26 Cdo 2920/2014

11. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • EŘ - § 40 odst. 1 písm. c)
  • 216/1994 Sb. - § 7

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Jitky Dýškové a soudkyň Doc. JUDr. Věry Korecké, CSc., a JUDr. Pavlíny Brzobohaté v exekuční věci oprávněné P. T., Ú. n. L., zastoupené Mgr. Janou Glogarovou, advokátkou se sídlem v Ostravě, Masná 1324/1,proti povinným 1. N. P., Ch., a 2. J. Š., Ú. n. L., pro 650.542,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 53 EXE 1678/2012, o dovolání oprávněné proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. července 2013, č. j. 14 Co 424/2013-50, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Ve vztahu mezi oprávněnou a povinným 2) nemá žádný z účastníkůprávo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná podala včasné dovolání proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem (soudu odvolacího) ze dne 25. 7. 2013, č. j. 14 Co 424/2013-50, kterým odvolací soud usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem (soudu prvního stupně) ze dne 29. 8. 2012, č. j. 53 EXE 1678/2012-10, změnil tak, že návrh na nařízení exekuce ve vztahu k povinnému 2) zamítl, a současně rozhodl o nákladech řízení oprávněné a povinného 2) před soudy obou stupňů.Dovolání není přípustné podle § 237 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb. – dále jen „o. s. ř.“), neboť napadené rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a nejedná se o případ, kdy má být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

Otázkou způsobilosti rozhodčího nálezu vydaného podle zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění účinném do 31. 3. 2012 (o takový rozhodčí nález se v souzené věci jedná), jako exekučního titulu v případě, že jej vydal rozhodce, jehož výběr se neuskutečnil podle transparentních pravidel, a možností posouzení platnosti rozhodčí doložky v exekučním řízení v každém jeho stadiu s ohledem na pravomoc rozhodce k vydání rozhodčího nálezu se zabýval Nejvyšší soud v usnesení ze dne 10. 7. 2013, sp. zn. 31 Cdo 958/2012, uveřejněném pod č. 92/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Nejvyšší soud v tomto usnesení přijal závěr, že nevydal-li rozhodčí nález rozhodce, jehož výběr se uskutečnil podle transparentních pravidel, resp. byl-li rozhodce určen právnickou osobou, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a nemůže-li být akceptovatelný ani výsledek tohoto rozhodování, pak tento rozhodčí nález není způsobilým exekučním titulem ve smyslu § 40 odst. 1 písm. c) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), podle něhož by mohla být nařízena exekuce, jelikož rozhodce určený na základě absolutně neplatné rozhodčí doložky (§ 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „obč. zák.“) neměl k vydání rozhodčího nálezu podle zákona o rozhodčím řízení pravomoc. V usnesení ze dne 11. 5. 2011, sp. zn. 31 Cdo 1945/2010, uveřejněném pod č. 121/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek pak Nejvyšší soud dovodil, že za neplatnou ve smyslu § 39 obč. zák. je považována rozhodčí smlouva, která neobsahuje přímé určení rozhodce ad hoc ani konkrétní způsob jeho určení.

Protože rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu se závěry přijatými v citovaných rozhodnutích, Nejvyšší soud dovolání oprávněné jako nepřípustné odmítl (§ 243c odst. 1 věta první o. s. ř.).

Bylo-li dovolání odmítnuto, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 11. června 2015


JUDr. Jitka Dýšková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 2920/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.2920.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies