6 Ads 84/2011 - 247

27. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr. Kateřiny Šimáčkové v právní věci žalobce: S. M., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, zastoupeného JUDr. Petrem Ritterem, advokátem, se sídlem Riegrova 12, Olomouc, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2008, sp. zn. KÚOK/119392/2007/OSV - SPO/346/SSP/142, č. j. KUOK 122826/2007, o dávce státní sociální podpory - příspěvek na bydlení, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 2010, č. j. 38 Cad 2/2008 - 162,

takto:

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 8. 1. 2008 žalobce brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 1. 2008, č. j. KUOK 122826/2007, sp. zn. KÚOK/119392/2007/OSV - SPO/346/SSP/142, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Úřadu práce v Šumperku, pobočka Zábřeh, ze dne 29. 10. 2007, č. j. 2286/7/SUC - 1/3, jímž bylo rozhodnuto o odejmutí dávky státní sociální podpory příspěvku na bydlení; žalovaný dále rozhodl o zastavení předmětného řízení.

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Ostravě byla tato žaloba zamítnuta. Krajský soud uzavřel, že prvostupňový orgán postupoval správně, pokud se snažil zjistit splnění kritérií nutných pro posouzení, zda je žalobce osobou sociálně potřebnou podle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociální potřebnosti“). Žalovaný jako odvolací orgán prvostupňové rozhodnutí podle názoru krajského soudu ale správně zrušil a řízení zastavil, neboť prvostupňový orgán neoznámil žalobci zahájení správního řízení a nedal mu možnost vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Žalovaný tedy odvolání žalobce plně vyhověl, proto krajskému soudu není zřejmé, proti čemu v posuzovaném případě žalobce fakticky brojí.

Výrokem č. II. rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 38 Cad 2/2008 - 162 ze dne 25. 5. 2010 nebylo vyhověno návrhu žalobce na vydání předběžného opatření, neboť jej žalobce řádně nezdůvodnil.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížnost ze dne 2. 7. 2010, ve které žádal o ustanovení zástupce - Mgr. Františka Drlíka.

O žádosti o ustanovení zástupce rozhodl Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 12. 2010, č. j. 39 Cad 2/2008 - 187, kdy výrokem č. I. stěžovateli zástupce z řad advokátů neustanovil. Výrokem č. II. totožného usnesení jej vyzval k doložení plné moci advokáta podle ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „s. ř. s.“), a odstranění vad kasační stížnosti ze dne 2. 7. 2010 tak, že uvede rozsah a důvody (včetně jejich přesné konkretizace) napadení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 2010, č. j. 38 Cad 2/2008 - 162, a údaj o datu doručení napadeného rozsudku.

Proti výroku č. I o neustanovení advokáta usnesení Krajského soudu ze dne 8. 12. 2010, č. j. 39 Cad 2/2008 - 187, podal stěžovatel další kasační stížnost, o níž rozhodl Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 30. 3. 2011, č. j. 6 Ads 21/2011 - 219, tak, že ji odmítl.

Za dané procesní situace tedy zbývá rozhodnout o kasační stížnosti stěžovatele ze dne 2. 7. 2010 proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 5. 2010, č. j. 38 Cad 2/2008 - 162.

Stěžovatel je osobou oprávněnou k podání kasační stížnosti, neboť byl účastníkem řízení, z něhož napadené rozhodnutí krajského soudu vzešlo (ustanovení § 102 s. ř. s.), tuto kasační stížnost podal včas. Stěžovatel nicméně nesplnil jinou z podmínek řízení o kasační stížnosti stanovenou v ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení „stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.“

Nedostatek podmínky řízení v po době absence povinného právního zastoupení, resp. požadovaného vzdělání je nedostatkem odstranitelným. Podle ustanovení § 106 odst. 3 s. ř. s. platí, že v případě, že kasační stížnost nemá všechny náležitosti již při jejím podání, musí být tyto náležitosti doplněny ve lhůtě jednoho měsíce od doručení usnesení, kterým byl stěžovatel vyzván k doplnění podání. O odstranění vad tímto způsobem se postará podle ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. předseda senátu krajského soudu, proti jehož rozhodnutí kasační stížnost směřuje.

Krajský soud v Ostravě proto správně vyzval stěžovatele usnesením ze dne 8. 12. 2010, č. j. 39 Cad 2/2008 - 187, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení této výzvy doplnil podání - kasační stížnost ze dne 2. 7. 2010 - a správně jej poučil o důsledcích nesplnění této výzvy.

Stěžovatel, jemuž byla výzva doručena dne 16. 12. 2010, na tuto výzvu soudu reagoval další kasační stížností ze dne 20. 12. 2010, ale neodstranil vady kasační stížnosti ze dne 2. 7. 2010 a nepředložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, a to ani po usnesení Nejvyššího správního soudu, jímž byla jeho kasační stížnost směřující proti usnesení krajského soudu o neustanovení zástupce z řad advokátů soudem odmítnuta.

Krajský soud v Ostravě po podání kasační stížnosti postupoval ve smyslu ustanovení § 108 odst. 1 s. ř. s. a předložil kasační stížnost se spisy Nejvyššímu správnímu soudu.

Neodstranění vad podání a nedostatek povinného zastoupení advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a proto Nejvyššímu správnímu soudu nezbylo, než ve smyslu § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.) kasační stížnost odmítnout.

Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití § 120 s. ř. s.), podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li žaloba (v tomto případě kasační stížnost) odmítnuta.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. července 2011

JUDr. Bohuslav Hnízdil předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, sp. zn. 6 Ads 84/2011 - 247, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies