3 Ads 98/2007 - 37 - Řízení před soudem: kompetenční výluka Advokacie: zápis do seznamu advokátních koncipientů

06. 03. 2008, Nejvyšší správní soud

Možnosti
Typ řízení: Správní, Správní (kasační)
Doplňující informace

Citované předpisy:

Vztahy k předpisům:

Prejudikatura:

Právní věta


Práva uvedená v § 55b odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, jsou veřejnými subjektivními právy, žalobu pro tvrzené porušení těchto práv však projednává a rozhoduje o ní okresní (obvodní) soud v občanském soudním řízení (§ 7 odst. 3 o. s. ř.).


(Podle rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 06.03.2008, čj. 3 Ads 98/2007 - 37)


Oddlužení je šancí na nový začátek

Text judikátu

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: Mgr. J. S., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní tř. 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 20. 3. 2007 č. j. 5 Ca 39/2007 - 16,

takto :

I. Kasační stížnost se zamítá .

II. Žalované se nepřiznává náhrada nákladů o kasační stížnosti.

Odůvodnění :

Žalobce podal včas kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze jako soudu správního ze dne 20. 3. 2007 č. j. 5 Ca 39/2007 - 16, kterým byla odmítnuta jeho žaloba na zrušení rozhodnutí žalované ze dne 27. 12. 2006, jímž nebylo vyhověno žádosti žalobce o zápis do seznamu advokátních koncipientů.

Z odůvodnění napadeného usnesení vyplývá, že žalobce se žalobou u Městského soudu v Praze jako soudu správního domáhal zrušení rozhodnutí žalované ze dne 27. 12. 2006, kterým nebylo vyhověno jeho žádosti o zapsání do seznamu advokátních koncipientů. V žalobě žalobce uvedl, že žalovaná toto rozhodnutí odůvodnila tvrzením, že žalobce získal vysokoškolské vzdělání částečně i na Mezinárodní vysoké škole podnikatelství a práva v Praze, která není způsobilá k vysokoškolské výuce. Žalobce však tvrdil, že magisterské vysokoškolské vzdělání v oboru právo získal výlučně studiem na Zakarpatské státní univerzitě.

Městský soud v Praze uvedl, že podle ust. § 55b odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii (dále jen „zákon o advokacii“), ten, kdo nebyl ve lhůtách stanovených tímto zákonem zapsán do seznamu advokátů, do seznamu advokátních koncipientů nebo do seznamu evropských advokátů, je oprávněn obrátit se na soud, aby o jeho právu rozhodl. Právo žalobce na zapsání (při splnění zákonných podmínek) do seznamu advokátních koncipientů je sice veřejným subjektivním právem, avšak ust. § 55b odst. 1 písm. a) zákona o advokacii představuje zvláštní úpravu soudní ochrany tohoto práva, která vybočuje z rámce správního soudnictví. Ochranu mu k žalobě na plnění podle ust. § 80 písm. b) o. s. ř. poskytuje civilní soud v občanském soudním řízení, nikoli správní soud.

Soud ve správním soudnictví návrh odmítne mj. tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení (§ 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní – dále jen „s. ř. s.“). Městský soud v Praze podle tohoto ustanovení žalobu odmítl a žalobce poučil o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu k příslušnému okresnímu (obvodnímu) soudu. Žalobce v kasační stížnosti namítl důvod uvedený v ust. § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s., tedy nezákonnost rozhodnutí o odmítnutí žaloby, protože Městský soud v Praze nedostatečně odůvodnil, v čem spočívá zvláštní úprava soudní ochrany práva na zápis do seznamu advokátních koncipientů a v čem tedy spočívá důvod odmítnutí (nesprávně uvedeno „zamítnutí“) žaloby.

Žalobce navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil Městskému soudu v Praze k dalšímu řízení.

Nejvyšší správní soud posoudil kasační stížnost takto:

Ust. § 55b odst. 1 zní takto: (1) Ten, a) kdo nebyl ve lhůtách stanovených tímto zákonem zapsán do seznamu advokátů, do seznamu advokátních koncipientů nebo  do seznamu evropských advokátů, b) komu nebylo do jednoho týdne po splnění podmínek stanovených tímto zákonem vydáno osvědčení o zápisu do seznamu advokátů nebo osvědčení o zápisu do seznamu evropských advokátů, c) komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem umožněno vykonat advokátní zkoušku, zkoušku způsobilosti nebo uznávací zkoušku, d) komu nebylo ve lhůtě stanovené tímto zákonem  umožněno složení slibu, e) o němž nebyl ve lhůtě stanovené tímto zákonem proveden v seznamu advokátů, v seznamu advokátních koncipientů nebo v seznamu evropských advokátů záznam  uvedený v § 55c odst. 1 písm. a) nebo  d), f) o němž nebyl v rozporu s tímto zákonem proveden v seznamu advokátů, v seznamu advokátních koncipientů nebo v seznamu evropských advokátů záznam  uvedený v § 55c odst. 1 písm. b) nebo c), je oprávněn obrátit se na soud, aby o jeho právu rozhodl. V žádném z případů uvedených v ust. § 55b odst. 1 zákona o advokacii, a tedy ani v projednávané věci, žalovaná, i když vykonává veřejnou správu na úseku advokacie (§ 40 odst. 3 zákona o advokacii), nevydává správní rozhodnutí, které by bylo možno přezkoumat soudem ve správním soudnictví. Případy uvedené v ust. § 55 odst. 1 zákona o advokacii  se týkají především provedení (resp. neprovedení) zápisu do seznamu advokátních koncipientů, do seznamu advokátů a do seznamu evropských advokátů, tedy provedení faktického úkonu. Na tom nic nemění ust. § 55d zákona o advokacii, z něhož vyplývá, že tyto seznamy jsou veřejnými seznamy a osvědčení o zápisu do těchto seznamů je veřejnou listinou. Stejně tak žalovaná nevydává žádné správní rozhodnutí, jestliže neumožní vykonat zkoušky uvedené v písm. c) nebo neumožní složení slibu podle písm. d).

Podle ust. § 7 odst. 1 občanského soudního řádu v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a z obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Podle odstavce 3 téhož ustanovení jiné věci projednávají a rozhodují soudy v občanském soudním řízení, jen stanoví-li to zákon.

Z těchto ustanovení je třeba ve vztahu k projednávané věci vyvodit závěr, že, ačkoliv se jedná o veřejné subjektivní právo, jde o jinou věc ve smyslu § 7 odst. 3 o. s. ř., a k projednání a rozhodnutí o žalobě toho, kdo nebyl ve lhůtě stanovené zákonem o advokacii zapsán do seznamu advokátních koncipientů, je věcně příslušný soud jednající v občanském soudním řízení. Tentýž závěr je třeba učinit pro všechny případy uvedené v ust. § 55b odst. 1 zákona o advokacii.

Městský soud v Praze rozhodl v projednávané věci v souladu se zákonem, takže Nejvyšší správní soud kasační stížnost jako nedůvodnou zamítl (§ 110 odst. 1 s. ř. s.).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto podle ust. § 60 odst. 1 s. ř. s. Žalobce ve věci úspěch neměl a žalované náklady řízení nevznikly.

Poučení : Proti tomuto rozsudku nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. března 2008

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu

Chcete pokračovat ve čtení?

vytvořit účet zdarma

Zdroj: Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 3. 2008, sp. zn. 3 Ads 98/2007 - 37, dostupné na www.nssoud.cz. Jedná se o neautentické znění, které bylo soudem poskytnuto bezplatně.

Tato webová stránka používá cookies ke zlepšení prohlížení webu a poskytování dalších funkcí. Povolit cookies