23 Cdo 683/2015

15. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • 117/2013 Sb. -

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. právní věci žalobkyně MediaProfi, s.r.o., se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Černická 2889/20, PSČ 30100, identifikační číslo osoby 26389266, zastoupené Mgr. Janem Blažkem, advokátem se sídlem v Plzni, Riegrova 20, proti žalované Multitrans CZ s.r.o., se sídlem v Pardubicích, Jana Palacha 1590, Zelené Předměstí, PSČ 530 02, identifikační číslo osoby 25934660, zastoupené Mgr. Monikou Ipserovou, advokátkou se sídlem v Pardubicích, Sladkovského 505, o zaplacení 241 920 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích pod sp. zn. 5 ECm 37/2010, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. září 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-234, ve znění opravných usnesení ze dne 10. září 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-242, ze dne 17. října 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-252 a ze dne 17. října 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-258, takto:

I. Dovolání žalované se odmítá.
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 11 616 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám jejího právního zástupce Mgr. Jana Blažka, advokáta se sídlem v Plzni, Riegrova 20.

Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu – dále jen „o. s. ř.“)Nejvyšší soud České republiky (dále jen „Nejvyšší soud“), jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.), v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále opět jen „o. s. ř.“) ve znění účinném do 31. 12. 2013 (článek II., bod 2. zákona č. 293/2013 Sbírky, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sbírky, občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů).Dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 10. září 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-234, ve znění opravných usnesení ze dne 10. září 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-242, ze dne 17. října 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-252 a ze dne 17. října 2014, č. j. 12 Cmo 78/2014-258, není podle § 237 o. s. ř. přípustné, neboť Nejvyšší soud neshledal, že by ve smyslu § 237 o. s. ř. měla být vyřešená právní otázka, týkající se stanovení výše nákladů řízení za zastoupení účastníka řízení advokátem v řízeních zahájených před soudem za účinnosti vyhlášky č. 484/2000 Sb., posouzena jinak. Dovolací soud dospěl k závěru, že není důvod pro odklon od judikatury v podobě přijatých rozhodnutí Nejvyššího soudu, na něž dovolatelka poukazuje, tj. od rozhodnutí ze dne 15. 5. 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod označením 73/2013, a ani od rozhodnutí ze dne 25. 6. 2014 sp. zn. 25 Cdo 1258/20014, ze dne 12. 8. 2014 sp. zn. 32 Cdo1362/2014 a ze dne 15. 5. 2014 sp. zn. 28 Cdo 4425/2013, publikovaných na webových stránkách Nejvyššího soudu – www.nsoud.cz. Dovolací soud neshledává důvod pro odchýlení se od své dosavadní rozhodovací praxe v přezkumu rozhodnutí o nákladech řízení, týkajících se případů, kdy odvolací soud po 7. 5. 2013 přezkoumává správnost rozhodnutí soudu prvního stupně o nákladech řízení za zastoupení advokátem. S přihlédnutím ke sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013, č. Org. 23/13 - k nálezu Ústavního soudu - uveřejněnému pod číslem 117/2013 Sb., a při absenci zvláštního právního předpisu o sazbách odměny za zastupování stanovených paušálně pro řízení v jednom stupni, setrvává Nejvyšší soud na právním názoru, že je namístě postup podle ustanovení § 151 odst. 2 věty první části věty za středníkem o. s. ř., tedy že lze o náhradě nákladů řízení před soudem prvního stupně za právní zastoupení účastníka advokátem rozhodnout jen podle vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů. Dovolací soud nemá důvod odchýlit se o dosavadní rozhodovací praxe, podle níž porovnání dopadu uložení povinnosti k náhradě nákladů řízení do majetkových sfér účastníků může mít z hlediska aplikace § 150 o. s. ř. vliv pouze tehdy, přistupují-li ke skutečnosti, že by jejich přiznání přivodilo jednomu účastníku větší újmu, než účastníku druhému, okolnosti další. Nemůže však jít o libovolné okolnosti řízení, nýbrž o takové okolnosti, které mají skutečný vliv na spravedlivost rozhodnutí o náhradě nákladů řízení (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 23 Cdo 2941/2013 a též rozhodnutí ze dne 31. 3. 2014, sp. zn. 23 Cdo 3172/2013, a rozhodnutí ze dne 13. 8. 2014, sp. zn. 22 Cdo 3081/2014 – publikovaná na www.nsoud.cz). Odvolací soud tedy správně nevyhověl návrhu žalované na nepřiznání náhrady nákladů řízení žalobkyni za použití ustanovení § 150 o. s. ř., mělo-li být důvodem jen zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. v průběhu sporu. Odvolací soud tedy v souladu s judikaturou Nejvyššího soudu nehodnotil uvedený důvod pro nepřiznání náhrady nákladů řízení za důvod zvláštního zřetele hodný. Odvolací soud správně dovodil, že ustanovení § 150 o. s. ř. má na mysli takové důvody majetkové povahy, které by představovaly neodůvodněnou majetkovou zátěž pro účastníky, což nelze dovodit pro posuzovanou věc, zvláště jsou-li v daném případě oba účastníci rovnocenné subjekty - podnikatelé - společnosti s ručením omezeným.

Nejvyšší soud neshledal dovolání žalované podle § 237 o. s. ř. přípustným, a proto jej podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. června 2015


JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 6. 2015, sp. zn. 23 Cdo 683/2015, ECLI:CZ:NS:2015:23.CDO.683.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies