33 Nd 202/2015

15. 07. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Blanky Moudré a soudců JUDr. Václava Dudy a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobkyně CP Inkaso s. r. o. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2, identifikační číslo: 290 27 241, zastoupené Mgr. Vladimírem Šteklem, advokátem se sídlem Praha 4, Hráského 2231/25, proti žalovanému P. Š., o zaplacení 1.022,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 EC 231/2011, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 o. s. ř., takto :

Věc vedenou u Okresního soudu Brno-venkov pod sp. zn. 8 EC 231/2011, projedná a rozhodne Městský soud v Brně.


O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud Brno-venkov usnesením ze dne 14. 1. 2015, č. j. 8 EC 231/2011-85, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.Uvedl, že se žalobkyně návrhem na vydání elektronického platebního rozkazu ze dne 14. 7. 2011 domáhá po žalovaném (občanu České republiky, neznámého pobytu na území České republiky) zaplacení částky 1.022,- Kč s příslušenstvím z titulu neuhrazeného jízdného. Z provedeného šetření soud zjistil, že žalovaný má od 18. 2. 2011 evidovaný trvalý pobyt na adrese B. Zde však nebydlí, ani se zde nezdržuje. Místo pobytu ani bydliště žalovaného (tj. místo, kde bydlí s úmyslem zdržovat se zde trvale) v současnosti ani ke dni zahájení řízení se soudu nepodařilo zjistit.

Podle § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2013 - dále jen „o. s. ř.“ (srov. čl. II bod 1. a 7. zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II. bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem Brno-venkov (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) rozhodl, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, v jehož obvodu má žalovaný poslední trvalý pobyt.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. července 2015

JUDr. Blanka Moudrá
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 7. 2015, sp. zn. 33 Nd 202/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.ND.202.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies