29 Nd 132/2015

30. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • EŘ - § 45 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Milana Poláška a soudců JUDr. Jiřího Zavázala a JUDr. Heleny Myškové v exekuční věci oprávněného JUSTRINON MANAGEMENT s. r. o., se sídlem v Praze 4 – Modřanech, U Vlečky 1749/4, PSČ 143 00, identifikační číslo osoby 29216842, zastoupeného JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Praze 1 – Malé Straně, Letenská 121/8, PSČ 118 00, proti povinnému A. K. D., pro 353,57 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 193/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 193/2015 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.

O d ů v o d n ě n í:


Návrhem ze dne 12. ledna 2015, podaným u soudního exekutora Mgr. Marcela Kubise, Exekutorský úřad Šumperk, se oprávněný (JUSTRINON MANAGEMENT s.r.o.) domáhá provedení exekuce vůči povinnému pro pohledávku ve výši 353,57 Kč s příslušenstvím. Dne 4. února 2015 požádal označený exekutor Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného.

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 16. března 2015, č. j. 16 EXE 193/2015-28, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne, neboť podmínky místní příslušnosti nelze zjistit.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen „o. s. ř.“), jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne. Srov. i usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněné pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, které je – stejně jako další rozhodnutí Nejvyššího soudu označené níže – veřejnosti dostupné též na webových stránkách Nejvyššího soudu.

Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je okresní soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.

Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má povinný majetek. Povinný je občanem Polské republiky, nemá ani neměl na území České republiky žádný druh pobytu, přičemž poslední známá adresa, na níž se povinný v České republice zdržoval, je v obvodu Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou.

S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou. Jde o soud, který vydal exekuční titul, v jeho obvodu se nachází poslední známá adresa, kde se povinný v České republice zdržoval, a mohl by se zde též nacházet i případný majetek povinného, bude-li soudním exekutorem zjištěn (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 30. června 2015

Mgr. Milan P o l á š e k

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2015, sp. zn. 29 Nd 132/2015, ECLI:CZ:NS:2015:29.ND.132.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies