8 Td 28/2015

21. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 24 odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud jako soud pro mládež rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 21. května 2015 v trestní věci obviněného mladistvého „PETRKLÍČ“*),vedené u Okresního soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, pod sp. zn. 2 Tm 2/2015, o příslušnosti soudu takto:

Podle § 24 odst. 1 tr. ř. je k projednání trestní věci obviněného mladistvého „PETRKLÍČE“ příslušný Okresní soud v Břeclavi, soud pro mládež.

Odůvodnění:


Okresnímu soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, byla Okresním státním zastupitelstvím v Kroměříži podána dne 13. 1. 2015 obžaloba na obviněného mladistvého „PETRKLÍČE“ (dále „mladistvý“) pro provinění krádeže podle § 205 odst. 1 písm. b) tr. zákoníku, provinění porušování domovní svobody podle § 178 odst. 1, 2 tr. zákoníku a provinění poškození cizí věci podle § 228 odst. 1 tr. zákoníku, kterých se dopustil tím, že v době od 22.00 hodin dne 5. 2. 2014 do 07.30 hodin dne 6. 2. 2014 v obci S. v ulici Š. neoprávněně vnikl do rodinného domu, když použil shodného klíče, dům prohledal a odcizil zde pánské jízdní kolo nezjištěné značky, stáří 15 let, 10 prodlužovacích kabelů různých délek a dále asi 15 kg kabelů různých délek, zbytků domovní elektroinstalace, a tyto kabely následně v domě zapálil za účelem opálení izolace z kabelů, v důsledku čehož došlo k poškození balkonových dveří, oken domu, šesti krovů, střešní krytiny, izolace na balkoně, omítky v místnostech a dvou dřevěných skříněk, přičemž poškozené společnosti U.T.A.H.-BH, spol. s r. o., se sídlem Na Rynku č. p. 323, Kunovice, IČ 60729309, způsobil odcizením věcí škodu ve výši nejméně 2.400 Kč a poškozením věcí škodu ve výši nejméně 49.400 Kč.

Okresní soud v Kroměříži, soud pro mládež, usnesením ze dne 30. 1. 2015, sp. zn. 2 Tm 2/2015, podle § 314c odst. 1 písm. a) tr. ř. a § 188 odst. 1 písm. a) tr. ř. trestní věc mladistvého předložil Krajskému soudu v Brně, soudu pro mládež, k rozhodnutí o místní příslušnosti. Důvod, proč není místně příslušný, spatřoval v tom, že skutek se stal v době, kdy mladistvý pobýval ve Výchovném ústavu, střediska výchovné péče HELP základní škola a střední škola, S. (dále jen „Výchovný ústav S.“), na okrese K., kde však již od 11. 8. 2014 z důvodu dovršení zletilosti nepobývá. Jelikož okresní státní zastupitelství podalo obžalobu až dne 13. 1. 2015, tj. v době, kdy mladistvý byl již zletilý, a skutek byl spáchán v obci S. na okrese B., kde má mladistvý rovněž trvalé bydliště, bylo podle Okresního soudu v Kroměříži, soudu pro mládež, namístě postupovat podle § 37 odst. 1 z. s. m. a místní příslušnost určit podle hlediska místa bydliště mladistvého a nemá-li mladistvý stálé bydliště, podle místa, kde se zdržuje nebo pracuje. Za takový místně příslušný soud v posuzované věci považoval Okresní soud v Břeclavi, soud pro mládež.

Krajský soud v Brně, soud pro mládež, jemuž byla věc mladistvého shora uvedeným postupem Okresního soudu v Kroměříži předložena k rozhodnutí, vyslovil, že s ohledem na současné bydliště mladistvého, jímž je T. n. L., H., okres K., by měl být soudem místně příslušným k projednání obžaloby Okresní soud v Kolíně, soud pro mládež, v jehož obvodu se stávající pobyt mladistvého nachází, a proto věc předložil k rozhodnutí o místní příslušnosti Nejvyššímu soudu, soudu pro mládež (dále jen „Nejvyšší soud“), jako nejblíže společně nadřízenému Okresním soudům pro mládež v Kroměříži a v Kolíně.

Nejvyšší soud, jemuž byla tato věc na základě zmíněného postupu předložena, v souladu s ustanovením § 24 odst. 1 tr. ř., podle něhož, vzniknou-li pochybnosti o příslušnosti soudu, rozhoduje o tom, který soud je příslušný k projednání věci, soud, jenž je nejblíže společně nadřízen soudu, u něhož byla podána obžaloba, a soudu, který má být příslušný podle rozhodnutí o předložení věci k rozhodnutí o příslušnosti. Přitom je vázán jen zákonnými hledisky rozhodnými pro určení příslušnosti v případě mladistvých zakotvenými v ustanovení § 37 a § 39 z. s. m., avšak jen v případě, pokud nejsou dány okolnosti vyplývající z ustanovení § 73 z. s. m.

Místní příslušnost v řízení ve věcech mladistvých upravuje v § 37 z. s. m. tak, že řízení koná soud pro mládež, v jehož obvodu mladistvý bydlí, a nemá-li stálé bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje nebo pracuje (odstavec 1). Nelze-li žádné takové místo zjistit nebo jsou-li mimo území České republiky, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu bylo provinění spácháno; jestliže nelze místo činu zjistit, koná řízení soud pro mládež, v jehož obvodu čin vyšel najevo (odstavec 2). Tyto varianty místní příslušnosti pro projednání trestní věci mladistvého před soudem pro mládež jsou ve vzájemném poměru subsidiarity v pořadí, v jakém jsou uvedeny v § 37 z. s. m.

Nejvyšší soud z obsahu připojeného spisu shledal, že mladistvý čin, jenž je předmětem tohoto řízení, spáchal dne 5. 2. 2014 v obci S. na okrese B., v níž měl v té době rovněž své trvalé bydliště a žil zde společně se svým otcem, jemuž byl po rozchodu rodičů rozhodnutím Okresního soudu v Břeclavi ze dne 22. 2. 2008, sp. zn. 12 Nc 537/2006, 12 P a Nc 495/2006, svěřen do péče (č. l. 55, 75 spisu). V době podání obžaloby se mladistvý nacházel v ústavní výchově ve Výchovném ústavu, S., a to na základě rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi o nařízení ústavní výchovy ze dne 8. 7. 2011, č. j. 13 Nc 803/2011-44, a sp. zn. 13 P a Nc 142/2011 (č. l. 75 spisu).

Z podkladů založených ve spisu se též podává, že u mladistvého v minulosti několikrát došlo ke změně místa jeho pobytu. Nejprve byl umístěn v Dětském diagnostickém ústavu H. B., odkud byl dne 30. 6. 2011 přemístěn do Výchovného ústavu S., kde úspěšným složením závěrečné zkoušky dokončil dvouletý učební obor Pomocné práce v kuchyni. Podle zprávy tohoto výchovného zařízení ze dne 25. 8. 2014 o mladistvého projevovali zájem otec a babička, k nimž v minulosti jezdil na dovolenky, avšak jeho vztah k nim nebyl nikterak vřelý a nespojoval s nimi svou budoucnost. Mladistvý dne 27. 6. 2014 z ústavu utekl, a tento o něm nemá žádné informace. Po dovršení zletilosti byl pobyt mladistvého v tomto výchovném zařízení ukončen (č. l. 56, 78 spisu). Ze zprávy Městského úřadu H. ze dne 10. 11. 2014 se podává, že mladistvý od ukončení pobytu ve Výchovném ústavu S. často střídal pobyty, pobýval např. v Azylovém domě pro mladé dospělé na ulici C. v B., pracoval v B. u firmy LARS Chemie, s. r. o., a plánoval společné soužití s přítelkyní v B.-B. (č. l. 75 až 77 spisu), k čemuž však do současné doby, resp. minimálně do dubna 2015 nedošlo. Podle následného sdělení Krajského soudu v Brně, soudu pro mládež (obsaženého v předkládací zprávě Nejvyššímu soudu) posledním pobytem mladistvého byla adresa H., T. n. L., okres K., u matky (č. l. 106, 109 spisu).

Z takto zjištěných poměrů mladistvého Nejvyšší soud shledal, že nejsou dány podmínky pro použití § 37 odst. 1 z. s. m., neboť nelze učinit závěr o tom, že mladistvý má takové stálé bydliště, a není ani známo konkrétní místo, kde se skutečně trvaleji zdržuje nebo pracuje. Mladistvý není fakticky vázán ani fixován k žádnému místu, neboť od okamžiku svého útěku z Výchovného ústavu S. na konci června 2014 bydliště či pobyty střídá bez jakékoli pevné vazby k některému z nich. Není ani pevně citově či jinak napojen na žádného z rodičů, prarodičů či jinou blízkou osobu, a podle učiněných zjištění nemá ani zaměstnání. Ze všech těchto získaných informací je patrné, že jeho poměry jsou neurovnané a nejisté a bydlení velmi nestálé, a tudíž podmínky vymezené v ustanovení § 37 odst. 1 z. s. m. nejsou naplněny.

Nejvyšší soud s ohledem na shora rozvedené poznatky dospěl k závěru, že místní příslušnost soudu pro mládež pro projednání nyní předložené trestní věci mladistvého je třeba stanovit na základě hlediska § 37 odst. 2 z. s. m. podle místa, kde bylo provinění spácháno. Vzhledem k tomu, že podle skutkových zjištění popsaných v obžalobě je tímto místem obec S. nacházející se v obvodu Okresního soudu v Břeclavi, je v posuzované věci místně příslušným Okresní soud v Břeclavi, soud pro mládež. Podpůrně je též i vhodným pro projednání předmětné věci, protože v tomto obvodu měl (nebo stále má) mladistvý trvalé bydliště, takže je to pro něj prostředí známé a do jsté míry i blízké, a tudíž jsou zde dány předpoklady, že tím spíše bude splněn účel zákona vymezený v ustanovení § 1 odst. 2 z. s. m.

Ze všech těchto důvodů Nejvyšší soud podle § 24 odst. 1 tr. ř. určil, že soudem místně příslušným k projednání věci mladistvého „PETRKLÍČE“ je Okresní soud v Břeclavi, soud pro mládež.

Poučení: Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. května 2015Předsedkyně senátu:

JUDr. Milada Šámalová


*) Byl použit pseudonym ve smyslu zákona č. 218/2003 Sb.

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. 8 Td 28/2015, ECLI:CZ:NS:2015:8.TD.28.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies