25 Cdo 1133/2015

22. 06. 2015, Nejvyšší soud

Možnosti
Typ řízení: Civilní, Civilní (dovolací)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

  • OSŘ - § 138

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce V. P., zastoupeného Mgr. Rostislavem Šustkem, advokátem se sídlem v Praze 1, Vladislavova 17, proti žalované České kanceláři pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 129, IČO 70099618, o 50.550,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 15 C 95/2012, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2014, č. j. 55 Co 398/2014-92, takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. října 2014, č. j. 55 Co 398/2014-92, se zrušuje a věc se vrací Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Odůvodnění:


Městský soud v Praze k odvolání žalobce usnesením ze dne 20. října 2014, č. j. 55 Co 398/2014-92, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 31. července 2014, č. j. 15 C 95/2012-80, kterým byl zamítnut návrh žalobce na osvobození od soudních poplatků. Odvolací soud dovodil, že primárním důvodem, pro který nebylo návrhu na osvobození od soudních poplatků vyhověno, byla obsahová nezpůsobilost žaloby k věcnému projednání.

Rozsudek odvolacího soudu napadl žalobce dovoláním, jehož přípustnost ve smyslu § 237 o.s.ř. dovozuje z toho, že odvolací soud se odchýlil od ustálené praxe dovolacího soudu. Prostřednictvím zástupce namítá, že žalobce ztrácí v určitém rozsahu rozpoznávací schopnost, mimo jiné s tímto problémem ambulantně navštěvuje psychiatrické zařízení. Doplnil ovšem žalobu a jasně vylíčil svoji situaci, proto vůbec nerozumí tomu, co po něm soud prvního stupně žádá. Výzvě soudu vyhověl v rámci svých momentálních schopností s tím, že žádá o zajištění bezplatného právního zastoupení. Žalobce má za to, že soud měl zkoumat jeho procesní způsobilost a měl hodnotit jeho podání podle formální a obsahové úrovně. Žaloba neobsahovala veškeré náležitosti, řádně zformulované body ani bezvadný petit, naopak z obsahové kvality podání žalobce bylo zcela zřejmé, že žalobce není způsobilý hájit svá práva před soudem sám a je mu třeba ustanovit advokáta. Navrhuje, aby soud usnesení odvolacího soudu ze dne 20. 10. 2014, č. j. 55 Co 398/2014-92, zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.

Vzhledem k tomu, že dovoláním napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 20. 10. 2014, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) postupoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2013 – srov. čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. – dále též jen „o.s.ř.“). Po zjištění, že dovolání bylo podáno včas, osobou oprávněnou – účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), zastoupeným advokátem (§ 241 odst. 1 a 4 o.s.ř.), dospěl k závěru, že dovolání žalobce je přípustné i důvodné.

Nesprávné právní posouzení věci, které dovolatel uplatňuje jako důvod dovolání [§ 241a odst. 1 o.s.ř.], může spočívat v tom, že odvolací soud věc posoudil podle nesprávného právního předpisu, nebo že správně použitý právní předpis nesprávně vyložil, případně jej na zjištěný skutkový stav věci nesprávně aplikoval.

Závěr o tom, že podání je ve smyslu § 138 o.s.ř. zřejmě bezúspěšným uplatňováním práva, je přijatelný zásadně jen tehdy, pokud má soud již v této fázi řízení dostatek informací o tom, že požadavku účastníka nemůže být vyhověno (ať už z hmotněprávních nebo procesních důvodů) – obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. února 2014, sp. zn. 21 Cdo 987/2013, uveřejněné pod číslem 67/2014 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Vyplývá-li však z podání žalobce, že není mentálně způsobilý hájit svá práva sám a žádá o ustanovení zástupce, pak prostý závěr soudu, že žaloba nesplňuje formální požadavky na projednatelnost, z hlediska práva na spravedlivý proces bez dalšího neobstojí. Kromě toho v posuzovaném případě žalobce za pomoci právního zástupce svoje žalobní tvrzení na č. l. 100 doplnil. S ohledem na skutečnost, že odvolací soud usnesením ze dne 20. 2. 2015, č. j. 55 Co 42/2015-126, sám z tohoto důvodu změnil související usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 21. 11. 2014, č. j. 15 C 95/2012-94, tak, že žaloba se neodmítá, je na místě, aby se odvolací soud opět na podkladě nových skutečností zabýval rovněž opodstatněností návrhu žalobce na osvobození od soudních poplatků.

Z těchto důvodů Nejvyšší soud napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243e odst. 1 a 2 o.s.ř.).

Právní názor vyslovený v tomto usnesení je závazný; o nákladech dovolacího řízení nebylo rozhodnuto, neboť v řízení se dále pokračuje.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. června 2015JUDr. Petr Vojtek

předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 22. 6. 2015, sp. zn. 25 Cdo 1133/2015, ECLI:CZ:NS:2015:25.CDO.1133.2015.1, dostupné na www.nsoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies