33 Nd 203/2015

30. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 1
  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ivany Zlatohlávkové a soudců JUDr. Blanky Moudré a JUDr. Pavla Krbka ve věci žalobce S. B., proti žalované L. L., o zaplacení 10.960,- Kč, vedené u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 325/2014, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Klatovech pod sp. zn. 4 C 325/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Klatovech.


O d ů v o d n ě n í :Žalobce se žalobou podanou u Okresního soudu v Klatovech domáhal po žalované zaplacení 10.960,- Kč. Uvedl, že mu není znám současný pobyt žalované.Okresní soud v Klatovech poté, co provedl šetření místní příslušnosti podle § 105 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), usnesením ze dne 23. dubna 2015, č. j. 4 C 325/2014-30, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místně příslušného soudu k projednání a rozhodnutí věci.

Provedeným šetřením zjistil, že žalovaná má evidováno trvalé bydliště na adrese V. n. M., kde se ke dni podání žaloby ani v současné době nezdržuje; jedná se o adresu obecního úřadu ve Veselí nad Moravou. Žalované se nepodařilo doručit na tuto adresu žádnou písemnost. Soudu se ani přes dotazy učiněné prostřednictvím příbuzných a četných institucí (Úřadu práce, Okresní správy sociálního zabezpečení Hodonín, Městské policie Kroměříž) nepodařilo zjistit žádné informace o faktickém pobytu žalované.

Podle § 11 odst. 1 o. s. ř., se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.

Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Protože jsou splněny předpoklady stanovené v § 11 odst. 3 o. s. ř., Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Klatovech (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) - přihlížeje k zásadě hospodárnosti - určil, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo řízení zahájeno.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 30. června 2015


JUDr. Ivana Zlatohlávková
předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 33 Nd 203/2015, ECLI:CZ:NS:2015:33.ND.203.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies