III. ÚS 476/98

11. 01. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

III. ÚS 476/98-8
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu
Ústavní soud rozhodl ve věci navrhovatele B.J., o návrhu ze dne 13. listopadu 1998, t a k t o :

Návrh se odmítá.
Odůvodnění :

Navrhovatel se domáhal zrušení rozsudku Krajského soudu Brně sp. zn. 29 Ca 341/97, ze dne 18. srpna 1998, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti FŘ.
Ústavní stížnost je oprávněna podat fyzická nebo právnická osoba, jestliže tvrdí, že pravomocným rozhodnutím v řízení, jehož byla účastníkem, opatřením nebo jiným zásahem orgánu veřejné moci bylo porušeno její právo nebo svoboda, zaručené ústavním zákonem nebo mezinárodní smlouvou podle čl. 10 Ústavy. Neodstraní-li navrhovatel vady návrhu ve lhůtě k tomu určené, soudce zpravodaj, mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků, usnesením návrh odmítne [§ 72 odst. 1 písm. a), § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů].
Navrhovatel byl vyzván k odstranění vad návrhu s poukazem na ustanovení § 30 odst. 1 a § 31 citovaného zákona. Přes poučení o důvodech odmítnutí návrhu nepředložil ve lhůtě 5 dnů plnou moc k zastoupení advokátem, která by byla v souladu s § 31 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vady návrhu tak neodstranil, když listina ze dne 13. listopadu 1998, označená jako plná moc, citovanému ustanovení neodpovídá.
S ohledem na výše uvedené, byl návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, odmítnut.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

V Brně 11. ledna 1999
JUDr. Pavel Holländer
soudce zpravodaj

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 11. 1. 1999, sp. zn. III. ÚS 476/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies