26 Cdo 1990/2015

23. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 241

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Miroslavou Jirmanovou, Ph.D., v exekuční věci oprávněného TNM PRINT s. r. o., se sídlem v Poděbradech, Jiráskova 1424/3, identifikační číslo osoby 25012746, zastoupeného JUDr. Jiřím Schüllerem, advokátem se sídlem Potěhy č. p. 146, proti povinnému M. P., U. J., pro 427 560,- Kč s příslušenstvím, o návrhu povinného na zastavení exekuce ze dne 20. 7. 2011, vedené u Okresního soudu v Kolíně pod sp. zn. 38 EXE 957/2010, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 2. května 2013, č. j. 27 Co 637/2012-173, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení ze dne 24. srpna 2012, č. j. 38 EXE 957/2010-136, jímž soud prvního stupně zamítl návrh povinného na zastavení exekuce. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II, bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a dále část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“.

Podle § 241 odst. 1 o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel (fyzická osoba), nemá-li právnické vzdělání, zastoupen advokátem (případně notářem), jímž musí být také dovolání sepsáno. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Jak vyplývá z ustanovení § 241 odst. 4 o. s. ř., požadavek povinného zastoupení není naplněn jen tím, že si dovolatel zvolí zástupcem advokáta (popř. je mu ustanoven soudem). Součástí povinného zastoupení je i to, že dovolání musí být sepsáno tímto advokátem. Jestliže si dovolatel zvolí advokáta (popř. jestliže je mu advokát ustanoven soudem) až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění požadavku povinného advokátního zastoupení nezbytné, aby advokát již učiněné podání (ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř.) nahradil nebo doplnil vlastním podáním či se s původním podáním alespoň písemně nebo ústně do protokolu ztotožnil (srov. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 27. května 1999, sp. zn. 26 Cdo 1121/99, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 6, ročníku 2000, pod číslem 64). Pokud se tak nestane, podmínka povinného advokátního zastoupení není splněna.

Povinný podal u soudu prvního stupně včasné dovolání, usnesením ze dne 19. 3. 2014, č. j. 38 EXE 957/2010-195, ve spojení s potvrzujícím usnesením Krajského soudu v Praze ze dne 27. 5. 2014, č. j. 27 Co 221/2014-212, mu soud ustanovil zástupcem advokáta Mgr. Pavla Černého. Usnesení nabylo právní moci 10. 6. 2014. Ustanovený advokát ve dvouměsíční dovolací lhůtě (§ 240 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 241b odst. 3 o. s. ř.) počítané od právní moci usnesení o ustanovení advokáta dovolání sepsané povinným nenahradil a ani se s ním písemně či ústně do protokolu neztotožnil. Jeho podání bylo soudu doručeno až 16. 2. 2015 (viz č. l. 259 spisu).

Zákonem stanovená podmínka dovolacího řízení podle § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ve spojení s ustanovením § 241 odst. 4 o. s. ř. tak nebyla přes opatření soudu ve dvouměsíční lhůtě podle § 241b odst. 3 o. s. ř. splněna, Nejvyšší soud tedy řízení o dovolání pro nedostatek uvedené podmínky řízení podle § 243b a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.

O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 23. června 2015
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph. D.
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 26 Cdo 1990/2015, ECLI:CZ:NS:2015:26.CDO.1990.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies