29 Nd 136/2015

26. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • EŘ - § 45 odst. 2
  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Filipa Cilečka a soudců JUDr. Marka Doležala a JUDr. Petra Šuka v právní věci oprávněné Pojišťovny České spořitelny, a. s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Pardubicích, nám. Republiky 115, PSČ 530 02, identifikační číslo osoby 47452820, zastoupené JUDr. Romanem Majerem, advokátem, se sídlem v Praze 4, Vyskočilova 1326/5, PSČ 140 00, proti povinnému D. S., o pověření exekutora a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 2128/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Břeclavi pod sp. zn. 18 EXE 2128/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Břeclavi.


Odůvodnění:


Návrhem ze dne 11. prosince 2014, podaným u soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala, se oprávněná vůči povinnému domáhá nařízení exekuce k vymožení pohledávky přiznané jí platebním rozkazem vydaným Okresním soudem v Břeclavi dne 8. dubna 2014, č. j. 111 C 13/2014-24, jenž nabyl právní moci a je vykonatelný ode dne 9. července 2014, ve výši 1.953,- Kč s příslušenstvím s tím, aby provedením exekuce byl pověřen soudní exekutor JUDr. Marcel Smékal.

Okresní soud v Břeclavi usnesením ze dne 20. února 2015, č. j. 18 EXE 2128/2014-10, vyslovil svou místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Soud uvedl, že povinný „neprochází CEO ani registrem obyvatel“. Ze systému ISAS Okresního soudu v Břeclavi byla zjištěna adresa povinného z roku 2010 v obci D., v obvodu Okresního soudu v Břeclavi.

Podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Místní příslušnost soudu v exekučním řízení upravuje § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu), podle něhož je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Protože kritéria § 45 odst. 2 exekučního řádu se v projednávané věci nemohou uplatnit, určil Nejvyšší soud podle § 11 odst. 3 o. s. ř. pro rozhodnutí o návrhu místně příslušným Okresní soud v Břeclavi, u něhož bylo řízení zahájeno (a který vydal v nalézacím řízení platební rozkaz).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 26. května 2015JUDr. Filip Cileček

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 5. 2015, sp. zn. 29 Nd 136/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.ND.136.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies