II. ÚS 498/98

03. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

II.ÚS 498/98
ČESKÁ REPUBLIKA
USNESENÍ
Ústavního soudu České republiky

Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání soudcem zpravodajem JUDr. Antonínem Procházkou ve věci ústavní stížnosti J.L., zastoupeného Doc. JUDr. J.U., proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 10. 1998, sp. zn. 8 To 66/98, a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 1998, sp. zn. 4 T 20/97, takto:

Ústavní stížnost se odmítá. Odůvodnění:

Soudce zpravodaj podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 18211993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, návrh odmítl, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě mu k tomu určené.

Dne 30. 11. 1998 obdržel Ústavní soud stížnost navrhovatele, kterou se domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 14. 10. 1998, sp. zn. 8 To 66198, a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 6. 5. 1998, sp. zn. 4 T 20/97, pro porušení hlavy V. Listiny základních práv a svobod a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Protože ústavní stížnost navrhovatele nesplňovala náležitosti předepsané § 31 odst. 1, § 72 odst. 4 a § 76 odst. 1 zák. č. 182/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyzval Ústavní soud stěžovatele k odstranění vad návrhu. Pro odstranění

1

II.ÚS 498/98

výše uvedených vad ústavní stížnosti stanovil Ústavní soud stěžovateli lhůtu 15 dnů od doručení výzvy. Současně byl stěžovatel poučen o tom, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady odstraněny, soudce zpravodaj stížnost odmítne.

Dne 31. 12. 1998 obdržel Ústavní soud od právního zástupce stěžovatele žádost o prodloužení lhůty k odstranění vad návrhu, ve které žádá o prodloužení lhůty pro opatření a zaslání plné moci s odůvodněním, že stěžovatel J.L. je momentálně ve výkonu trestu a doručení zvláštní plné moci je časově náročné.

Protože Ústavní soud neshledal důvody prodloužení lhůty k odstranění vad podání a lhůta, kterou Ústavní soud poskytl stěžovateli k odstranění vad podání uplynula dne 13. ledna 1999 a vady podání nebyly v této lhůtě odstraněny, ač byl stěžovatel upozorněn na následky neodstranění vad podání, byl Ústavní soud nucen podanou ústavní stížnost odmítnout.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

JUDr. Antonín Procházka
soudce Ústavního soudu

V Brně dne 3. února 1999
2

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Usnesení Ústavního soudu ze dne 3. 2. 1999, sp. zn. II. ÚS 498/98, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies