21 Nd 153/2015

26. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněného Města Znojmo se sídlem ve Znojmě, Obroková č. 1/12, IČO 00293881, zastoupeného Mgr. Robertem Valou, advokátem se sídlem ve Znojmě, Fischerova č. 770/12, proti povinnému J. Č., pro 5.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 43/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Znojmě pod sp. zn. 8 EXE 43/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Znojmě.

Odůvodnění:

Soudní exekutor Mgr. Vojtěch Jaroš, Exekutorský úřad Znojmo, podal dne 10. 2. 2015 u Okresního soudu ve Znojmě spolu s exekučním návrhem oprávněného ze dne 9. 2. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněného ve výši 5.000,- Kč a nákladů nalézacího řízení ve výši 1.000,- Kč podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Městského úřadu Znojmo ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. SMUZN 14117/2010 Do, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněného v exekuci.

Okresní soud ve Znojmě usnesením ze dne 11. 3. 2015, č. j. 8 EXE 43/2015-15, vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po uplynutí lhůty k odvolání oprávněnému bude věc postoupena Nejvyššímu soudu ČR k určení, který soud věc projedná a rozhodne. Zjistil, že povinný neměl na území České republiky „nikdy povolen žádný z možných druhů pobytu“ a že v obci B., kde má hlášen trvalý pobyt bez bližší adresy, se nezdržuje od 3. 3. 2010. S poukazem na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. srpna 2006, sp. zn. 25 Nd 55/2006, uveřejněné pod číslem 43/2007 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, a na usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ČR ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněné pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, dovodil, že pravomoc českého soudu v takových případech trvá podle článku 22 odst. 5 a článku 39 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech až do doby, než bude případně soudním exekutorem zjištěno, že se v České republice nenachází žádný postižitelný majetek povinného. Protože však zatím nelze dovodit, že je dán nedostatek pravomoci soudu, a řízení o návrhu oprávněného z tohoto důvodu zastavit, a protože v době zahájení exekučního řízení nebyla místní příslušnost Okresního soudu ve Znojmě dána, věc předložil Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o tom, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Znojmě, u nějž byla žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného podána, v jehož obvodu byl vydán exekuční titul, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. května 2015


JUDr. Olga Puškinová
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 21 Nd 153/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.153.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies