7 Td 25/2015

20. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Kompetenční
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 25

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl dne 20. května 2015 v neveřejném zasedání, ve věci obviněné M. L. , vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 1 T 30/2015, o návrhu soudu na odnětí a přikázání věci takto:

Podle § 25 tr. ř. se věc odnímá Okresnímu soudu v Kroměříži a přikazuje Okresnímu soudu v Ústí nad Labem.

O d ů v o d n ě n í :


Státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Kroměříži podal dne 1. 4. 2015 u Okresního soudu v Kroměříži obžalobu na obviněnou M. L. pro pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku (č. l. 300 tr. spisu).

Uvedeného přečinu se měla dopustit tím, že (zkráceně uvedeno) společně s G. B. , jehož trestní stíhání je vedeno pod samostatným č. j. KRPZ-18933/TČ-2015-150871, v úmyslu vylákat finanční prostředky od seniorů pod falešnou legendou vzbuzující soucit, která spočívala v tvrzení, že příbuzný obviněné a G. B. byl ve vážném zdravotním stavu hospitalizován v nemocnici, a oni musí okamžitě zaplatit nezbytnou operaci, momentálně však nemají u sebe potřebné finanční prostředky a potřebují proto půjčit peníze, takto 1) dne 22. 6. 2013 v době od 10:45 hodin do 12:00 hodin v Kroměříži na S. ul. oslovila obviněná poškozenou O. K. , které spolu s G. B. v bydlišti poškozené způsobili škodu ve výši 40.000,- Kč vylákáním finanční hotovosti a nejméně 4.100,- Kč odcizením věcí v bytě poškozené a 2) dne 10. 7. 2013 v době od 10:45 hodin do 11:15 hodin v Kroměříži, na M. ul. , oslovila obviněná poškozeného M. S. , kterému pak spolu s G. B. v bydlišti poškozeného způsobili škodu ve výši 90.000,- Kč vylákáním finanční hotovosti.

Nejvyššímu soudu byl dne 12. 5. 2015 předložen trestní spis Okresního soudu v Kroměříži, sp. zn. 1 T 30/2015, spolu s návrhem tohoto soudu na odnětí věci Okresnímu soudu v Kroměříži a její přikázání Okresnímu soudu v Ústí nad Labem, kde je pod sp. zn. 27 T 55/2014 vedeno další trestní stíhání obviněné M. L. pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, kterého se měla dopustit v době od 24. 5. 2013 do 13. 8. 2013. Podle názoru soudu se u obdobné trestné činnosti jedná o pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku. Okresní soud dodal, že obviněná je cizí státní příslušnicí a v současné době se nachází ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Ystad ve Švédsku. S ohledem na tyto skutečnosti považuje okresní soud postup podle § 25 tr. ř. za vhodný, neboť s ohledem na rychlost a hospodárnost trestního řízení je vhodné, aby byla věc řešena jedním soudem, který by ji po postoupení spojil ke společnému projednání a rozhodnutí s výše uvedenou věcí sp. zn. 27 T 55/2014.

Nejvyšší soud zhodnotil důvody uvedené v návrhu soudu na delegaci věci a dospěl k následujícímu závěru.

Podle § 25 tr. ř. může být věc z důležitých důvodů odňata příslušnému soudu a přikázána jinému soudu téhož druhu a stupně. Pojem „důležité důvody“ sice není v zákoně blíže definován, ale je nepochybné, že se musí jednat o skutečnosti, jež budou svou povahou výjimečné, neboť ustanovení § 25 tr. ř., dle něhož lze v určitých případech věc delegovat k jinému soudu, je zákonným průlomem do zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, vyjádřené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu a její přikázání jinému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly vybočení z výše citovaného ústavního principu.

V projednávané věci Nejvyšší soud takové důvody shledal.

Z obsahu spisového materiálu je zřejmé, že proti obviněné M. L. je na základě dvou podaných obžalob vedeno trestní řízení u dvou různých soudů. Již dne 25. 2. 2014 podal státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem, u Okresního soudu v Ústí nad Labem, obžalobu na obviněné M. L. a G. B. U obviněné M. L. pod body ad 7) a 9) pro přečin krádeže podle § 205 odst. 1, 3 tr. zákoníku a pod body ad 4), 7) a 9) pro přečin podvodu podle § 209 odst. 1 tr. zákoníku (nikoli tedy podle § 209 odst. 1, 3 tr. zákoníku, jak je uvedeno v návrhu soudu na delegaci). Uvedené trestné činy měla spáchat spolu s obviněným G. B. Tato trestní věc obviněných je u uvedeného soudu vedena pod sp. zn. 27 T 55/2014, přičemž z úředního záznamu ze dne 5. 5. 2015 na č. l. 325 tr. spisu vyplývá, že v uvedené věci dosud nebylo nařízeno hlavní líčení.

V trestní věci vedené u Okresního soudu v Kroměříži pod sp. zn. 1 T 30/2015, byla podána obžaloba pouze na obviněnou M. L. dne 1. 4. 2015 pro pokračující přečin podvodu podle § 209 odst. 1, odst. 3 tr. zákoníku, spáchaný ve formě spolupachatelství podle § 23 tr. zákoníku s G. B. , jehož trestní stíhání je vedeno samostatně (č. l. 264 tr. spisu). V této věci není pochyb o místní příslušnosti Okresního soudu v Kroměříži k projednání věci.

Ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. stanoví požadavek společného řízení proti všem obviněným, jejichž trestné činy spolu souvisí, o všech útocích pokračujícího nebo hromadného trestného činu a o všech částech trvajícího trestného činu, pokud tomu nebrání důležité důvody. O jiných trestných činech se koná společné řízení tehdy, je-li takový postup vhodný z hlediska rychlosti a hospodárnosti řízení. Citované ustanovení se neuplatní bezvýhradně v každé situaci, ale je třeba v každé konkrétní věci zjišťovat, zda určité důležité důvody takovémuto postupu nebrání. Nejvyšší soud v uvedeném případě shledal, že nejsou dány takové důležité důvody, které by bránily vyhovění návrhu soudu odůvodněného konáním společného řízení, resp. jsou dány důležité důvody pro postup podle § 25 tr. ř. Ze spisového materiálu vyplývá, že obě trestní věci obviněné M. L. se u uvedených soudů nacházejí ve fázi řízení po podání obžaloby, přičemž útoky popsané v obou obžalobách jsou součástí jednoho pokračujícího trestného činu. Zatímco u Okresního soudu v Ústí nad Labem byla obžaloba podána společně na obviněnou M. L. a obviněného G. B. , byla u Okresního soudu v Kroměříži obžaloba podána pouze na obviněnou M. L. , a trestní věc G. B. (ač se měli jednání s obviněnou dopouštět společně) je vedena samostatně, a to z důvodu, že podezřelému G. B. dosud nebylo doručeno usnesení o zahájení trestního stíhání v jeho trestní věci, a to ani cestou právní pomoci, přičemž po pobytu G. B. bylo vyhlášeno pátrání (č. l. 264 tr. spisu). V daném případě odnětí věci Okresnímu soudu v Kroměříži, a její přikázání Okresnímu soudu v Ústí nad Labem za účelem konání společného řízení, odpovídá požadavku ustanovení § 20 odst. 1 tr. ř. o konání společného řízení a je vhodné také z hlediska rychlosti a hospodárnosti trestního řízení. Na základě uvedených důvodů rozhodl Nejvyšší soud tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není stížnost přípustná.

V Brně dne 20. května 2015


Předseda senátu:
JUDr. Michal Mikláš

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 20. 5. 2015, sp. zn. 7 Td 25/2015, ECLI:CZ:NS:2015:7.TD.25.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies