Pst 18/2011 - 29

21. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Josefa Baxy, JUDr. Zdeňka Kühna, JUDr. Radana Malíka, JUDr. Jakuba Camrdy, JUDr. Jana Passera a JUDr. Petra Průchy v právní věci navrhovatelky: Vláda České republiky, Nábřeží E. Beneše 4, Praha 1 – Malá Strana, proti odpůrkyni: Česká realistická strana, Hudcova 78b, Brno, v řízení o návrhu na pozastavení činnosti politické strany Česká realistická strana,

takto :

I. Řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 24. 6. 2011 Vláda ČR (dále jen „navrhovatelka“) navrhla podle § 15 odst. 1 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o politických stranách“) pozastavení činnosti politické strany s názvem Česká realistická strana, se sídlem Hudcova 78b, Brno. V odůvodnění svého návrhu uvedla, že podle ustanovení § 6 odst. 5 zákona č. 424/1991 Sb., o politických stranách, musí být orgány stran a hnutí ustaveny do 6 měsíců vzniku strany a hnutí. Nejsou-li orgány v této lhůtě ustaveny, dá Ministerstvo vnitra podnět na pozastavení činnosti strany a hnutí. Politická strana Česká realistická strana, která vznikla dne 30. 6. 2009, Ministerstvu vnitra dosud neoznámila ve smyslu ustanovení § 10 zákona o politických stranách údaje uvedené v § 9 odst. 3 písm. b) téhož zákona, tzn. údaje týkající se jména, příjmení, data narození a trvalého pobytu osob, které jsou jejím statutárním orgánem. Na uvedenou povinnost ve spojitosti s ustanovením § 6 odst. 5 zákona o politických stranách byla Česká realistická strana upozorněna dopisem Ministerstva vnitra ze dne 15. 3. 2010, který byl po jeho nevyzvednutí politickou stranou zaslán zmocněnci přípravného výboru. Ten podle doručenky dopis převzal dne 3. 6. 2010, ale na výzvu odpůrkyně nebylo žádným způsobem reagováno. Proto navrhovatelka navrhla, aby Nejvyšší správní soud pozastavil činnost České realistické strany.

Dne 1. 7. 2011 bylo Nejvyššímu správnímu soudu navrhovatelkou doručeno zpětvzetí tohoto návrhu. V něm navrhovatelka uvedla, že přípravný výbor odpůrkyně rozhodl o zrušení politické strany vlastním rozhodnutím, a to dobrovolným rozpuštěním ke dni 31. 5. 2011. Na základě návrhu přípravného výboru odpůrkyně byl proveden Ministerstvem vnitra dne 24. 6. 2011 výmaz České realistické strany z rejstříku stran a hnutí. Návrh tedy není již nadále aktuální.

Podle ustanovení § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“) může navrhovatel vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože navrhovatelka vzala svůj návrh na zahájení řízení o pozastavení činnosti odpůrkyně v plném rozsahu zpět v době, kdy o něm dosud nebylo soudem rozhodnuto, Nejvyšší správní soud zastavil řízení ve věci podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s.

Nejvyšší správní soud rozhodl o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o tomto návrhu, neboť řízení bylo zastaveno.

Poučení : Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 21. července 2011

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu


Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2011, sp. zn. Pst 18/2011 - 29, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies