26 Cdo 1103/2015

14. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241b odst. 2
  • OSŘ - § 104 odst. 2
  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Pavlínou Brzobohatou ve věci výkonu rozhodnutí oprávněného Stavebního bytového družstva Těšíňan, se sídlem v Českém Těšíně, nábřeží Míru 1883/22b, IČ 00398675, zastoupeného JUDr. Věrou Zahradníkovou, advokátkou se sídlem v Třinci, 1. máje 540, proti povinným 1. E. F., a 2. K. F., oběma Č. T., vyklizením bytu, vedené u Okresního soudu v Karviné pod sp. zn. 46 E 772/2012, o dovolání 1. povinného proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. října 2013, č. j. 10 Co 612/2013-154, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :Povinný 1) - nezastoupen advokátem - napadl dovoláním usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 30. 10. 2013, č. j. 10 Co 612/2013-154, jímž potvrdil usnesení Okresního soudu v Karviné (soud prvního stupně) ze dne 26. 7. 2013, č. j. 46 E 772/2012-144, kterým zamítl žádost 1. povinného o přiznání osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů (pro řízení o dovolání proti usnesení odvolacího soudu ze dne 31. 5. 2013, č. j. 10 Co 326/2013-126, kterým potvrdil usnesení soudu prvního stupně ze dne 25. 3. 2013, č. j. 46 E 772/2012-114, jímž zamítl návrh 1. povinného na zastavení výkonu rozhodnutí).Z obsahu spisu nevyplývalo, že by dovolatel měl právnické vzdělání, proto jej soud prvního stupně usnesením ze dne 20. 1. 2014, č. j. 46 E 772/2012-167 vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta. Výzva mu byla doručena dne 27. 1. 2014. Dovolatel si pro toto dovolací řízení zástupce ve stanovené lhůtě (ani dosud) nezvolil.

Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení. Dovolací soud se proto nejdříve zabýval tím, zda u dovolatele (ne)byly splněny předpoklady pro ustanovení zástupce z řad advokátů (viz usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sen. zn. 31 NSCR 9/2015), a dospěl k závěru, že tomu tak není. Shodně s odvolacím soudem má totiž zato, že v dané věci jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva (srovnej usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, publikované pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). Protože k neodstranění nedostatku povinného zastoupení dovolatele v tomto dovolacím řízení nedošlo, nelze v dovolacím řízení pokračovat (§ 104 odst. 2, § 241 a § 241b odst. 2 o. s. ř.).

Dne 10. 4. 2014 navíc dovolatel ve věci dovolání proti usnesení odvolacího soudu č. j. 10 Co 326/2013-126, udělil plnou moc advokátce Mgr. Ludmile Hajdukové (která mu byla určena rozhodnutím České advokátní komory ze dne 24. 3. 2014). Za situace, kdy rozhodnutí odvolacího soudu o neustanovení zástupce ve věci dovolání proti usnesení odvolacího soudu č. j. 10 Co 326/2013-126 (zastavení výkonu rozhodnutí) bylo v souladu s ustálenou soudní praxí, a dovolatel v průběhu dovolacího řízení udělil plnou moc advokátce, kterou mu přidělila Česká advokátní komora (poté, co byla soudem zamítnuta jeho žádost o ustanovení zástupce), která jej zastupovala v dovolacím řízení ve věci zastavení výkonu rozhodnutí, je i z povahy věci bezpředmětné rozhodovat o ustanovení zástupce pro dovolací řízení, v němž je (nyní) dovolatel již zastoupen.

Nejvyšší soud České republiky proto dovolací řízení podle ustanovení § 243b a § 104 odst. 1, 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 31. 12. 2013 (srov. čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, dále jen „o. s. ř.“) zastavil.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.


V Brně dne 14. července 2015


JUDr. Pavlína Brzobohatá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 14. 7. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1103/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1103.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies