6 Tdo 681/2015

30. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Trestní, Trestní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • TrŘ - § 265l odst. 4

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud rozhodl v neveřejném zasedání konaném dne 30. června 2015 v trestní věci obviněného K. P., vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 2 T 7/2014, t a k t o :

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. se obviněný n e b e r e do vazby.

O d ů v o d n ě n í


Rozsudkem Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 10. 2014, č. j. 2 T 7/2014-427, byl obviněný K. P. (dále jen „obviněný“) uznán vinným zločinem těžkého ublížení na zdraví podle § 145 odst. 1, 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „tr. zákoník“), za který byl odsouzen podle § 145 odst. 3 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání osmi let, pro jehož výkon byl podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařazen do věznice s ostrahou. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. mu byla uložena povinnost zaplatit poškozené Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra ČR škodu ve výši 3.482,- Kč.

O odvoláních, která proti tomuto rozsudku podal obviněný a v jeho neprospěch státní zástupce, rozhodl ve druhém stupni Vrchní soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 1. 2015, č. j. 8 To 102/2014-362. Z podmětu odvolání obviněného napadený rozsudek podle § 258 odst. 1 písm. c) tr. ř. zrušil a podle § 259 odst. 3 tr. ř ve věci znovu rozhodl tak, že obviněného uznal vinným zločinem ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 3, odst. 5 tr. zákoníku, jehož se podle jeho skutkových zjištění dopustil tím, že

z důvodu protahovaného afektu na podkladě dlouhodobého stresu a partnerské frustrace způsobeném nadměrným požíváním alkoholických nápojů jeho manželkou J. P., roz. M., a jejím nevhodným chováním pod vlivem alkoholu, které spočívalo zejména v drobných výtržnostech na veřejnosti a v neustálých hádkách s obžalovaným a nedodržováním základních hygienických návyků, v době od 29. 5. 2014 od 22.00 hodin do 30. 5. 2014 do cca 1.00 hodin, v bytě ve 2. patře bytového domu, v ulici J. D. č. p. …, Č. T., Pardubický kraj, po předchozím požití alkoholických nápojů a slovní a fyzické rozepři kvůli její podnapilosti poškozenou napadl tak, že ji v kuchyni udeřil do hlavy dřevěnou židlí, kterou o ni rozbil, poté, co se poškozená přesunula do ložnice k počítači a silně krvácela, ji obžalovaný odtáhl do koupelny bytu a zde ji zasadil další úder laminovými dvířky od koupelní skříňky, které se v důsledku úderu rozbily, poté ji odvedl zpět do kuchyně bytu, kde pokračoval v jejím napadání a udeřil ji do různých částí těla, a to kladivem do kolene a hýždí, dále na dalších přesně nezjištěných místech bytu ji následně napadl gumovou paličkou, kuchyňským prkénkem, které se rozlomilo, a dřevěnou stoličkou, kterou v důsledku úderů o tělo poškozené rozštípal, o zdravotní stav poškozené J. P. se nezajímal a šel spát, následně, když zjistil v časných ranních hodinách dne 30. 5. 2014, že poškozená nedýchá, zavolal záchrannou službu, kdy tímto jednáním poškozené zasadil nejméně 23 úderů do oblasti hlavy a způsobil poškozené další přesně nezjištěný počet tržně zhmožděných ran po celém jejím těle, kdy poškozená J. P. zemřela v důsledku úrazového a krvácivého šoku při mnohočetných tupých poranění hlavy, trupu a končetin dne 30. 5. 2013 okolo 21.00 hodin.

Odvolací soud obviněného odsoudil podle §146a odst. 5 tr. zákoníku k trestu odnětí svobody v trvání čtyř a půl roku, pro jehož výkon ho podle § 56 odst. 3 tr. zákoníku zařadil do věznice s dozorem. Podle § 228 odst. 1 tr. ř. obviněného zavázal k náhradě škody poškozené zdravotní pojišťovně. Odvolání státní zástupkyně odvolací soud zamítl podle § 256 tr. ř.

Rozsudek Vrchního soudu v Praze napadl dovoláním podaným v neprospěch obviněného nejvyšší státní zástupce. Na podkladě jeho mimořádného opravného prostředku Nejvyšší soud usnesením ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 6 Tdo 681/2015, napadený rozsudek zrušil a věc přikázal odvolacímu soudu, aby ji v potřebném rozsahu znovu projednal a rozhodl. Z obsahu přiloženého trestního spisu vyplynulo, že obviněný v současné době vykonává ve Věznici Praha Pankrác trest odnětí svobody, který mu byl pravomocně uložen dovolacím soudem zrušeným rozhodnutím.

Podle § 265l odst. 4 tr. ř. vykonává-li se na obviněném trest odnětí svobody uložený mu původním rozsudkem a Nejvyšší soud k dovolání výrok o trestu zruší, rozhodne zároveň o vazbě.

V projednávané věci Nejvyšší soud zjistil, že nastaly podmínky k tomu, aby podle citovaného ustanovení rozhodl. Zrušením dovoláním napadeného rozhodnutí v celém rozsahu zanikl právní důvod k omezení osobní svobody obviněného formou výkonu uloženého nepodmíněného trestu odnětí svobody. Bylo proto třeba posoudit, zda existují důvody k tomu, aby jeho osobní svoboda byla omezena zajišťujícím procesním institutem – vazbou.

Z trestního spisu bylo zjištěno, že trestní stíhání obviněného probíhalo při omezení jeho svobody vazbou. Obviněný byl vzat do vazby usnesením soudce Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 31. 5. 2014, č. j. 0 Nt 11107/2014-8 (č. l. 32) z důvodu § 67 písm. a) tr. ř.. Důvodnost vazby byla shledána ve faktu, že obviněný – vzhledem k tomu, že trestně stíhán byl pro zločin vraždy podle § 140 odst. 1, 3 písm. i) tr. zákoníku – byl ohrožen uložením vysokého trestu. Tato skutečnost (trestní sazba od patnácti do dvaceti let) podle soudu zakládala důvodnou obavu, že by obviněný při ponechání na svobodě mohl uprchnout nebo se skrývat před trestním stíháním právě s ohledem na trest, který mu hrozí. Na této argumentaci pak byla založena další rozhodnutí o vazbě obviněného, včetně posledního rozhodnutí odvolacího soudu ze dne 22. 12. 2014, č. j. 8 To 102/2014-459.

V současném okamžiku uvedeným způsobem nelze další omezení osobní svobody obviněného odůvodnit. Byť dovolací soud rozhodnutí odvolacího soudu na podkladě mimořádného opravného prostředku podaného v neprospěch obviněného zrušil, když poukázal na nesprávnost závěru, že ve skutku, jímž byl uznán vinen, je třeba spatřovat zločin ublížení na zdraví z omluvitelné pohnutky podle § 146a odst. 3, 5 tr. zákoníku, jak uzavřel soud odvolací, a přestože poukázal na možnost jeho přísnějšího posouzení (a neuplatňující se princip zákazu reformationis in peius), není na místě dovozovat, že by obviněný byl reálně ohrožen trestní sazbou, z níž vycházely soudy nižších stupňů, pokud o vazbě obviněného rozhodovaly. Již tyto soudy poukázaly na to, že obviněný měl stálé bydliště, řádně docházel do zaměstnání a celkově vedl řádný život. Pomíjet nelze ani pozitivní zhodnocení jeho osoby znalkyněmi, které zpracovaly posudek z oboru zdravotnictví, odvětví psychiatrie a z oboru školství a kultura, odvětví psychologie. Za tohoto stavu věci nelze naplnění vazebního důvodu upraveného ustanovením § 67 písm. a) tr. ř. dovodit. Povaha věci a i stupeň její objasněnosti neodůvodňují dovození existence důvodu vazby kolizní podle § 67 písm. b) tr. ř., případně předstižné podle § 67 písm. c) tr ř.

Nejvyšší soud proto podle § 265l odst. 4 tr. ř. rozhodl tak, že se obviněný do vazby nebere.P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2015

JUDr. Ivo Kouřil
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 6 Tdo 681/2015, ECLI:CZ:NS:2015:6.TDO.681.2015.3, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies