I. ÚS 353/97

25. 02. 1999, Ústavní soud

Možnosti
Typ řízení: Ústavní
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta

Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

Ústavní soud rozhodl dnešního dne v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojena Güttlera a soudců JUDr. Vladimíra Paula a JUDr. Vladimíra Klokočky ve věci stěžovatele Ing. V. P., zastoupeného JUDr. Zdeňkou Jedličkovou, advokátkou, se sídlem Orlí 18, 602 00 Brno, o ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 15 Co 290/97, ze dne 23. 6. 1997, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 22. 9. 1997 návrh, v němž navrhovatel žádá zrušení rozsudku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. 15 Co 290/97, ze dne 23. 6. 1997. Tímto rozhodnutím byl změněn rozsudek Okresního soudu v Klatovech, kterým byla uložena žalovanému Jednotnému zemědělskému družstvu v Pačejově povinnost zaplatit žalobci, tj. stěžovateli, částku 606 051,- Kč s 15% úrokem z prodlení, dále zaplatit státu částku 7 200,- Kč za náklady na znalečném a žalobci zaplatit náklady řízení ve výši 61 062,60 Kč. Tato povinnost žalovaného byla založena na skutečnosti, že žalobce je oprávněnou osobou ve smyslu zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a že mu tedy přísluší náhrada za znehodnocení nemovitosti, a to zemědělské usedlosti ve Velešicích.

Rozsudek soudu I. stupně byl změněn tak, že se žaloba zamítá a žalobce je povinen zaplatit žalovanému náklady řízení před soudem I. stupně ve výši 40 446,- Kč a náklady řízení před odvolacím soudem ve výši 14 446,- Kč. Žalobci byla taktéž uložena povinnost zaplatit státu částku 7 200,- Kč za náklady na znalečném.

Stěžovatel v ústavní stížnosti tvrdí, že rozhodnutím odvolacího soudu bylo porušeno jeho právo zakotvené v čl. 11 Listiny základních práv a svobod, podle něhož má každý právo vlastnit majetek a vlastnické právo všech vlastníků má stejný zákonný obsah a ochranu. Další porušení základních práv a svobod spatřuje stěžovatel v porušení čl. 10 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod.

V průběhu řízení bylo Ústavním soudem zjištěno, že proti rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové bylo podáno dovolání.

S ohledem na výsledek dovolacího řízení, v němž bylo napadené rozhodnutí zrušeno a věc byla vrácena Krajskému soudu v Plzni k dalšímu řízení, a to rozsudkem Nejvyššího soudu České republiky ze dne 22. 7. 1998, sp. zn. 2 Cdon 1930/97, vzal stěžovatel podáním ze dne 12. 2. 1999, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 16. 2. 1999, svou ústavní stížnost ze dne 22. 9. 1997 zcela zpět.

Vzhledem k tom, že v daném případě jsou ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, splněny předpoklady pro zpětvzetí stížnosti, Ústavní soud řízení zastavil.

Poučení: Proti rozhodnutí Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně 25. února 1999

JUDr. Vojen Güttler
předseda I. senátu Ústavního soudu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Ústavního soudu ze dne 25. 2. 1999, sp. zn. I. ÚS 353/97, dostupné na nalus.usoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies