3 Azs 15/2011 - 56

21. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném  předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Petra Průchy, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: G. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 5. 2009, čj. OAM-284/VL- 18-8-2009, ve věci udělení mezinárodní ochrany, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2010, č. j. 61 Az 11/2009 - 22,

takto :

I. Kasační stížnost se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobkyně (dále též „stěžovatelka“) podala včas kasační stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 11. 2010, č. j. 61 Az 11/2009 - 22, jímž byla zamítnuta její žaloba proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného.

Stěžovatelka požádala, aby jí pro řízení o kasační stížnosti byl ustanoven advokát. Tato žádost byla zamítnuta usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 4. 3. 2011, č. j. 61 Az 11/2009 - 42. Stěžovatelka byla současně vyzvána, aby si v patnáctidenní lhůtě zvolila pro řízení o kasační stížnosti advokáta a jméno, příjmení a sídlo tohoto advokáta sdělila krajskému soudu. Na tuto výzvu stěžovatelka nereagovala.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Podle § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen „s. ř. s.“), stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Není-li stěžovatelka v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, jedná se o odstranitelný nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu krajského soudu nebyl odstraněn. Nebyla tedy splněna podmínka řízení a Nejvyšší správní soud podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. kasační stížnost odmítl.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle § 60 odst. 3 s. ř. s. Podle tohoto ustanovení žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byla-li kasační stížnost odmítnuta.

Poučení : Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 21. července 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2011, sp. zn. 3 Azs 15/2011 - 56, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies