28 Nd 127/2015

16. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Mgr. Petra Krause a soudců Mgr. Miloše Póla a JUDr. Jana Eliáše, Ph.D., v exekuční věci oprávněné UZE s. r. o., IČO 289 47 762, se sídlem v Karviné, Fryštát, Hrnčířská 45/2, zastoupené Mgr. Vlastislavem Kubiczkem, advokátem se sídlem v Havířově - Podlesí, Dlouhá třída 1161/97, proti povinnému R. J., O., pro 1 010,00 Kč s příslušenstvím, o pověření exekutora, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 14345/2014, o návrhu na určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 97 EXE 14345/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Ostravě.


O d ů v o d n ě n í :


Oprávněná podala k rukám Mgr. Zuzany Sobíškové, soudní exekutorky Exekutorského úřadu Praha 6, exekuční návrh pro vymožení pohledávky ve výši 1 010,00 Kč s příslušenstvím, jejíž zaplacení ukládá povinnému pravomocný rozsudek Okresního soudu v Ostravě ze dne 26. července 2013, sp. zn. 124 EC 1257/2011. Soudní exekutorka následně požádala Okresní soud v Ostravě o pověření a nařízení exekuce. Usnesením ze dne 5. března 2015, č. j. 97 EXE 14345/2014-28, Okresní soud v Ostravě vyslovil svoji místní nepříslušnost a věc předložil Nejvyššímu soudu k určení místně příslušného soudu, který věc projedná a rozhodne (§ 11 odst. 3 občanského soudního řádu

– dále jen „o. s. ř.“), a to se závěrem, že chybí podmínky místní příslušnosti.

Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v exekučním návrhu oprávněné má povinný označenou adresu bydliště O. V exekučním titulu i v žádosti exekutora o pověření a nařízení exekuce je povinný označen bydlištěm na adrese O. V současné době není známo místo trvalého pobytu povinného na území České republiky. Povinný je občanem Slovenské republiky a na území České republiky měl povolen přechodný pobyt občana EU za účelem zaměstnání, přičemž pobyt mu byl ukončen dne 2. 6. 2010 z důvodu zrušení oprávnění. Oprávněná na výzvu soudu neoznačila místo pobytu povinného na území České republiky a ani místo, kde má povinný na území České republiky majetek.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud určil Okresní soud v Ostravě, u něhož bylo řízení zahájeno, a který také v nalézacím řízení vydal exekuční titul.

Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudní exekutorkou zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo případně až činností soudem pověřené soudní exekutorky v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. července 2015


Mgr. Petr Kraus
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 7. 2015, sp. zn. 28 Nd 127/2015, ECLI:CZ:NS:2015:28.ND.127.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies