21 Nd 206/2015

23. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné České republiky - Okresního soudu v Českém Krumlově se sídlem v Českém Krumlově, Linecká č. 284, IČO 00024635, proti povinnému R. P., t. č. ve výkonu trestu ve věznici J., pro 20.567,92 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 5430/2015, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Nymburce pod sp. zn. 21 EXE 5430/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Nymburce.

Odůvodnění:


Soudní exekutor Mgr. Kamil Brančík, Exekutorský úřad Hodonín, podal dne 26. 3. 2015 u Okresního soudu v Nymburce spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 17. 3. 2015 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného k vymožení pohledávky oprávněné ve výši 20.567,92 Kč podle pravomocného a vykonatelného rozhodnutí Okresního soudu v Českém Krumlově ze dne 21. 1. 2015, č. j. 10 T 198/2012-683, jakož i nákladů exekuce a nákladů oprávněné v exekuci.

Okresní soud v Nymburce usnesením ze dne 14. 4. 2015, č. j. 21 EXE 5430/2015-13, vyslovil ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. svou místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu ČR k určení místně příslušného soudu. Zjistil, že povinný má trvalý pobyt na adrese N., že evidencí obyvatel v České republice neprochází a že od 7. 1. 2015 je ve výkonu trestu ve věznici v J. Jelikož povinný nemá v obvodu Okresního soudu v Nymburce trvalý, ani jiný pobyt a ze spisu se nepodává, zda zde má nějaký majetek, přičemž „pravomoc českých soudů k exekučnímu řízení není sporná“, dospěl k závěru, že místní příslušnost exekučního soudu nelze za dané situace určit, a proto věc předložil Nejvyššímu soudu k určení soudu místně příslušného podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky, vycházeje z obsahu spisu a přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, tedy rozhodl podle citovaného ustanovení tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Nymburce, u nějž byla žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného podána, a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2015


JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 21 Nd 206/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.206.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies