21 Nd 205/2015

23. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné Komerční banky, a. s. se sídlem v Praze 1, Na Příkopě č. 33 čp. 969, IČO 45317054, zastoupené JUDr. Petrem Balcarem, advokátem se sídlem v Praze 1, Revoluční č. 15, proti povinnému I. S., pro 296.567,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 5518/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 5518/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

Odůvodnění:


Soudní exekutor JUDr. Petr Kocián, Exekutorský úřad Brno-venkov, podal dne 15. 4. 2015 u Okresního soudu v Nymburce spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 2. 4. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 296.567,- Kč s úrokem ve výši 6 % p. a. z částky 296.567,- Kč od 12. 3. 2013 do zaplacení, směnečné odměny ve výši 988,- Kč a nákladů řízení ve výši 56.564,50 Kč podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 8. 10. 2014, č. j. 56 Cm 106/2013-61, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněné v exekuci.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 4. 5. 2015, č. j. 21 EXE 5518/2015-19, vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu. V odůvodnění uvedl, že šetřením zjistil, že povinný je ukrajinský státní příslušník, že v současné době není v evidencích Cizineckého informačního systému hlášen k pobytu, že na území České republiky měl povolen dlouhodobý pobyt za účelem výkonu zaměstnání (a to do 24. 1. 2013) a že místo jeho současného bydliště není známo. Jelikož povinný nemá v obvodu Okresního soudu v Nymburce trvalý, ani jiný pobyt a ze spisu se nepodává, zda zde má nějaký majetek, přičemž „pravomoc českých soudů k exekučnímu řízení není sporná“, dospěl k závěru, že místní příslušnost exekučního soudu nelze za dané situace určit, a proto věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu místně příslušného podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Nymburce, u nějž byla žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného podána, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2015


JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 21 Nd 205/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.205.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies