21 Nd 186/2015

23. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Kompetenční, Ostatní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 11 odst. 3
  • OSŘ - § 105 odst. 2

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Ljubomíra Drápala a JUDr. Mojmíra Putny v exekuční věci oprávněné LOITE Consulting a.s. se sídlem v Praze 3, Husitská č. 344/63, IČO 24218880, zastoupené JUDr. Petrem Maškem, advokátem se sídlem v Praze 9, Boušova č. 792, proti povinnému V. B., pro 29.565,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 Exe 18611/2014, o určení místní příslušnosti, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Chomutově pod sp. zn. 26 Exe 18611/2014 projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově.

Odůvodnění:


Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, Exekutorský úřad Přerov, podal dne 13. 10. 2014 u Okresního soudu v Chomutově spolu s exekučním návrhem oprávněné ze dne 1. 10. 2014 žádost o pověření a nařízení exekuce na majetek povinného pro vymožení pohledávky oprávněné ve výši 29.565,- Kč s příslušenstvím podle pravomocného a vykonatelného rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. 3. 2011, č. j. 70 EC 3067/2009-45.

Okresní soud v Chomutově usnesením ze dne 25. 2. 2015, č. j. 26 Exe 18611/2014- 29, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl, že „po uplynutí odvolací lhůty oprávněnému bude věc předložena Nejvyššímu soudu České republiky k určení místní příslušnosti soudu I. stupně“. V odůvodnění uvedl, že lustrací v Centrální evidenci obyvatel zjistil, že povinný není občanem České republiky, že dle sdělení Ministerstva vnitra České republiky není evidován jako osoba s oprávněním pobývat na území České republiky, když neprochází dostupnými evidencemi, a že oprávněná k dotazu soudu sdělila, že jí není známo, kde má povinný na území České republiky postižitelný majetek. S odkazem na ustanovení § 45 odst. 2 a § 52 odst. 1 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, a ustanovení § 105 odst. 1, 2 a § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „o. s. ř.“), dospěl k závěru, že místní příslušnost exekučního soudu nelze za dané situace určit, a proto věc předložil Nejvyššímu soudu České republiky k určení, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu.

Nejvyšší soud v usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 12. listopadu 2014, sp. zn. 31 Nd 316/2013, uveřejněném pod číslem 11/2015 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, vyložil a odůvodnil právní názor, že je-li Nejvyšší soud žádán o určení místně příslušného soudu podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. na základě pravomocného rozhodnutí, jímž soud prvního stupně vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o postoupení věci Nejvyššímu soudu za účelem určení místně příslušného soudu, Nejvyšší soud určí místně příslušný soud, aniž zkoumá (aniž je oprávněn zkoumat), zda je dána pravomoc českých soudů k projednání a rozhodnutí věci.

Nejvyšší soud České republiky po předložení věci Okresním soudem v Chomutově (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti, rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Chomutově, u něhož byla podána žádost o pověření a nařízení exekuce a který ve věci provedl prvotní úkony.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. června 2015JUDr. Olga Puškinová

předsedkyně senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 23. 6. 2015, sp. zn. 21 Nd 186/2015, ECLI:CZ:NS:2015:21.ND.186.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies