30 Cdo 1891/2015

27. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • ObčZ 1964 - § 104 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci navrhovatele S. M., proti označeným osobám 1) V. B., 2) T. Š. a 3) J. H., zaměstnancům Vrchního soudu v Olomouci, o návrhu na zbavení způsobilosti k právním úkonům v plném rozsahu, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 41 C 25/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 8. července 2014, č. j. 1 Co 105/2014-98, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 8. července 2014, č. j. 1 Co 105/2014-98, potvrdil usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. března 2014, č.j. 41 C 25/2012-79, kterým soud zastavil dovolací řízení proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 19. března 2013, č.j. 1 Co 25/2013-33, v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. o soudních poplatcích, pro nezaplacení soudního poplatku a rozhodl o náhradě nákladů řízení; rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení. Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 6. října 2014 dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.

Soud prvního stupně vyzval žalobce usnesením ze dne 8. dubna 2015, č.j. 41 C 25/2012-114, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání. Usnesení bylo dovolateli doručeno vložením do domovní schránky dne 13. dubna 2015. Uvedený nedostatek povinného zastoupení advokátem však nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) o.s.ř., advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 27. května 2015
JUDr. PavelP a v l í k

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. 30 Cdo 1891/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.1891.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies