26 Cdo 4415/2014

21. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové a soudců JUDr. Zbyňka Poledny a JUDr. Aleše Zezuly v exekuční věci oprávněné Intrum Justitia Czech, s. r. o., se sídlem v Praze 1, Klimentská 1216/46, zastoupené JUDr. Jaroslavem Beránkem, advokátem se sídlem v Pardubicích, Pernštýnské náměstí 80, proti povinné M. S., R., zastoupené JUDr. Zdeňkou Liškovou, advokátkou se sídlem v Rokycanech, Na Husinci 477, pro 154 742,29 Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou, vedené u Okresního soudu v Rokycanech pod sp. zn. 9 EXE 854/2012, o dovolání povinné proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 18. 11. 2013, č. j. 15 Co 412/2013-50, takto:

Dovolání se odmítá.

O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud usnesením ze dne 5. 6. 2013, č. j. 9 EXE 854/2012-37, zamítl návrh povinné na zastavení exekuce (výrok I.) a žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).Krajský soud napadeným rozhodnutím usnesení soudu prvního stupně ve výroku I. potvrdil a ve výroku II. zrušil. Uzavřel, že žádný z důvodů pro (částečné) zastavení exekuce není dán, neboť částka 154 742,29 Kč, smluvní pokuta (činící ke dni 25. 2. 2013 částku 70 878,28 Kč), náklady nalézacího řízení 18 972 Kč, ani náklady exekuce vyčíslené částkou 75 010,70 Kč (proti příkazu k úhradě nákladů exekuce nepodala povinná námitky) povinná mimo exekuční řízení nezaplatila. Částka 1 400 Kč, jejíž zaplacení prokázala předložením podacích lístků pošty, byla v rámci exekuce zohledněna. K úspěšnosti odvolání nepostačuje pouhý nesouhlas povinné s výší dluhu a jeho příslušenstvím.

Povinná v dovolání uvedla, že závazek, který byl uplatňován u rozhodce a vyplýval z uzavřené dohody o splátkách, se skládal z částky 125 328,11 Kč (závazek z půjčky), ze smluvní pokuty 31 331,89 Kč, z rozhodčího poplatku ve výši 540 Kč a náklady právního zastoupení 18 432,- Kč. V rámci exekuce je uplatňována částka 153 642,29 Kč a z této částky je opakovaně uplatňována smluvní sankce ve výši 0,15 % denně z dlužné částky, tedy opakovaně z částky 31 331,89 Kč. Nic takového však mezi stranami sjednáno nebylo a tento postup je v rozporu s rozhodnutím Nejvyššího soudu ze dne 24. 3. 2004, sp. zn. 35 Odo 101/2002. Prakticky nelze vymáhat úrok z úroku. Kromě toho sankce, kterou sjednala oprávněná, je sankcí na rovni lichvy, kdy představuje roční sazbu 54,75 % ročně z dlužné částky. Navrhla, aby dovolací soud usnesení odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.).

Dovolání není přípustné (§ 237 o. s. ř.), neboť rozhodnutí odvolacího soudu je v souladu s ustálenou rozhodovací praxí dovolacího soudu a není důvod, aby rozhodná právní otázka (rozpor mezi závazkem z uzavřené dohody o splátkách a závazkem uloženým exekučním titulem, nepřípustná výše sjednané smluvní pokuty, příp. úročení úroku resp. opakované uplatňování smluvní sankce za prodlení s plněním) byla posouzena jinak. Rozhodnutí sp. zn. 35 Odo 101/2002, na něž dovolatelka odkazuje, na projednávanou věc nelze vztáhnout, neboť se týká posouzení otázky úročení nalézacím soudem v nalézacím řízení.

Částka, jež je vymáhána v projednávané věci, odpovídá povinnosti uložené exekučním titulem (srov. č.. 13 a 21 spisu). Při výkonu rozhodnutí (exekuci) soud není oprávněn přezkoumávat věcnou správnost vykonávaného rozhodnutí nebo jiného titulu, obsahem rozhodnutí je vázán a je povinen z něj vycházet (srov. například odůvodnění usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. dubna 1999, sp. zn. 21 Cdo 2020/98, uveřejněného pod číslem 4/2000 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. května 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátuChcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 21. 5. 2015, sp. zn. 26 Cdo 4415/2014, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.4415.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies