22 Nd 162/2015

27. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Spáčila, CSc., a soudců Mgr. Michala Králíka, Ph.D., a Mgr. Davida Havlíka ve věci oprávněného B. K., zastoupeného Mgr. Sabinou Ellerovou, advokátkou se sídlem v Brně, Heinrichova 196/8, proti povinnému STAY ACTIVE INC., se sídlem Second Floor, Capital City, Independence Avenue, P. O. Box 1312, Viktoria, Mahé, Seychelská republika, registrační číslo 000093237, pro 8 160,- Kč, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 1151/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu, takto:

Věc vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 81 EXE 1151/2015 projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :Městskému soudu v Brně byl doručen 9. 3. 2015 návrh na nařízení exekuce a pověření exekutora. Městský soud v Brně usnesením dne 8. dubna 2015, č. j. 81 EXE 1151/2015-11, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu („o. s. ř.“) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení, který soud věc projedná a rozhodne. Uvedl, že povinný je zahraniční právnickou osobou se sídlem v Seychelské republice, a nelze tak zjistit místně příslušný exekuční soud ve smyslu § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekutorské činnosti a o změně dalších zákonů („exekuční řád“) podle sídla povinného. Vzhledem k tomu, že soud při rozhodnutí o pověření exekutora není povolán k tomu, aby zkoumal, zda a kde má povinný majetek, nelze zjistit podmínky pro určení místní příslušnosti ani podle místa, kde má povinný majetek. Proto věc předal k určení příslušného soudu Nejvyššímu soudu.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle § 45 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem okresní soud.

Podle § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, (publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4/2013; toto rozhodnutí je veřejnosti k dispozici na internetových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz) vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení.

V daném případě Nejvyšší soud při určení místní příslušnosti vycházel ze zásady hospodárnosti řízení a rozhodl podle § 11 odst. 3 o. s. ř., že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, u kterého bylo exekuční řízení zahájeno a jenž již v řízení učinil určité úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. května 2015JUDr. Jiří Spáčil, CSc.

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 22 Nd 162/2015, ECLI:CZ:NS:2015:22.ND.162.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies