29 NSCR 49/2015

28. 05. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 238 odst. 1 písm. f)
  • OSŘ - § 243c odst. 1

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužnice Sylvie Peterkové, narozené 28. srpna 1942, bytem v Žebráku, Na Pěšině 420, PSČ 267 53, vedené u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. KSPL 20 INS 19547/2014, o schválení oddlužení, o dovolání dlužnice proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 2015, č. j. KSPL 20 INS 19547/2014, 2 VSPH 203/2015-B-9, takto:
Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Vrchní soud v Praze v záhlaví označeným usnesením odmítl jako nepřípustné [§ 218 písm. c/ zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“)] odvolání dlužnice proti bodu VI. písm. c/ a d/ výroku usnesení ze dne 17. prosince 2014, č. j. KSPL 20 INS 19547/2014-B-4, jímž Krajský soud v Plzni uložil dlužnici odeslat mimořádné příjmy (tj. příjmy nezahrnuté do základu pro výpočet srážky ze mzdy a jiných platů, včetně prostředků na účtu penzijního připojištění dlužnice) na účet majetkové podstaty jako mimořádnou splátku a vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení hodnoty získané darem, dědictvím či z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který neuvedla v seznamu majetku.

Proti usnesení odvolacího soudu brojí dlužnice podáním (B-12), jež podle svého obsahu nemůže než být dovoláním, požadujíc, aby Nejvyšší soud napadené rozhodnutí zrušil.

Nejvyšší soud dovolání odmítl podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. jako objektivně nepřípustné.

Dovolání nesměřuje proti žádnému z usnesení vypočtených v ustanovení § 238a o. s. ř. a vzhledem k ustanovení § 238 odst. 1 písm. f/ o. s. ř. není přípustné ani podle ustanovení § 237 o. s. ř. (dovolání směřuje proti usnesení, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost podle § 229 odst. 4 o. s. ř.). K tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. května 2013, sen. zn. 29 NSČR 35/2013, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 62, které je - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněné níže - dostupné i na webových stránkách Nejvyššího soudu.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužnici, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 28. května 2015


JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 5. 2015, sp. zn. 29 NSCR 49/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.49.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies