28 Cdo 1905/2015

27. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., a soudců Mgr. Miloše Póla a Mgr. Petra Krause v právní věci žalobce B. K., zastoupeného Mgr. Blankou Morávkovou, advokátkou se sídlem v Miroslavi, Brněnská 104, proti žalovanému L. K., zastoupenému Mgr. Pavlem Šimákem, advokátem se sídlem v Písku, Komenského 319, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 33 C 69/2014, o vydání bezdůvodného obohacení ve výši 56.946,88 Kč s příslušenstvím, o dovolání žalovaného proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 23. 10. 2014, č. j. 13 Co 424/2014-55, t a k t o:

Dovolání žalovaného se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 12. 9. 2014, č. j. 33 C 69/2014-45 vyslovil svou místní nepříslušnost (výrok I) a rozhodl o postoupení věci Okresnímu soudu v Písku jako soudu místně příslušnému (výrok II). Vyšel z toho, že žalovaný za místo svého výskytu označil „Písecký kraj“. Krajský soud v Brně usnesením ze dne 23. 10. 2014, č. j. 13 Co 424/2014-55, potvrdil výrok I usnesení Okresního soudu Brno-venkov, a změnil výrok II tak, že věc postoupil Městskému soudu v Brně jako soudu místně příslušnému. Vycházel přitom z posledně zjištěného místa bydliště žalovaného nacházejícího se v obvodu Městského soudu v Brně.

Proti usnesení krajského soudu, a to pouze proti soudem změněnému výroku II, podal žalovaný dovolání, v němž uvedl, že soud prvního stupně dostatečně odůvodnil své rozhodnutí, dle kterého se žalovaný zdržuje v obvodu Okresního soudu v Písku, a to v Protivíně, kde také uvedl svou doručovací adresu. Odvolací soud dospěl k jinému závěru, přičemž vycházel pouze z posledně známé adresy trvalého pobytu žalovaného. Soud prvního stupně tedy správně aplikoval § 84 o. s. ř., zatímco odvolací soud nesprávně.

Žalobce ve vyjádření k dovolání namítl, že dovolání nemá potřebné náležitosti. Poukázal na to, že žalovaný si zvolil právního zástupce se sídlem v P. až později a že žalovaný má v současnosti trvalý pobyt v B., a navrhl dovolání odmítnout.

Nejvyšší soud ve věci postupoval podle zákona č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz článek II bod 2 zákona č. 293/2012 Sb. a článek II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterými se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony – dále jen o. s. ř.) a shledal, že dovolání žalovaného trpí vadami, pro které nelze v dovolacím řízení pokračovat.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání bylo podáno a včas, osobou k tomu oprávněnou a řádně zastoupenou podle § 241 odst. 1 o. s. ř., se zabýval jeho projednatelností.

Nezbytnou podmínkou projednatelnosti dovolání je vymezení důvodu dovolání s uvedením toho, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů jeho přípustnosti, přičemž podat jej lze pouze z důvodu nesprávného právního posouzení věci (§ 241a odst. 1 o. s. ř.), a současně musí být formulováno tak, aby z něj bylo patrné, které z hledisek vyjmenovaných v § 237 o. s. ř. má dovolatel za naplněné. Dovolatel tedy musí uvést, ve vztahu k projednávané věci, právní posouzení věci, které pokládá za nesprávné a současně vyložit, v čem má spočívat nesprávnost právního posouzení odvolacím soudem (§ 241a odst. 3 o. s. ř.). Bez vymezení důvodu dovolání a bez uvedení konkrétních skutečností, z nichž dovozuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání podle § 237 o. s. ř., nelze dovolání projednat, neboť jde o jeho obligatorní náležitosti (§ 241a odst. 2 o. s. ř.). Pouhá citace ustanovení § 237 o. s. ř. není způsobilým vymezením přípustnosti dovolání ve smyslu ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř. a k projednání dovolání nepostačuje (viz např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 2488/2013).

Dovolatel sice v dovolání dovozuje jeho přípustnost podle § 237 o. s. ř. z důvodu, že napadeným rozhodnutím se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu, a jako dovolací důvod uvádí nesprávné právní posouzení místní příslušnosti odvolacím soudem, který vycházel pouze z posledně známé adresy trvalého pobytu žalovaného, aniž by přihlédl ke sdělení žalovaného, že se zdržuje v P. (tedy v obvodu Okresního soudu v Písku), avšak neuvádí žádnou otázku procesního práva, při jejímž řešení se měl odvolací soud odchýlit od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu ani neformuluje otázku, která by dosud nebyla v rozhodování dovolacího soudu vyřešena či je rozhodována rozdílně, stejně jako nesděluje žádnou právní otázku, jež by měla být posouzena jinak, tedy neuvádí ani dovolací důvod podle § 241a odst. 3 o. s. ř. ani to, v čem konkrétně spatřuje splnění předpokladů dovolání podle § 237 o. s. ř. Pokud žalovaný v dovolání pouze sděluje, že soud prvního stupně aplikoval § 84 o. s. ř. správně a odvolací soud nesprávně dospěl k jinému závěru, neobsahuje toto tvrzení údaje o tom, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání, ani vymezení důvodů dovolání. Vzhledem k tomu, že dovolání proti výroku II usnesení odvolacího soudu trpí vadami, které nebyly odstraněny a pro něž nelze v dovolacím řízení pokračovat (k tomu srovnej např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25. 9. 2013, sp. zn. 29 Cdo 2394/2013, uveřejněné pod číslem 4/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. listopadu 2013, sen. zn. 29 ICdo 43/2013, či usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. srpna 2013, sp. zn. 29 Cdo 24882013- jež jsou veřejnosti dostupná na www.nsoud.cz; anebo důvody např. usnesení Ústavního soudu ze dne 21. ledna 2014, sp. zn. I. ÚS 3524/13, jímž odmítl ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 29 Cdo 2488/2013, přitakávaje pod bodem 14 odůvodnění závěru Nejvyššího soudu o důvodech odmítnutí dovolání), nemohl je Nejvyšší soud projednat věcně a dovolání muselo být odmítnuto (§ 243c odst. 1, věta první, o. s. ř.).

O náhradě nákladů dovolacího řízení rozhodnou soudy nižších stupňů v rozhodnutí, jímž se řízení končí (§ 151 odst. 1, část věty před středníkem; § 224 odst. 1 a § 243c odst. 3,

věta první, o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.V Brně dne 27. května 2015JUDr. Jan Eliáš, Ph.D.

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 28 Cdo 1905/2015, ECLI:CZ:NS:2015:28.CDO.1905.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies