účastnic nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Prostějově rozsudkem ze dne 20. května 2013, č. j. 9 EC 312/2012-63, uložil žalované povinnost zaplatit původní žalobkyni (tj. Jihomoravské plynárenské, a. s.) částku 13.561,66 Kč s 7,75% úrokem z prodlení od 30. 5. 2012 do zaplacení a částku 399,12 Kč, vše v pravidelných měsíčních splátkách po 2.000,- Kč, vždy ke každému 30. dni v měsíci, počínaje prvním měsícem následujícím po právní moci rozsudku, pod ztrátou výhody splátek. Současně rozhodl o nákladech řízení.Žalobkyně vstoupila do řízení na místo Jihomoravské plynárenské, a. s., se sídlem v Brně, Plynárenská 499/1, identifikační číslo osoby 499 70 607, na základě usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 11. července 2014, č. j. 47 Co 375/2013-77.

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 21. srpna 2014, č. j. 47 Co 375/2013-80, potvrdil rozsudek soudu prvního stupně v odvoláním napadené části výroku o věci samé, jíž byla žalované stanovena lhůta ke splnění platebních povinností, změnil jej ve výroku o nákladech řízení a rozhodl o nákladech odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podala žalovaná dne 1. 9. 2014 dovolání, v němž namítá, že se před odvolacím soudem „nemohla obhajovat podle zákonů České republiky“, neboť neobdržela předvolání k jeho jednání.

Dovolání bylo podáno včas k tomu legitimovaným subjektem (žalovanou), nejsou však dány podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. článek II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb., dále jen „o. s. ř.“), musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy. Podle § 241 odst. 4 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a anebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citované ustanovení představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit; bez jejího splnění však nelze vydat rozhodnutí, kterým se řízení končí (rozhodnutí ve věci samé).

Protože z dovolání ani z obsahu spisu nevyplývá, že by žalovaná byla v dovolacím řízení zastoupena advokátem, případně že by sama měla právnické vzdělání, soud prvního stupně ji usnesením ze dne 27. listopadu 2014, 9 EC 312/2012-85, správně vyzval, aby si pro podání dovolání zvolila zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podala ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení řádné dovolání; současně ji poučil, že pokud tak ve stanovené lhůtě neučiní, tj. nebude-li soudu předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, bude dovolací řízení zastaveno. Na tuto výzvu, která jí byla doručena dne 9. 1. 2015, žalovaná nereagovala.

Podmínka povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, jejíž nedostatek brání - kromě usnesení, kterým se dovolací řízení právě pro neodstranění tohoto nedostatku zastavuje, a případů uvedených v § 241b odst. 2 větě za středníkem o. s. ř. - vydání rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 241 odst. 1 o. s. ř.). Protože v posuzovaném případě ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu nedošlo, dovolací soud dovolací řízení zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o. s. ř.).

Jen pro úplnost považuje dovolací soud za vhodné uvést, že žalovaná v dovolání nevymezila jeho důvod a ani v něm neuvedla, v čem spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení nemusí být odůvodněn (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.)

Proti tomuto usnesení není přípustný žádný opravný prostředek.

V Brně dne 11. června 2015

JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2015, sp. zn. 33 Cdo 1877/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.CDO.1877.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies