29 NSCR 43/2015

25. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací), Insolvenční, Insolvenční (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 243c odst. 1,2
  • IZ - § 185

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Krčmáře a soudců Mgr. Milana Poláška a JUDr. Heleny Myškové v insolvenční věci dlužníka Rolanda Keményho, narozeného 7. dubna 1976, bytem v Kroměříži, Malý Val 1544/43, PSČ 767 01, identifikační číslo osoby 68773331, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 31780/2013, o přihlášce pohledávky věřitele č. 9, o dovolání věřitele č. 9 České republiky - Ministerstva zemědělství, se sídlem v Praze 1, Těšnov 65/17, PSČ 110 00, identifikační číslo osoby 00020478, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. listopadu 2014, č. j. KSBR 37 INS 31780/2013, 3 VSOL 790/2014-P9-8, takto:
Dovolání se odmítá.


O d ů v o d n ě n í :


Usnesením ze dne 20. června 2014, č. j. KSBR 37 INS 31780/2013-P9-3, odmítl Krajský soud v Brně (dále též jen „insolvenční soud“) - vycházeje z ustanovení § 83, § 173 odst. 1 a § 185 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) a z ustanovení § 57 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále též jen „o. s. ř.“)

- jako opožděně podanou přihlášku pohledávky věřitele č. 9 České republiky - Ministerstva zemědělství (bod I. výroku) a určil, že právní mocí rozhodnutí končí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení (bod II. výroku).

K odvolání věřitele č. 9 Vrchní soud v Olomouci v záhlaví označeným usnesením potvrdil usnesení insolvenčního soudu.

Proti usnesení odvolacího soudu podal věřitel č. 9 dovolání, jehož přípustnost vymezuje ve smyslu ustanovení § 237 o. s. ř. argumentem, že napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky, která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena. Konkrétně tvrdí, že insolvenční rejstřík opakovaně vykazoval chybné údaje v tom smyslu, že „ohledně dlužníka není veden žádný záznam“. Požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soudů nižších stupňů zrušil a věc vrátil insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Dovolatel nezpochybňuje, že zmeškal lhůtu určenou k podání přihlášky v rozhodnutí o úpadku, avšak argumentuje tím, že mu informační systém veřejné správy (insolvenční rejstřík) neposkytl správné informace.

S přihlédnutím k době vydání napadeného rozhodnutí je pro dovolací řízení rozhodný občanský soudní řád ve znění účinném od 1. ledna 2014 (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. dubna 2014, sen. zn. 29 NSČR 45/2014, uveřejněné pod číslem 80/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Nejvyšší soud dovolání, jež může být přípustné jen podle § 237 o. s. ř. a pro něž neplatí žádné z omezení přípustnosti vypočtených v § 238 o. s. ř., odmítl podle § 243c odst. 1 a 2 o. s. ř.

Učinil tak proto, že napadené rozhodnutí je co do závěru o opožděnosti přihlášky souladné s (ustálenou) judikaturou Nejvyššího soudu.

K povaze přihlašovací lhůty srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. září 2008, sen. zn. 29 NSČR 4/2008, uveřejněné pod číslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek (ústavní stížnost podanou proti tomuto usnesení odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 26. ledna 2009, sp. zn. I. ÚS 2536/08 - dostupným na webových stránkách Ústavního soudu), usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22. října 2009, sen. zn. 29 NSČR 27/2009, uveřejněné pod číslem 63/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek nebo usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. října 2012, sen. zn. 29 NSČR 63/2012 (tato rozhodnutí jsou - stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu zmíněná níže - dostupná i na webových stránkách Nejvyššího soudu).

K lustraci údajů o dlužníku v insolvenčním řízení srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. září 2011, sen. zn. 29 NSČR 35/2010, uveřejněné ve zvláštním čísle I. časopisu Soudní judikatura (Judikatura konkursní a insolvenční), ročník 2012, pod číslem 21. V tomto rozhodnutí (z nějž vyšel např. též v usnesení ze dne 30. dubna 2013, sen. zn. 29 NSČR 17/2011, uveřejněném v časopise Soudní judikatura číslo 5, ročník 2014, pod číslem 60 nebo v usnesení ze dne 22. ledna 2014, sen. zn. 29 NSČR 11/2012) Nejvyšší soud vysvětlil, že zákonem není předepsán způsob, jakým má uživatel provádět vyhledávání dlužníků v insolvenčním rejstříku. Použije-li při vyhledávání některý (či více) z údajů umožňujících spolehlivou identifikaci hledané osoby, nelze mu klást k tíži, že nepoužil ještě jiné údaje. Výsledky vyhledávání na základě zadaných parametrů musí být přitom stejné bez ohledu na to, zda tyto byly zadány do formuláře „základního“ či do formuláře hledání „pokročilého“.

Napadené rozhodnutí je s těmito závěry v souladu.

Triviální chybu v dovolatelově úsudku o chybách insolvenčního rejstříku v době, kdy v něm lustroval osobu dlužníka, dokládají přímo listiny (výsledky dovolatelem provedených lustrací dlužníka v insolvenčním rejstříku), jež dovolatel na podporu svého tvrzení připojil k dovolání. Z nich je totiž zřejmé, že lustrace ve dnech 17. června, 19. června, 20. června a 9. července 2014 neodhalily existenci insolvenčního řízení vedeného na majetek dlužníka prostě proto, že dovolatel (oproti úspěšné lustraci z 18. června 2014) nevyplnil správně vyhledávací formulář. Do rubriky určené (pouze) pro „příjmení“ dlužníka totiž zadal současně jméno i příjmení dlužníka. Dovolatel tak v dotčených souvislostech zjevně nekonal v souladu s obecným právním principem „vigilantibus iura skripta sunt“ (bdělým náležejí práva).

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. června 2015

JUDr. Zdeněk K r č m á ř
předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 25. 6. 2015, sp. zn. 29 NSCR 43/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.NSCR.43.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies