30 Cdo 167/2015

13. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 237

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Františka Ištvánka v právní věci žalobkyně Bidvest Czech Republic s.r.o., IČ 28234642, se sídlem v Kralupech nad Vltavou, V Růžovém údolí 553, zastoupené Mgr. Ivou Zothovou, advokátkou se sídlem v Praze 6, Lindleyova 2686/1, proti žalované České republice – Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zaplacení 156 360 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 10 C 40/2013, o dovolání žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 18. září 2014, č. j. 70 Co 298/2014-105, takto:

I. Dovolání se odmítá.

II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobkyni na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 9 292,80 Kč k rukám Mgr. Ivy Zothové, advokátky, do patnácti dnů od právní moci tohoto usnesení.


Odůvodnění:


Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 jako soudu prvního stupně ze dne 7. dubna 2014, č. j. 10 C 40/2013-79, kterým byla žalované uložena povinnost zaplatit žalobkyni částku 156 360 Kč s příslušenstvím. Uvedené částky se žalobkyně domáhala jako náhrady škody, jež jí vznikla v důsledku nesprávného úředního postupu soudní exekutorky, která žalobkyni jako oprávněné nevyplatila částky vymožené od povinných a nevyúčtovala zálohu přijatou od žalobkyně.Rozsudek odvolacího soudu napadla žalovaná včas podaným dovoláním, které však Nejvyšší soud podle § 243c odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. ledna 2013 do 31. prosince 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen „o. s. ř.“, odmítl.

Skutečnost, že exekutorka Mgr. Zuzana Bartošová jednala v úmyslu sama se obohatit, ze skutkových zjištění soudů neplyne.

Dovolatelka tedy konstruuje své odlišné právní posouzení věci na jiném skutkovém zjištění než odvolací soud, a její námitka proto přípustnost dovolání nemůže založit, neboť jde ve skutečnosti o námitku proti skutkovým zjištěním odvolacího soudu, nikoli proti jím učiněnému právnímu posouzení.

S ohledem na výsledek dovolacího řízení je žalovaná povinna nahradit žalobkyni náklady dovolacího řízení (srov. § 243c odst. 3 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 část věty před středníkem a § 146 odst. 3 o. s. ř.), jež sestávají z odměny advokáta v částce 7 380 Kč [§ 6 odst. 1, § 7 bod 5, § 8 odst. 1 a § 11 odst. 1 písm. k/ vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů], náhrady hotových výdajů advokáta stanovené paušální částkou 300 Kč (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu) a náhrady za daň z přidané hodnoty z odměny a z náhrady v částce 1 612,80 Kč (§ 137 odst. 3 písm. a/ o. s. ř.).

Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.


V Brně dne 13. července 2015


JUDr. Pavel S i m o n
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 7. 2015, sp. zn. 30 Cdo 167/2015, ECLI:CZ:NS:2015:30.CDO.167.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies