3 Ads 103/2011 - 33

21. 07. 2011, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: S. C., zast. Mgr. Petrem Knapem, advokátem se sídlem Hustopeče, Mrštíkova 15, proti žalovanému: Oblastní inspektorát práce pro Plzeňský a Karlovarský kraj, se sídlem Plzeň, Schwarzova 27, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 2. 2011, č. j. 4420/6.33/10/7.4/5, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. 4. 2011, č. j. 30 A 15/2011 - 17,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá.

II. Žádnému z účastníků se nepřiznává náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

V záhlaví uvedeným usnesením zastavil krajský soud řízení o žalobě, neboť žalobce nezaplatil soudní poplatek v soudem stanovené lhůtě.

Toto usnesení napadl žalobce (dále jen „stěžovatel“) kasační stížností, ve které uvedl, že v rámci odvolací lhůty pro podání stížnosti soudní poplatek uhradil. Navrhl, aby Nejvyšší správní soud usnesení krajského soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu uplatněné námitky, avšak po posouzení věci dospěl k závěru, že kasační stížnost není důvodná.

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen „s. ř. s.“), podléhá-li podání soudnímu poplatku, musí být opatřeno kolkovou známkou v odpovídající hodnotě a musí k němu být připojeny listiny, jichž se podatel dovolává.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

Podle § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je ve věcech správního soudnictví poplatníkem poplatku za řízení ten, kdo podal žalobu nebo jiný návrh, kterým se zahajuje řízení.

Podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 549/1991 Sb. jde-li o poplatek za řízení, vzniká poplatková povinnost podáním žaloby nebo jiného návrhu na zahájení řízení.

Podle § 9 odst. 1 tohoto zákona nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Krajský soud v daném případě vyzval stěžovatele přípisem ze dne 30. 3. 2011, č. j. 30 A 15/2011 - 13, aby soudní poplatek zaplatil ve lhůtě jednoho týdne od převzetí výzvy. Stěžovatel byl poučen, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví. Výzva byla právnímu zástupci stěžovatele doručena dne 7. 4. 2011. Posledním dnem lhůty byl tedy 14. duben 2011. Stěžovatel v této lhůtě soudní poplatek nezaplatil. [K zaplacení došlo teprve 3 dny poté, co bylo napadené usnesení doručeno právnímu zástupci stěžovatele (26. 4. 2011) dne 29. 4. 2011.]

Na podkladě výše citované právní úpravy je zřejmé, že krajský soud konal zcela správně, pokud řízení podle § 47 písm. c) s. ř. s. ve spojení s § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb. zastavil, a jeho postupu není čeho vytknout. Skutečnost, že stěžovatel po obdržení (právní moci) napadeného usnesení poplatek zaplatil, pak nemůže na zákonnosti procesních kroků krajského soudu nic změnit, a z hlediska přezkumu Nejvyšším správním soudem je tudíž irelevantní. Jediné, co by bylo možné z formálního hlediska krajskému soudu vytknout, je nadbytečnost výroku II. napadeného usnesení, neboť tento je „konzumován“ obsahem výroku I. Uvedené však nepředstavuje vadu, která by jakkoli ovlivňovala zákonnost usnesení jako takového.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k závěru, že usnesení Krajského soudu v Plzni netrpí vadou podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., a proto kasační stížnost zamítl v souladu s § 110 odst. 1 s. ř. s. jako nedůvodnou.

Stěžovatel neměl ve věci úspěch, nemá proto právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti ze zákona (§ 60 odst. 1 ve spojení s § 120 s. ř. s.). Žalovaný měl v řízení před Nejvyšším správním soudem plný úspěch, žádné náklady mu však v souvislosti s řízením o kasační stížnosti prokazatelně nevznikly. Nejvyšší správní soud mu proto náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s. ). 


V Brně dne 21. července 2011

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 7. 2011, sp. zn. 3 Ads 103/2011 - 33, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies