21 Cdo 3669/2014

02. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1
  • OSŘ - § 43 odst. 2
  • OSŘ - § 241a odst. 1
  • OSŘ - § 241b odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Romana Fialy a soudců JUDr. Jiřího Doležílka a JUDr. Ljubomíra Drápala ve věci dědictví po J. H., zemřelém dne 13. května 1983, za účasti S. R. H., vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 4 D 1588/83, o dovoláníS. R. H.proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. listopadu 2012, č. j. 24 Co 282/2012-89, takto:

I. Dovolání S. R. H. se odmítá.
II. Dovolatel nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Městský soud v Praze usnesením ze dne 30.11.2012, č.j. 24 Co 282/2012-89, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 9.9.2011, č.j. 4 D 1588/83-62, kterým bylo odmítnuto podání S. R. H. doručené soudu dne 6.12.2010 a označené jako „návrh na zrušení notářského rozhodnutí 4 D 1588/83 a obnovu řízení“; současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení. Proti usnesení odvolacího soudu podal S. R. H. dovolání.

Podle ustanovení § 241b odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu [ve znění účinném do 31.12.2012, neboť dovoláním je napadeno usnesení odvolacího soudu, které bylo vydáno přede dnem 1.1.2013 (srov. Čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony) - dále jen "o.s.ř."], dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu nebo z jakých důvodů se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání (srov. § 240 o.s.ř.). Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241 o.s.ř., běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§ 30 o.s.ř.), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.

Marným uplynutím dovolací lhůty se uvedené vady dovolání stávají neodstranitelnými. Dovolání, které nebylo o uvedené náležitosti doplněno v propadné (prekluzivní) lhůtě určené v ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř., Nejvyšší soud České republiky podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítne (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 18.6.2003, sp. zn. 29 Odo 108/2002, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 21, ročník 2004, a v časopise Soudní judikatura pod č. 119, ročník 2003).

V posuzovaném případě S. R. H. ve včasném dovolání proti usnesení odvolacího soudu nevylíčil okolnosti, v nichž spatřuje nesprávnost napadeného usnesení odvolacího soudu a které by mohly naplnit kterýkoli z dovolacích důvodů taxativně uvedených v ustanovení § 241a odst. 2 o.s.ř., a to ani prostřednictvím advokátky, již si zvolil pro dovolací řízení poté, co byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21.5.2013, č.j. 4 D 1588/83-96 (doručeným dovolateli dne 22.7.2013) vyzván k doplnění dovolání o náležitosti podle § 241a odst. 1 o.s.ř. a k odstranění nedostatku povinného právního zastoupení ve lhůtě dvou měsíců od doručení usnesení. Lhůta k doplnění dovolání o chybějící dovolací důvody tak S. R. H. marně uplynula v pondělí dne 23.9.2013 (srov. § 57 odst. 2 o.s.ř.).

Pro úplnost je na místě dodat, že na výše uvedeném nemůže nic změnit ani to, že dovolatelem zplnomocněná advokátka opakovaně požádala soud o prodloužení lhůty k doplnění dovolání a že podáním ze dne 29.7.2014 dovolání nakonec doplnila, neboť lhůta uvedená v § 241b odst. 3 o.s.ř. je lhůtou zákonnou a soud ji prodloužit nemůže (srov. též usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 23.3.2005, sp. zn. 29 Odo 25/2005, uveřejněné v časopise Soudní judikatura pod č. 91, ročník 2005, nebo např. usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29.7.2010, sp. zn. 21 Cdo 3623/2009).

Z uvedeného vyplývá, že dovolání S. R. H. trpí neodstranitelnými vadami, a Nejvyšší soud České republiky je proto – aniž by se mohl věcí dále zabývat – podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 43 odst. 2 o.s.ř. odmítl.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 části věty před středníkem o.s.ř., neboť S. R. H., jehož dovolání bylo odmítnuto, na náhradu nákladů řízení nemá právo.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. července 2015


JUDr. Roman Fiala
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 2. 7. 2015, sp. zn. 21 Cdo 3669/2014, ECLI:CZ:NS:2015:21.CDO.3669.2014.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies